Til innholdet

Prosjektnummer

901383

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901383
Status: Avsluttet
Startdato: 01.11.2017
Sluttdato: 30.11.2017

Sett Sjøbein Marin student-bootcamp 2017 Havbruk

• Marin student-bootcamp Havbruk viste frem de ulike mulighetene og bredden i kompetansebehovet i havbruksnæringen.
• Marin student-bootcamp Havbruk skapte engasjement for næringen, både blant deltagende studenter og lokalt næringsliv i Kristiansund.
• Tverrfaglig tilnærming og gruppearbeid blir trukket frem som svært lærerikt av deltagerne.
• Svært høy grad av tilfredshet blant deltagere på Marin student-bootcamp Havbruk. I en tilbakemeldingsrunde etter bootcampen vil samtlige anbefale medstudenter eller andre å delta på et lignende arrangement.

Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige rapportering
Marin student-bootcamp havbruk 2017 ble avholdt fra 2. til 7. november 2017 i forbindelse med “Produktivitetskonferansen 2017” som ble arrangert av Kontali Analyse.

Bootcampen ble gjennomført med følgende 5 hovedelementer:
1. bedriftsbesøk og informasjon om sjømatnæringen
2. innføring i nyttige verktøy for løsning av gruppeoppgavene som verdikjedeanalyse og “Business Model Canvas”
3. gruppearbeid med utarbeiding av forretningsplan, veiledning av mentor underveis
4. presentasjon for jury, bedømming av oppgaver og tilbakemelding fra juryen
5. deltagelse på Produktivitetskonferansen, der alle gruppene fikk presentere sine forslag fra scenen, og vinner ble kåret

Ved utvelgelse av deltagerne ble det lagt vekt på at studentene skulle representere ulike fagområder og kompetanse. Det har god effekt for det tverrfaglige samarbeidet.

Av 45 søkere, var 27 kvinner, og 18 menn, av disse ble 12 kvinner og 8 menn valgt ut til å delta. Deltagerne kom fra følgende studiesteder: Universitetet i Tromsø,  Universitetet i Stavanger, Universitetet i Bergen, NTNU Trondheim, NMBU, Norges Handelshøyskole, Høgskulen i Molde, Høgskulen Vestlandet, Høyskolen innlandet, Høyskolen Kristiania og BI.

Bedrifter og organisasjoner i Kristiansund, Averøya og Smøla stilte opp for studentene og ga dem gode og engasjerte presentasjoner og bedriftsbesøk, som satte dem i stand til å løse følgende utfordring som de fikk:

Fremtidens havbruksnæring
“Hvordan kan vi bringe havbruksnæringen inn i fremtiden gjennom å minimere miljøeffekten og gjøre den ytterligere bærekraftig? Dere skal utvikle et produkt, en programvare, en tjeneste eller en markedsføringskampanje (eller et konsept)  som fokuserer på havbruksnæringen i  Norge”.

Det er vanskelig å måle resultater og måloppnåelse av bootcampens mål på kort sikt. Men et utdrag fra studentenes evaluering rett i etterkant av bootcampen viser at:
– 60 % deltok primært for å lære mer om sjømatnæringen
– 30 % deltok primært for å skaffe seg et nettverk
– 100 % (70 % veldig enig, 30 % enig) er mer interessert i sjømatnæringen etter å ha deltatt på bootcampen enn de var før
– 100 % lærte mye i løpet av bootcampen.
– 95 % ønsker en jobb i tilknytning til sjømatnæringen i fremtiden.
– 100 % vil anbefale venner å delta på en bootcamp.
– 95 % var fornøyd eller veldig fornøyd med programmet under bootcampen.
– 95 % var fornøyd eller veldig fornøyd med arbeidsforholdene under bootcampen.
– 80 % var fornøyd eller veldig fornøyd med oppgaven de skulle løse.
– 85 % var fornøyd eller veldig fornøyd med tilbakemelding fra juryen.
– 95 % var fornøyd eller veldig fornøyd med informasjonsflyten underveis i bootcampen.
– 100 % var fornøyd eller veldig fornøyd med veiledningen de fikk fra Icelandic Startups.

Gjennom vektlegging på innovasjon og entreprenørskap gir studentenes deltakelse på bootcampen økt kunnskap for å kunne bidra til å løse sjømatnæringens utfordringer nå og fremtiden.

Marin student-bootcamp er en utmerket mulighet til å synliggjøre sjømatnæringen overfor studenter.

Bootcampen oppnådde god oppmerksomhet for sjømatnæringen i media, både NRK Møre og Romsdal Radio, lokalaviser og fiskeripresse.
Kunnskap om næringen er avgjørende for å nå flere viktige målsetninger for videreutvikling av sjømatnæringen: Holdningen til næringen i opinionen, rekruttering av rett kompetanse til næringen og motivasjon for FoU-innsats i næringen. I denne sammenheng er studenter en viktig målgruppe som det har vært vanskelig for næringen å nå.
 
Marin student-bootcamp er en metode for å bringe studenter nærmere næringen og rekruttere studenter, som ikke i utgangspunktet har valgt marine fag, til næringen.

Innovasjon Norge, FHF, og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) samarbeidet om en første utprøving i tilknytning til Sjømatdagene på Hell i 2014. Bootcampen fikk svært gode tilbakemeldinger. Bakgrunn, metode og resultater er grundig beskrevet i prosjektet “Student Bootcamp – pilotprosjekt 2013–2014” (FHF-901009).
 
I 2015 og 2016 arrangerte FHF/Sett Sjøbein fire tilsvarende bootcamper på oppdrag fra NFD (FHF-901052, FHF-901109, FHF-901110 og FHF-901026).
 
Nærings– og fiskeridepartementet har bedt Sett Sjøbein, innenfor rammen av tilskuddet fra departementet i 2017, om å prioritere og  arrangere marine student-bootcamp(er) for studenter ved norske universitet og høyskoler (master/sluttfasen på bachelornivå), etter modell fra tidligere gjennomførte arrangement.
 
Sett Sjøbein arrangerer to student-bootcamper i 2017: “Marin student-bootcamp 2017 Villfisk” og “Marin student-bootcamp 2017 Havbruk”.
Følgende målsetninger legges til grunn for arbeidet med Marin student-bootcamp 2017 Havbruk;
1. Å gi studentene erfaring med tverrfaglig samarbeid, arbeid under tidspress og informasjonsinnhenting fra ulike fagområder, noe som kan etterligne en arbeidsdag i næringslivet.
2. Å gi deltakende studenter en unik innsikt i norsk og internasjonal marin sektor.
3. Å skape interesse og forståelse for sjømatnæringen gjennom å utvide horisonten til deltakerne og inspirere dem til å søke arbeid i denne sektoren.
4. Å få flere studenter, og da særlig de som ikke har valgt typiske “marine studieretninger”, til å vurdere framtidig arbeid innen marin sektor.
5. Å øke bedrifter innen marin sektor sin oppmerksomhet rundt nytten av ulik kompetanse og bakgrunn, for på sikt å bedre rekruttering, øke kompetanse og bedre innovasjon og utvikling i sjømatnæringen.
6. Å bidra til økt oppmerksomhet om sjømatnæringen i studiemiljøene generelt gjennom oppmerksomhet i utlysningen, og ved at deltakende studentene deler sine erfaringer med medstudenter.
7. Å få økt oppmerksomhet om sjømatnæringens muligheter i media.
Sjømatnæringen trenger rekruttering og diversifisert kompetanse, gjennom marin student-bootcamp får flere studenter med ulik studiebakgrunn, og deres nettverk igjen, kjennskap til sjømatnæringen som en mulig fremtidig bransje å jobbe i.
 
Studentenes løsninger på utfordringene de blir gitt kan bringe nye ideer og innovasjon til bransjen.
Studenter fra alle studieretninger på høyskoler og universiteter i Norges kan søke om å delta på arrangementet.
 
Det knyttes en arbeidsgruppe til prosjektet som skal beslutte en utfordring som studentene skal jobbe med. Denne skal de i løpet av et avgrenset tidsrom finne en innovativ løsning på og presentere denne for en jury. Juryen bør være satt sammen av personer fra bedrifter innen marin sektor, FoU-institusjoner og organisasjoner tilknyttet næringen.

Det skal gjennomføres relevante bedriftsbesøk og presentasjoner.
Studentene får den bakgrunnskunnskapen de trenger, herunder informasjon om næringens forretningsmiljø og verdikjede. Det er vektlagt at studentene representerer ulike fagområder og kompetanse, slik at tverrfaglig samarbeid fremheves og synliggjør ulike innfallsvinkler på en problemstilling.

Icelandic Startups fungerer som en moderator under arrangementet, og i tillegg har også gruppene mentorer, som fungerer som veiledere underveis i arbeidet.

Bootcampen gjennomføres i tilknytning til et større næringsarrangement for sjømatnæringen der vinner av bootcampen skal presenteres.

Kommunikasjon før, underveis og etter arrangementet er en viktig del av programmet.

Det vil bli laget artikler og nyhetssaker til media både før, under og etter arrangementet.

Alle  gruppene med studenter vil få presentere sine løsningsforslag på utfordringen på næringsarrangementet bootcampen knyttet seg til. Det vil bli leid inn en fotograf som skal følge deler av bootcampen så man får bilder av høy kvalitet som kan brukes i formidlingsarbeid i etterkant.

keyboard_arrow_up