Til innholdet

Prosjektnummer

901381

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901381
Status: Avsluttet
Startdato: 31.01.2017
Sluttdato: 31.12.2017

Sett Sjøbein: Marin student-bootcamp 2017 Villfisk

 
Marin student bootcamp 2017 ble avholdt fra 26. til 31. august i forbindelse med konferansen “Pelagisk Arena 2017” som ble arrangert i samarbeid mellom Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, Norges Sjømatråd, Sjømat Norge, Norges Sildesalgslag, Fiskebåt og Sparebank1 SMN.
 
Bootcampen ble gjennomført med seks hovedelementer:
1) Bedriftsbesøk og informasjon om sjømatnæringen
2) Innføring i nyttige verktøy for løsing av gruppeoppgavene som verdikjedeanalyse og “Business Model Canvas”
3) Gruppearbeid med utarbeiding av forretningsplan eller markedsstrategi, veiledning av mentor underveis
4) Presentasjon for jury og bedømming av løsninger
5) Møte med sjømatorganisasjonenes ledelse
6) Deltakelse på Pelagisk Arena, presentasjon av vinnere, og “mingling” med næringslivsaktører.
 
Ved utvelgelse av deltakere ble det vektlagt at studentene skulle representere ulike fagområder og kompetanse, slik at tverrfaglig samarbeid skulle bli fremhevet og synliggjøre ulike innfallsvinkler på en problemstilling.

Av 40 søkere var 26 kvinner og 14 menn, og av disse ble 12 kvinner og 8 menn utvalgt til å delta. På grunn av et forfall ble
kjønnsfordelingen til slutt 12 kvinner og 7 menn fordelt på studiestedene BI Oslo, Høgskolen i Molde, Høgskolen på Vestlandet, Herriot Watt University, Norges Handelshøyskole, NMBU, Nord Universitet, NTNU Trondheim, NTNU Ålesund, Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Tromsø.
 
Hele bredden av organisasjoner og bedrifter i sjømatnæringen ga studentene gode og engasjerte presentasjoner som ga dem et solid grunnlag for å løse utfordringen de fikk:
 
“Hvordan kan vi øke verdien av sild og makrell i det norske markedet?
-Utvikle et fysisk produkt, en programvareløsning, en markedsføringskampanje eller en ny tjeneste som fokuserer på sild eller makrell produsert i Norge.”
 
Det er vanskelig å vurdere måloppnåelsen på kort sikt, men et utdrag fra studentenes evaluering rett etter deltakelsen viser at:
58 % deltok primært for å lære mer om sjømatnæringen.
25 % deltok primært for å skaffe seg nettverk.
4 % deltok primært for å øke karrieremulighetene.
100 % er mer interessert i sjømatnæringen etter å ha fullført bootcampen enn hva de var før bootcampen.
100 % lærte mye i løpet av bootcampen.
100 % ønsker en jobb i tilknytning til sjømatnæringen i fremtiden.
100 % vil anbefale venner å delta på en bootcamp.
100 % var fornøyd eller veldig fornøyd med programmet under bootcampen.
100 % var fornøyd eller veldig fornøyd med arbeidsforholdene under bootcampen.
78 % var fornøyd eller veldig fornøyd med oppgaven de skulle løse.
39 % var fornøyd eller veldig fornøyd med tilbakemelding fra juryen.
94 % var fornøyd eller veldig fornøyd med informasjonsflyten underveis i bootcampen.
100 % var fornøyd eller veldig fornøyd med “arbeidsverktøyene” de mottok fra Icelandic Startups.
100 % var fornøyd eller veldig fornøyd med veiledningen de fikk fra Icelandic Startups.
Gjennom vektlegging på innovasjon og entreprenørskap gir studentenes deltakelse på bootcampen økt kunnskap for å kunne bidra til å løse sjømatnæringens utfordringer nå og fremtiden.
 
Marin student-bootcamp er en utmerket mulighet til å synliggjøre sjømatnæringen overfor studenter.
 
Bootcampen oppnådde stor oppmerksomhet for sjømatnæringen i media regionalt og nasjonalt.
Kunnskap om næringen er avgjørende for å nå flere viktige målsetninger for videreutvikling av sjømatnæringen: Holdningen til næringen i opinionen, rekruttering av rett kompetanse til næringen og motivasjon for FoU-innsats i næringen. I denne sammenheng er studenter en viktig målgruppe som det har vært vanskelig for næringen å nå.
 
Marin student-bootcamp er en metode for å bringe studenter nærmere næringen og rekruttere studenter, som ikke i utgangspunktet har valgt marine fag, til næringen.

Innovasjon Norge, FHF, og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) samarbeidet om en første utprøving i tilknytning til Sjømatdagene på Hell i 2014. Bootcampen fikk svært gode tilbakemeldinger. Bakgrunn, metode og resultater er grundig beskrevet i prosjektet “Student Bootcamp – pilotprosjekt 2013–2014” (FHF-901009).
 
I 2015 og 2016 arrangerte FHF/Sett Sjøbein fire tilsvarende bootcamper på oppdrag fra NFD (FHF-901052, FHF-901109, FHF-901110 og FHF-901026).
 
Nærings– og fiskeridepartementet har bedt Sett Sjøbein, innenfor rammen av tilskuddet fra departementet i 2017, om å prioritere og  arrangere marine student-bootcamp(er) for studenter ved norske universitet og høyskoler (master/sluttfasen på bachelornivå), etter modell fra tidligere gjennomførte arrangement.
 
Sett Sjøbein arrangerer to student-bootcamper i 2017: “Marin student-bootcamp 2017 Villfisk” og “Marin student-bootcamp 2017 Havbruk”.

Følgende målsetninger legges til grunn for arbeidet med Marin student-bootcamp 2017 Villfisk:
1. Å gi studentene erfaring med tverrfaglig samarbeid, arbeid under tidspress og informasjonsinnhenting fra ulike fagområder, noe som kan etterligne en arbeidsdag i næringslivet.
2. Å gi deltakende studenter en unik innsikt i norsk og internasjonal marin sektor.
3. Å skape interesse og forståelse for sjømatnæringen gjennom å utvide horisonten til deltakerne og inspirere dem til å søke arbeid i denne sektoren.
4. Å få flere studenter, og da særlig de som ikke har valgt typiske “marine studieretninger”, til å vurdere framtidig arbeid innen marin sektor.
5. Å øke bedrifter innen marin sektor sin oppmerksomhet rundt nytten av ulik kompetanse og bakgrunn, for på sikt å bedre rekruttering, øke kompetanse og bedre innovasjon og utvikling i sjømatnæringen.
6. Å bidra til økt oppmerksomhet om sjømatnæringen i studiemiljøene generelt gjennom oppmerksomhet i utlysningen, og ved at deltakende studentene deler sine erfaringer med medstudenter.
7. Å få økt oppmerksomhet om sjømatnæringens muligheter i media.

Sjømatnæringen vil få et bedre rekrutteringsgrunnlag av studenter som kjenner til, og interesserer seg for næringen.

Bootcampen kan gi nye løsningsforslag på konkrete problemstillinger i sjømatnæringen.
Studenter fra alle studieretninger på høyskoler og universiteter i Norges kan søke om å delta på arrangementet.

Det knyttes en arbeidsgruppe til prosjektet som skal beslutte en utfordring som studentene skal jobbe med. Denne skal de i løpet av et avgrenset tidsrom finne en innovativ løsning på og presentere denne for en jury. Juryen bør være satt sammen av personer fra bedrifter innen marin sektor, FoU-institusjoner og organisasjoner tilknyttet næringen. 

Det skal gjennomføres relevante bedriftsbesøk og presentasjoner.
Studentene får den bakgrunnskunnskapen de trenger, herunder informasjon om næringens forretningsmiljø og verdikjede. Det er vektlagt at studentene representerer ulike fagområder og kompetanse, slik at tverrfaglig samarbeid fremheves og synliggjør ulike innfallsvinkler på en problemstilling.

Icelandic Startups fungerer som en moderator under arrangementet, og i tillegg har også gruppene mentorer, som fungerer som veiledere underveis i arbeidet.

Bootcampen gjennomføres i tilknytning til et større næringsarrangement for sjømatnæringen der vinner av bootcampen skal presenteres.

Kommunikasjon før, underveis og etter arrangementet er en viktig del av programmet.
Det vil bli laget artikler og nyhetssaker til media både før, under og etter arrangementet.
 
Det lages en kortfilm om bootcampen som legges ut på Sett Sjøbeins Youtube-kanal. Filmen vil også kunne brukes for å markedsføre mulighetene i sjømatnæringen i forbindelse med studentpresentasjoner og lignende.
keyboard_arrow_up