Til innholdet

Prosjektnummer

901314

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901314
Status: Avsluttet
Startdato: 01.12.2016
Sluttdato: 31.12.2017

Fullskala dokumentasjon av strømgjerde mot lakseluspåslag (SPG)

Hovedfunn fra prosjektet er at det ikke kunne finnes påviselig dokumentasjon på effekt av det elektriske gjerdet i den utforming det ble testet.
Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Selskapet SFD A/S har utviklet Seafarm Pulse Guard Systemet for å bekjempe påslag av lakselus hos oppdrettslaks. I 2016–2017 ble det utført fullskala forsøk ved lokalitetene Buholmen (Lerøy) og Skifteneset N (Bolaks), for å validere effekt av gjerdet.

Hovedfunn
Basert på data fra Lerøy sitt anlegg (Buholmen) kan en i disse forsøkene ikke påvise noen signifikant effekt av gjerdet på lusepåslag. Ved visse tidspunkt tidlig i forsøksperioden kan en se en tendens til reduksjon i antall copepoditter i behandlet merd. Samtidig er det ved senere tidspunkt økte antall pre-adulte og voksne hannlus i behandlede merder sammenlignet med kontrollmerder.

Ved Bolaks sitt anlegg på Skiftenset N. er det vanskelig å trekke konklusjon vedrørende virkning ettersom det ikke er kontrollmerder. Her har det vært utfordringer med flere seksjoner av gjerdet på grunn av vanninntrengning i topptermineringen, vanninntrengning ble først påvist i april 2017.

Tekniske utfordringer med drift av systemet gjør at en på nåværende tidspunkt ikke kan trekke konklusjoner vedrørende effekt av SPG systemet på lusepåslag. De resultatene som foreligger fra dette prosjektet til nå, da særlig basert på validering av gjerdet på hos Lerøy (Buholmen) tyder på at gjerdet i sin nåværende utgave ikke kan defineres som et effektivt preventivt middel for å bekjempe lus i kommersielle anlegg.
Før videre fullskala testing må det dokumenteres bedre i liten skala at det tekniske fungerer – og at gjerdet har biologisk effekt som bidrar til å hindre påslag av lakselus.
Lakselus er en hovedutfordring når det gjelder bærekraftig utvikling av lakseoppdrett i Norge. Det foreligger få forebyggende teknologier for å bekjempe lakselusinfisering av oppdrettslaks og hovedvekten av utviklingen har vært fokusert mot behandling av parasitter – ikke forebygging. Effekten av dette er at parasittene gradvis tilpasser seg medikamenter og metoder. Seafarm Pulse Guard (SPG) er en miljøvennlig metode for å bekjempe lakselusinfisering i oppdrettsanlegg. SPG er et patentert system hvor strømpulser danner et elektrisk felt i sjøen i umiddelbar nærhet og rundt oppdrettsanleggene for å hindre at lakselus kommer inn i merdene og infiserer laksen.

Prosjektet er i samsvar med FHFs handlingsplan for 2016, særlig prioriteringen for havbruk og miljø betegnet “medikamentfri kontroll med lakselus”. Forutsatt en vellykket validering vil teknologien kunne bidra til å tilrettelegge for økt vekst i næringen nettopp ved å sikre lave nivå av lakselus uten resistensdrivende medisinbruk, slik det står beskrevet i handlingsplanen. Det slås fast at “Næringens største utfordring for videre vekst er å sikre kontinuerlig svært lave nivåer av lakselus, helst null kjønnsmodne hunnlus, uten resistensdrivende medikamentbruk”, hvilket understreker viktigheten av innovasjon og ny teknologi for å sikre utviklingen innen feltet.
Å validere Seafarm Pulse Guard (SPG)-systemet ved operasjonelle oppdrettsanlegg.

Delmål
M1: Å dokumentere effekt av SPG-systemet på lusepåslag og velferdstilstand for laks i fullskala produksjonsanlegg.
M2: Å dokumentere protokoll for lusetelling som gir nøyaktig bilde vedrørende status for nypåslag.
M3: Å utvikle multivariat modellering av lusepåslag basert på innsamlet data.
M4: Å evaluere effekt av elektriske pulser på lusens fysiologi – histologiske og histokjemiske analyser.
M5: Å evaluere SPG-systemet i et helhetlig bærekraftperspektiv.
Hvis metoden fungerer etter hensikten vil det føre til mindre påslag av luselarver, og dermed behov for færre behandlingstiltak. Dette vil også være nyttig med tanke på fiskevelferd. Med færre lusepåslag på oppdrettsfisk vil belastningen fra lakselus på villaks og sjøørret bli redusert. For det ytre miljøet vil redusert bruk av medisinsk fôr ha en positiv betydning for vannkvaliteten og bidra til å redusere negative effekter på krepsdyr.

For involverte FoU-miljø vil prosjektet føre til ny kunnskap innen metodeutvikling og vurdering av biologiske effekter av elektriske felt på lakselus og fisk. Prosjektet vil også bidra med ny kunnskap om en mer helhetlig evaluering av ikke-medikamentelle strategier for å bekjempe lakselus.
I 2016–2017 utføres et fullskala forsøk på en lokalitet tilhørende Lerøy. Fisk er satt ut i åtte merder på 160 m, hvorav fire er omsluttet med SPG-systemet. Videre er systemet installert på en av Bolaks sine lokaliteter, hvor valideringsarbeidet også skal foregå. Lerøy er ansvarlig for all innsamling av produksjonsdata samt utføring av regulære lusetellinger ukentlig. Alle regulære telledata rapporteres til Veterinærinstituttet.

Tre arbeidspakker (AP-er) utgjør prosjektet:

AP 1: Feltsstudie-effekt av SPG-systemet (delmål M1–M3)

Det er behov for å dokumentere effektgrad av SPG-systemet på alle lusestadier i et operasjonelt anlegg hvor SPG-systemet er i funksjon over tid og hvor det, i den grad det er mulig, begrenses bruk av medisinsk behandling eller annen behandling som kan påvirke muligheten for å trekke konklusjoner vedrørende systemets effekt. Systemet utvikles/tilpasses etter hvert som resultat blir tilgjengelige. Videre er det behov for en omfattende statistisk analyse av lusedata fra alle stadier for å kunne tolke resultatene og følge utviklingen av ulike lusestadier. Det planlegges registrering av relevante velferds- og produksjonsparametere for å kunne danne et omfattende dokumentasjonsgrunnlag vedrørende teknologien.

AP 2: Biologiske effekter av elektriske pulser på lakselus-kopepodenes fysiologi (delmål M4)
Det er behov for å dokumentere SPG-systemets biologiske effekter på lakselus-kopepodenes fysiologi, da særlig effekter av strømpulser som tilsvarer pulser som nå er i operasjon for systemet både mht. styrke og frekvens. Effektene av de elektriske pulsene vil dokumenteres gjennom histologiske og histokjemiske analyser, samt ved å registrere aktivitetsnivået til kopepodene etter at de har blitt utsatt for strømpulser.

AP 3: Multivariate analyser for en mer helhetlig bærekraftsvurdering av SPG-systemet (delmål M5)
Multivariate statistiske analyser vil bli utført for å identifisere sammenhenger mellom forekomst av lus og antall, frekvensen og intensiteten av behandlingene og miljømessige faktorer, inkludert temperatur, salinitet, turbiditet. Identifikasjon av sammenhenger vil tilrettelegge for optimalisering av behandlingen, både med hensyn til kostnader og innsats, samt gi en mer helhetlig vurdering av SPG-systemet og dets evne til å bidra til økt produktivitet samtidig som at bærekraftperspektivet ivaretas.
Resultater vil bli presentert på fagmøter og i relevante tidsskrift som Norsk fiskeoppdrett, samt i minimum ett tidsskrift (f.eks. Aquaculture) som har fagfellevurdering. Resultatene vil også presenteres på konferansene Havbruk 2017 og European Aquaculture 2017 (Croatia). Det vil fortløpende holdes møter med relevant industri.
keyboard_arrow_up