Til innholdet

Prosjektnummer

901160

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901160
Status: Avsluttet
Startdato: 01.12.2015
Sluttdato: 31.12.2016

Ultralyd mot lakselus: Holdbart konsept (“proof of concept”) – kontrollert testing av effekt direkte på lakselus

Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Det ble ikke påvist noen nevneverdig effekt av de benyttede lydfrekvensene i hverken oppgave 1 eller 2.

Funnene gjort her antyder at akustiske lydbølger med bølgelengder mellom ca. 3 og 25 cm (54 til 6 kHz i saltvann) ikke påvirker eggstrenger av lakselus, eller lus i nauplie- og kopepodittstadiene, hverken morfologisk, eller på naturlig fototaksis.
Selv om det ikke er mulig å utelukke at ultralyd kan ha effekt overfor lakselus, tilsier resultatene fra disse studiene at det er lite sannsynlig.  
Lakselus er en miljøutfordring, i tillegg til en betydelig kostnad for norsk lakseoppdrett. Potensialet i en hindring eller begrensning av problemet er stort, både miljømessig og økonomisk. Dersom studiene viser at akustikk kan benyttes som et hinder for lusepåslag, kan det være et grunnlag for å utvikle dette videre til en viktig komponent i vern mot lakselus i havbruk.

Dette prosjektet er en oppfølging av prosjektet “Kunnskapsstatus vedrørende effekten av ultralyd på lakselus” (FHF-901129).
Å undersøke morfologiske og atferdsmessige effekter av lyd og ultralyd på lakselus ved å se på:
• fysiologiske effekter av lyd og ultralyd på nauplie- og kopepodittstadier av lakselus, samt eggstrenger
• effekt på atferd av lyd og ultralyd på nauplie- og kopepodittstadier av lakselus, sammenlignet mot positiv fototaksisk atferd
Dersom studiene indikerer at akustikk kan benyttes som et hinder for lusepåslag, kan det være et grunnlag for å utvikle dette videre til en viktig komponent i vern mot lakselus i havbruk uten bruk av medikamenter.
Prosjektet innebærer grunnforskning med bruk av lyd (200-20kHz) og ultralyd (> 20kHz) på nauplier, copepoditter og eggstrenger av L. salmonis. Det er delt i følgende oppgaver:

Oppgave 1: Undersøke morfologiske effekter av utvalgte frekvenser av lyd og ultralyd på frittsvømmende stadier og eggstrenger av L. salmonis
Eksisterende utstyr ved SINTEF Fiskeri og havbruk kan generere 200 Hz til 32 kHz med en effekt på opptil 100 W. Forsøkene skal gjennomføres på levende lus i ulike stadier og på eggstrenger. Lakselusa vil bli plassert i petriskåler og påføres lydtrykk i ulike frekvenser, hvorpå overlevelse og morfologiske endringer dokumenteres ved billedtakning via mikroskop. For eggstrenger vil disse etter eksponering bli tatt bilde av og overført til begerglass for klekking. Morfologi og klekkerate skal dokumenteres.
 
Oppgave 2: Undersøke effekten av lyd og ultralyd på adferd hos frittsvømmende stadier av L. salmonis
Forsøk vil gjennomføres i en forsøksrigg hvor lus i de frittsvømmende stadier stimuleres til å bevege seg i en bestemt retning basert på lusens positive fototaksis. Det vil her undersøkes om lyd og ultralyd i tilgjengelige frekvenser har en effekt på den naturlige adferden. Avvikende atferd (frastøtning) etter eksponering for gitte frekvenser og lydtrykk dokumenteres etter fastsatte tidsintervaller.
Formidling er planlagt gjennom:
• sluttrapport
• populærvitenskapelig artikkel
• presentasjon på TEKMAR-konferanse
keyboard_arrow_up