Til innholdet

Prosjektnummer

901192

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901192
Status: Avsluttet
Startdato: 01.12.2015
Sluttdato: 31.03.2016

Felttest av ultralyd mot lakselus

Test av ultralyd mot lakselus på forsøkslokaliteten Mohamn har ikke vist en sikker effekt etter 30 uker.
 
Det er behov for nye metoder for bekjempelse av lakselus, og ultralyd er en metode under utvikling. Det ble gjennomført pilotutprøving av ultralyd for å se om det er indikasjoner på effekt mot lakselus. Vurdering av indikasjoner på effekt av ultralyd ble gjort ved å sammenligne utviklingstrender i forsøkslokaliteten og andre aktive lokaliteter i nærområdet. Utprøvingsperioden foregikk i løpet av den kalde årstiden og det har følgelig vært lite smittepress i området. Veterinærinstituttet vurderte om bruk av ultralyd på forsøkslokaliteten har effekt eller ikke i utprøvingsperioden. De anbefaler videre utprøving av ultralyd gjennom sommeren og høsten, siden det forventes økt smittepress i denne perioden. Når denne perioden er over vil en ha bedre grunnlag for å si om ultralyd har effekt mot lakselus.
 
Tydelige avvik mellom smittepressberegninger og lusetall/behandlingsfrekvens i forsøkslokaliteten utover høsten vil være en indikasjon på at tiltaket har effekt. Veterinærinstituttet anbefaler derfor en ny evaluering av tiltaket i november 2016.
Isolert sett har ikke denne testen vist at ultralyd har effekt mot lakselus. Det er likevel fornuftig å følge utviklingen som anbefalt av Veterinærinstituttet. Prosjektet er en del av tre prosjekter og resultatene av test i lab-skala og smitteforsøk i liten skala vil gi bedre indikasjoner på om ultralyd har effekt. Nytten vil være avhengig av om det kommer resultater, men om det skulle vise seg at det ikke har effekt så vil det ha verdi for å kunne utelukke metoden for andre brukere.
Det er behov for en rekke ulike ikke-medikamentelle tiltak mot lus. Ultralyd er lansert som en potensiell metode mot lakselus, se Atle Mortensen og Martin H. Skjelvareid: Ultralyd – et nytt våpen i kampen mot lakselusa? (Nofima-rapport 31/2015), og det gjøres nå en pilotutprøving i felt i regi av Salaks AS høsten 2015.

En vet hverken om eller hvordan ultralyd har effekt mot lakselus, men det pekes på at ultralyd muligens kan benyttes forebyggende ved å hemme/redusere påslag av lus. Pågående laboratorie- og karstudier vil kunne avklare noen spørsmål om og hvordan ultralyd har effekt mot lus. Samtidig som disse kontrollerte studiene pågår vil det være et mål å undersøke feltdata fra pågående uttesting for om det kan sees noen indikasjoner om effekt mot lakselus. Utvikling av lus på Salaks lokaliteten vil bli sammenlignet med utvikling av lus på andre omkringliggende anlegg, og sees opp i mot hvilket smittepress disse ulike lokalitetene har vært utsatt for.

Tilsvarende vurderinger av effekt mot lus ved andre ikke-medikamentelle tiltak er gjennomført tidligere (Næs med flere 2014, Grøntvedt og Kristoffersen 2015, Grøntvedt med flere 2015). Data som benyttes i slike vurderinger er ukentlige lusetall fra merdnivå, informasjon om andre tiltak mot lus på merdnivå (f.eks. tilsetningsprosent rensefisk), temperatur og beregning av internt og eksternt smittepress.
Å undersøke feltdata fra pågående pilotutprøving av ultralyd for effekt mot lus.
Implementering av nye ikke-medikamentelle metoder er en prosess der utprøving av ulike metoder og ulike måter å bruke metoden på, vil gi resultater som peker på hva og hvordan ulike metoder fungerer best. I dette prosjektet skal en gå gjennom data fra en pilotutprøving av et nytt tiltak, for om mulig å bidra til videre utvikling av dette tiltaket. Dersom ultralyd har effekt mot lus, vil det i det videre arbeidet være viktig å bidra til en optimalisering og økt kunnskap om hvordan dette best kan brukes i kontroll av lus.
Salaks-lokaliteten Mohamn, beliggende i Dyrøy kommune i lusesamarbeidsregion Senja, har satt ut ultralydapparatur i alle 9 merder samtidig som høstutsett 2015 kom i sjø fra slutten av august. Lusetellinger er gjennomført på alle merder ukentlig og ultralydapparatur har vært på kontinuerlig. I oppstartsmøtet avtales det hvor lenge utprøvingsperioden skal løpe. Etter gjennomført avtalt utprøvingsperiode samles og systematiseres data for en beskrivende analyse. Dette vil gi en beskrivelse av hvordan luseutviklingen har vært under utprøvingsperioden på denne lokaliteten. Luseutvikling på denne lokaliteten sammenlignes med nabolokaliteter og vil sees opp mot smittepress som beregnes inn mot den enkelte lokalitet. Utfra dette vil en kunne fange opp indikasjoner fra denne pilotutprøvingen på om ultralyd kan ha effekt mot lus.

Data som må innhentes fra utprøvingslokaliteten er:
• lusetall (rutinetellinger fra oppdrettere – alle merder telles hver gang helst 20 fisk per merd)
  o ukentlig gjennomsnittstall per merd, for fastsittende, mobile (preadulte og voksne hannlus), voksne hunnlus og skottelus.
• biomasse per merd (antall fisk og vekt)
• informasjon om andre tiltak mot lakselus (per merd)
  o legemiddelbruk
  o annet?
• informasjon om perioder der ultralydapparatur eventuelt ikke har vært på (merdnivå)

Informasjon som må hentes fra nabolokaliteter:
• eventuelt bruk av andre ikke-medikamentelle tiltak

Smittepress fra naboer beregnes etter en utviklet modell (Kristoffersen med flere 2014) der nødvendig informasjon (lusetall, biomasse, temperatur, legemiddelbruk) fra naboer hentes fra Havbruksdata.

Resultatene fra beskrivende analyse av pilotutprøving av ultralyd på Salaks sin lokalitet, skrives sammen i en åpen rapport fra Veterinærinstituttet.
Det skal leveres rapport. 
keyboard_arrow_up