Til innholdet

Prosjektnummer

901109

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901109
Status: Avsluttet
Startdato: 01.01.2015
Sluttdato: 31.12.2015

Sett Sjøbein: Marin student-bootcamp region Midt-Norge

Arrangementet skulle synliggjøre sjømatnæringens brede og varierte kompetansebehov, og det skulle være en bootcamp i hver av regionene Nord-Norge, Midt-Norge og Vestlandet.
 
Marine student bootcamp region Midt-Norge ble gjennomført 13.–18. november 2015 i tilknytning til Norges Fiskarlags landsmøte i Trondheim. Sted og arrangement var avklart med NFD sommeren 2015. 

Avtaler om faglig ansvar var inngått med Klak Innovit sommeren 2014 og prosjektet ble ledet med utgangspunkt i erfaringene fra Marin student-bootcamp region Nord 2015 som hadde prosjektledelse av Akvarena.
 
Det ble nedsatt en arbeidsgruppe for bootcampen som bestod av representanter fra Sett Sjøbein, Norges Fiskarlag og FHF. Arbeidsgruppen besluttet i fellesskap tematikk og bedriftsbesøk/presentasjoner.
 
Resultater og erfaringer
Tema for bootcampen var hvordan innovasjon kan brukes til å nå fiskeflåtens klimamål.
 
Invitasjonen ble rettet mot studenter fra alle utdanningsretninger ved norske universitet og høgskoler. Det var totalt 21 søkere for bootcampen. 17 studenter ble tatt inn, 1 av disse ble forhindret fra å delta.
 
Bootcampen ble gjennomført som planlagt med faglig ledelse av Klak Innovit og prosjektledelse av Sett Sjøbein. Ledelsen fungerte både som veiledere / mentorer og med praktisk hjelp under hele arrangementet, noe som var helt nødvendig.

Det gikk greit å finne mentorer og jury fra næringslivet til arrangementet selv om mange næringsaktører var opptatt med Norges Fiskarlags landsmøte.
 
Studentene har gitt veldig gode tilbakemeldinger fra bootcampen. De la mye arbeid og kreativitet i prosjektene. Av resultatene fra evalueringen kommer det fram at alle gjerne ville deltatt igjen på lignende arrangement og vil anbefale det til andre. Av evalueringen fremkommer det også at studentene syntes de lærte mye, bidro og fikk bruke utdannelsen fra ulike studieretninger.
 
Lenke til film om Marin student-bootcamp region Midt-Norge: https://www.youtube.com/watch?v=eAkXqHTsAX4
 
For utdyping av resultater, erfaringer og videre anbefalinger fra Marin student-bootcamp region Midt-Norge vises det til egen rapport.
 
Kunnskap om næringen er avgjørende for å nå flere viktige målsetninger for videreutvikling av næringen: Holdningen til næringen i opinionen, rekruttering av rett kompetanse til næringen og motivasjon for FoU-innsats i næringen. I denne sammenheng er studenter en viktig målgruppe, som det har vært vanskelig for næringen å nå.
 
Bootcamp er en ny og innovativ metode for å bringe studenter nærmere næringen og rekruttere studenter som ikke i utgangspunktet har valgt marine fag, til næringen. Innovasjon Norge, FHF og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) samarbeidet om en første utprøving i tilknytting til Sjømatdagene på Hell i 2014. Bootcampen fikk svært gode evalueringer. Bakgrunn, metode og resultater er grundig beskrevet i prosjektet “Student-bootcamp – pilotprosjekt 2013–2014” (FHF-901009).

NFD har satt av midler over statsbudsjettet til å videreutvikle tiltaket ved å gjennomføre 3 bootcamper for studenter på bachelor- eller masternivå i 2015.
Å gjennomføre 3 bootcamper knyttet til forskjellige faglige arrangementer for sjømatnæringen, slik at en kan nå ulike målgrupper av studenter i flere regioner.

Studentene skal gjennom samarbeid om løsning av praktiske og realistiske utfordringer lære næringen å kjenne og se mulighetene for en videre karriere i sjømatnæringen.
Bootcamp kan gi nye løsningsforslag på konkrete problemstillinger i sjømatnæringen.

Sjømatnæringen vil få et bedre rekrutteringsgrunnlag av studenter som kjenner til og interesserer seg for næringen.
Studenter skal bli utfordret på problemstillinger knyttet til sjømatnæringen, som de skal løse under bootcamp. Studentene møtes noen dager før arrangementet, får se og lære om næringen og får oppgaver som de skal løse og presentere for en jury.  
 
Prosjektorganisering
Sett Sjøbein er ansvarlig for prosjektet. Det knyttes forskjellige prosjektgrupper til hver bootcamp, avhengig av hvilket arrangement de skal kobles opp mot.
  
Det islandske selskapet Klak Innovit, som har utviklet metoden og sto for gjennomføring i 2014, har kontrakt på faglig gjennomføring av alle bootcampene i 2015. 
Det vil bli formidlet direkte fra evenementet til media og andre interessenter. Rekruttering og resultater legges ut på nettsider og sosiale medier. 

Det vil bli laget en kortfilm om bootcampen som skal legges ut på Sett Sjøbeins Youtube-kanal. Filmen vil også bli benyttet for å markedsføre tilsvarende arrangement i fremtiden, i forbindelse med studentpresentasjoner og lignende. 
keyboard_arrow_up