Til innholdet

Prosjektnummer

900961

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900961
Status: Avsluttet
Startdato: 01.11.2013
Sluttdato: 15.05.2014

TEKMAR 2013

TEKMAR 2013 ble gjennomført 2.-3.12.2013 med 255 deltagere, ca. 70 % av disse fra næringen og leverandørindustrien. ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council), for laks var utgangspunktet for mye av programmet, og det var tydelig at mange hadde begrenset innsikt i hvilke krav som stilles. Sett i lys av at en stor del av laksenæringen gjennom GSI (Global Salmon Initiative) har satt seg som mål å oppfylle kravene i ASC-standarden innen 2020 var TEKMAR 2013 en nyttig arena for å øke kunnskapen om, og forstå utfordringene med de kravene som stilles. Lakselus, begroingskontroll og rømming, men også “fiskefôrkjeden” fra fabrikk og helt til fiskemunnen, og transport av levende laks langs kysten på en sikker og trygg måte, ble grundig belyst og diskutert.
 
Alle foredragene finnes på tekmar.no.
TEKMAR har etablert seg som en viktig arena for den sjøbaserte delen av laksenæringen, der oppdrettere, utstyrsleverandører og forskere møtes. Utfordringer stilles, nye løsninger presenteres og diskuteres, og ulike aktører finner hverandre for å utvikle løsninger for fremtiden. At mer enn 250 deltagere møtes over to dager viser i seg selv at mange ser TEKMAR som en arena som gir nytteverdi tilbake.
Bedriftene i klyngen av sjømatprodusenter og teknologi-leverandører står overfor felles teknologiske utfordringer, og med mange kapitalsvake SMB-bedrifter er det nødvendig å bringe aktørene på banen på en “myk” måte. Det er begrensede tradisjoner for mer omfattende tverrselskapelig samarbeid innen havbruksnæringen, blant annet fordi man i stor grad tradisjonelt har sett på hverandre som konkurrenter. Næringen har blitt mer moden de senere år, noe bl.a. integrasjon både i oppdrettsselskaper og teknologileverandører har medvirket til. Samtidig er det nye og mer komplekse utfordringer som “oppstår”, og det kreves også at en “etterfyller” med bidrag fra andre industriaktører, kompetansemiljøer osv. Til eksempel er det nærliggende å peke på lakselusutfordringen. Den inkluderende tilnærmelsesmåte som ligger i TEKMAR har vist å gi frukter, både ved at havbruksnæringen er åpnet for nye industriaktører, at unike prosjekter har blitt drevet fram, men også at det har bidratt til en “off-the-record” utvikling av relasjoner mellom kommersielle selskaper.
 
Fagområdet teknologi for marin biomasseproduksjon har de senere år blitt stadig viktigere, og næringsaktørenes synspunkt er at det er påkrevd med et forsterket oppmerksomhet på denne typen problemstillinger. Dette kan bl.a. motiveres ut fra at havbruket i stadig større grad vil måtte foregå på mer eksponerte lokaliteter for å sikre nye arealer, med tilstøtende utfordringer. Videre ser en at stadig tyngre teknologi, eksempelvis av merder og brønnbåter, gjør at en i mange tilfeller ikke er i stand til å oppfylle de økte krav til dyrevelferd som stilles fra markedet. For å kunne sette i gang konkrete arbeider, og sikre havbruksnæringen en proaktiv rolle, er det både viktig å sikre at den brede næringen inviteres, og at det legges til rette for at de nødvendige samarbeidsforutsetninger bringes på plass. Dette er selve forutsetningen for å kunne motivere næringen selv til aktiv deltagelse, og derigjennom utløse økt innovasjon og verdiskapning. Prosjektet tar følgelig utgangspunkt i å forankre innovasjonen på næringens egne premisser.

Samtidig er det klart at norsk havbruksnæring står overfor en rekke utfordringer der det er påkrevd med en betydelig ressursinnsats for å sikre næringen en positiv utvikling. Ved å ta tidlig tak i de utfordringer en møter, vil det være mulig å styrke konkurranseevnen i forhold til andre produkter og andre produsentnasjoner. Løsninger bygd på kompetanse er i den sammenheng et nøkkelord. TEKMAR 2013 har den overordnede tentative tittelen “Morgendagens Aquaculture Stewardship Council krav: Hvilke løsninger skal redusere utslipp av fôr, smitte og kjemikalier?”
 
Program vil fortløpende oppdateres på www.tekmar.no.
 
FHF har vært partner med TEKMAR i flere år, da det er en viktig arena for FoU-utvikling og -formidling.
• Å forberede, gjennomføre og rapportere resultatene fra TEKMAR 2013 slik at man får frem både næringens utfordringer av teknologisk karakter og kan tilrettelegge slik at den totale havbruksnæringen kommer på offensiven når det gjelder utfordringene gjennom omforente satsninger. Ikke minst gjelder dette for store, uløste utfordringer i skjæringspunktet mellom biologi og teknologi, som fortjener spesiell oppmerksomhet som følge av sin kompleksitet.
• å utvikle og etablere forskningsprosjekter i samarbeid med industrien, noen ganger med få samarbeidspartnere; andre ganger med konsortier som favner vidt.
 
Delmål for FHF
• Å påvirke programmet slik at det blir mest mulig til nytte for næringsaktører.
• Å bidra til at konferansen får ca. 300 deltakere med betydelig andel fra næringen.
Den primære nytteverdi av prosjektet er at teknologi for marin biomasseproduksjon settes på dagsorden, og at man ved dette bidrar til både produktutvikling, men også til å bedre samarbeid og styrke innovasjons- og forskningskultur innen havbruk i Norge. Videre gevinst er at forholdene legges til rette for å utvikle og anvende teknologi som gjør at norsk havbruksnæring sikres fortrinn, og økt verdiskapning både direkte i form av teknologiproduksjon og indirekte i form av økt bærekraftig biomasseproduksjon. Prosjektet vil medvirke til at bransjeaktørene i økende grad kan få økt kompetansegrunnlag for å sikre framtidig konkurranseevne, og at bevisstgjøringsprosess og holdningsfremmende arbeid styrkes, bl.a. gjennom at en bidrar til erfaringsoverføring fra andre bransjer.

Det er nødvendig med aktiviteter i flere faser, der en fokuserer på å tilrettelegge for innovasjon gjennom å bringe bredden av teknologiprodusenter og teknologibrukere til samme arena. Samt videre å etablere konsensus om hva som er de overordnede utfordringer for næringen både på kort (inntil 5 år) og lang (inntil 10 år) sikt. Når konsensus foreligger skal aktørene sette i gang arbeid i form av prosjekter. Historien har også vist at en rekke samarbeidsprosjekter har spunnet ut av TEKMAR som arena. Konkrete resultater fra arbeidsformen foreligger følgelig.

På TEKMAR er det en stor deltakelse av oppdrettere, og formidling av forskningsresultater fra prosjekter i regi av FHF og Norges forskningsråd er en viktig oppgave. Dette medvirker til at brukere av forskningsfrembragt kunnskap får tilgang til denne og kan besørge gjennomføring i egne bedrifter.
Aktiviteter som gjennomføres i 2013
1. Avholde konferansen TEKMAR 2013: Morgendagens Aquaculture Stewardship Council krav: Hvilke løsninger skal redusere utslipp av fôr, smitte og kjemikalier?
1.1. Forarbeid til konferansen: Programutarbeidelse, invitere foredragsholdere, organisere praktikaliteter m.v.
1.2. Arrangere konferansen: Arrangementsdato 3.–4. desember 2013 på Clarion Hotel og Congress Trondheim. Konferansen vil gå over 2 dager, og målsetningen er å gi rom for inntil 300 deltagere. Gjennom denne konferansen vil næringsaktørene kollektivt bli utfordret (primæraktører og sentrale premissgivere), samtidig som en har en bred og inkluderende inngang for aktørene. Hele bredden av næringens aktører vil bli gitt mulighet til å påpeke de spesifikke behov for forskning, bl.a. gjennom de velkjente gullapp-seansene. Hensikten er å koble problemeiere og problemløsere enda tettere, og på den måten å få til enda mer konkret innovasjonsarbeid.
1.3. Etterarbeid: Sammenfatning av konferansen, rapportering og utarbeidelse av prosjektskisser innen prioriterte temaområder; avholde debriefingsmøte med deltakelse fra industriorganisasjonene bak TEKMAR, de institusjonene som finansierer prosjektet og prosjektets ledelse; drift av nettsiden tekmar.no.

2. Nettverksarbeid rettet mot etablering og gjennomføring av prosjekter; samarbeid med industriorganisasjoner og fagmiljø. Utvikling og bygging av konsortier. Relasjonsbygging og bidra til å påvirke slik at problemstillinger relevante for norsk industri kan bli satsningsområder i EU-forskningen.

Organisering
TEKMAR 2013 arrangeres av SINTEF i samarbeid med næringsorganisasjoner.

Prosjektet administreres av SINTEF Fiskeri og havbruk AS med Leif Magne Sunde som prosjektleder.

FHF er med i programkomitéen sammen med Norsk Industri/Havbruksleverandørene, Norske Maritime Eksportører, Forskningsrådet og SINTEF, og vil bidra aktivt under gjennomføringen.
Selve konferansen er hovedformidling i seg selv, da mye av poenget er nettopp tverrgående formidling og kontakter mellom deltagerne. Alle innlegg legges ut på tekmar.no og på FHFs nettsider.

FHF vurderer å lage egne nyhetssaker før og etter TEKMAR 2013.
keyboard_arrow_up