Til innholdet

Prosjektnummer

900983

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900983
Status: Avsluttet
Startdato: 01.03.2014
Sluttdato: 30.06.2014

Utredning og tiltak mot skader på oppdrettsnot ved vasking i sjø

Oppdrettere har ved flere anledninger opplevd at det har blitt hull i not i forbindelse med notvask i sjø. Målet med dette prosjektet har vært å øke og dokumentere kunnskapen rundt hva som faktisk skjer når not skades i forbindelse med vaskeoperasjoner. Problemstillingen er utredet basert på observasjon av vaskeoperasjoner, besøk, samtaler og en workshop (arbeidsmøte). Både oppdrettere, notbøteri, serviceaktører, utstyrsprodusenter, notprodusenter og andre har vært involvert i dette arbeidet. Basert på dette arbeidet er det utarbeidet forslag til tiltak for hvordan slike skader på not kan reduseres og unngås.

Arbeidet indikerer at direkte årsaker til skader på not fra vasking i sjø er:
1. Vaskeutstyr hektes fast i nota og det rives hull.
2. Skarpe kanter på utstyret skjærer i nota.
3. Trykk og gnag fra vaskeskive kan flise opp og svekke nota.
 
På arbeidsmøtet ble det lagt vekt på underliggende årsak til de uønskede hendelsene, og de viktigste temaene for tiltak ble oppsummert som følger:
1. Menneskelige faktorer
2. Rutiner, brukerveiledninger og retningslinjer
3. Riktig utstyr og kontroll på vaskeoperasjon
4. Stram not
 
Med utgangspunkt i disse temaene, er det foreslått en rekke tiltak. Noen kan innføres i løpet av kort tid, men kan innebære noe planlegging, forundersøkelser og anskaffelse av utstyr. Andre er mer omfattende og har et mer langsiktig perspektiv.
 
Tiltak som kan settes i kraft på relativt kort sikt (“quick wins”):
• Oppstartsmøter mellom oppdretter og vasketeam med fokus på planlegging av vaskeoperasjonen og risikovurdering.
• Alle kniver som benyttes på oppdrettsanlegg skal flyte i vann. Det bør også vurderes om annet løst utstyr skal ha oppdrift.
• Bedre behandling og vedlikehold samt hyppig inspeksjon av vaskeutstyr.
• Kontroll på vaskeoperasjon gjennom kraftkontroll og bruk av kamera.
 
Mer omfattende tiltak med potensielt betydelig forebyggende effekt:
• Bygge kompetanse hos utøvende personell.
• Bedre brukerveiledninger, inkludert mønsterpraksis (“best practice”) for vask av not i sjø.
• Utvikling av utstyr som ikke kan hekte i eller føre til skader på nota.
I forbindelse med pilotprosjektet “Oppfølging og vurdering av rømmingstilfeller eller observerte potensielle farer for rømming av oppdrettsfisk”, har hull i not i forbindelse med notvask i sjø blitt rapportert inn av oppdrettere gjentatte ganger. Fire av ti hendelser rapportert i perioden mai til november 2013, dreide seg om hull i not som vurderes å ha oppstått under slik vasking av not. I ett av tilfellene er det meldt om rømming av fisk.

Basert på dialog med næringsaktører og i dialog med FHF, er det etablert enkelte hypoteser for hvordan not kan skades i forbindelse med vasking i sjø:
• Vaskerigg hektes fast i nota og det rives hull (kraftig løfteutstyr kan bidra til at dette ikke oppdages).
• Vaskerigg hektes fast i fremmedlegemer (som f.eks. fiskekrok) i nota og det rives hull.
• Trykk og gnag fra vaskeskive kan flise opp og svekke notlinet.
• Det er utfordringer knyttet til områder med slakk not og uheldig strømpåvirkning ved vasking.
• Det oppstår ekstra påstand fordi spylerigg stopper opp og kan bli hengende på magebånd.
• Det er kompetanseutfordringer hos utførende personell.
• Eksisterende hull eller svekkelser oppdages eller forsterkes ved vasking.
Å øke og dokumentere kunnskapen rundt hva som faktisk skjer når not skades i forbindelse med vaskeoperasjoner.
Større kunnskap om årsaker og nye tiltak for å hindre at det oppstår hull i not, vil føre til færre rømmingshendelser i oppdrett i sjø. Dette vil være av stor verdi, både direkte, men også i form av ringvirkninger.

Redusert rømming vil kunne føre til bedre omdømme, reduserte kostnader og økte muligheter for vekst.
Gjennom tett dialog med de berørte aktørene i næringen skal det gjennomføres besøk og intervjuer som danner grunnlaget for et arbeidsmøte (workshop). Basert på dette arbeidet vil forskere med ekspertise innen notmaterialer og operasjoner i havbruk utarbeide forslag til tiltak for hvordan slike skader på not kan reduseres og unngås. Dette kan innebære nye rutiner for operasjon, endring av design for vaskeutstyr og innhold i brukerhåndbøker.
 
Deloppgaver
Prosjektet deles opp i følgende deloppgaver:
1. Klarlegge aktuelle årsakssammenhenger knyttet til hendelser der det har oppstått, og blitt oppdaget, hull i forbindelse med vasking av not. Begrunnede hypoteser for hva det er som har gått galt i disse tilfellene, vil være viktige leveransepunkter inn til arbeidsmøtet. Serviceleverandør(er) med vekt på notvasking, minst en oppdretter som vasker selv og en notserviceaktør, besøkes i Hitra/Frøya regionen. Et utvalg av oppdrettere, utstyrsprodusenter, serviceteam og notvaskerier kontaktes deretter per telefon for å innhente opplysninger fra flere involverte parter. Brukerhåndbøker for aktuelle vaskesystemer bør også inngå i underlaget for vurderingene.
 
2. SINTEF vil oppsummere funn fra del 1 som underlag for et arbeidsmøte med inviterte aktører og representanter fra FHF. Næringsdeltakere på møtet kan være en utvidet gruppe aktører i forhold til de som har deltatt i intervjuer og besøk.
 
3. Basert på funnene i del 1 og 2 av arbeidet, skal det utarbeides forslag til forbedring av vaskerutiner, utstyr og brukerhåndbøker. Dette skal oppsummeres i en sluttrapport som overleveres til FHF.
Prosjektresultatene formidles og diskuteres på arbeidsmøte med aktuelle deltakere fra berørte næringer. Det endelige resultatet vil gjøres tilgjengelig i en egen sluttrapport som oversendes til FHF.
keyboard_arrow_up