Til innholdet

Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Prosjektnummer

900114

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900114
Status: Avsluttet
Startdato: 15.08.2008
Sluttdato: 15.05.2009

TEKMAR 2008 – Teknologisk innovasjon i havbruk

 
Bedriftene i klyngen av sjømatprodusenter og teknologileverandører står overfor felles teknologiske utfordringer, og med mange kapitalsvake SMB-bedrifter er det nødvendig å bringe aktørene på banen på en “myk” måte.

Den inkluderende tilnærmelsesmåten som ligger i TEKMAR har demonstrert å gi frukter, både ved at havbruksnæringen er åpnet for nye industriaktører, at unike prosjekter har blitt drevet fram, men også at det har bidratt til en ”off-the-record” utvikling av relasjoner mellom kommersielle selskaper.

Fagområdet teknologi for marin biomasseproduksjon har de senere år blitt stadig viktigere, og næringsaktørenes synspunkt er at det er påkrevd med et forsterket fokus på denne typen problemstillinger. Dette kan bl.a. motiveres ut fra at havbruket i stadig større grad vil måtte foregå på mer eksponerte lokaliteter for å sikre nye arealer, med tilstøtende utfordringer. Videre ser en at stadig tyngre teknologi, eksempelvis av merder og brønnbåter, gjør at en i mange tilfeller ikke er i stand til å oppfylle de økte krav til dyrevelferd som stilles fra markedet. For å kunne sette i gang konkrete arbeider, og sikre havbruksnæringen en proaktiv rolle, er det både viktig å sikre at den brede næringen inviteres og at det legges til rette for at de nødvendige samarbeidsforutsetninger bringes på plass. Dette er selve forutsetningen for å kunne motivere næringen selv til aktiv deltagelse, og derigjennom utløse økt innovasjon og verdiskapning. Prosjektet tar følgelig utgangspunkt i å forankre innovasjonen på næringens egne premisser.

Samtidig er det klart at norsk havbruksnæring står overfor en rekke utfordringer der det er påkrevd med en betydelig ressursinnsats for å sikre næringen en positiv utvikling. Ved å ta tidlig tak i de utfordringer en møter, vil det være mulig å styrke konkurranseevnen i forhold til andre produkter og andre produsentnasjoner. Løsninger bygd på kompetanse er i den sammenheng et nøkkelord.
Hovedmålet for prosjektet er, gjennom en videreføring av prosjektet TEKMAR - Teknologisk innovasjon i havbruk, å få til en samlende nasjonal retning og satsning på teknologiutvikling for marin biomasseproduksjon som bidrar til å opprettholde norske teknologileverandør- og havbruksselskapers ledende kunnskaps- og konkurranseposisjon i et internasjonalt marked. Det er videre et mål å gjøre FoU-utfordringene relatert til sjøbasert oppdrett mer forståelig.
Den primære nytteverdi av prosjektet er at teknologi for marin biomasseproduksjon settes på dagsorden, og at man ved dette bidrar til både produktutvikling, men også til å bedre samarbeid og styrke innovasjonskultur i Norge. Videre gevinst er at forholdene legges til rette for å utvikle og anvende teknologi som gjør at norsk havbruksnæring sikres fortrinn, og økt verdiskapning både direkte i form av teknologiproduksjon og indirekte i form av økt biomasseproduksjon. Prosjektet vil medvirke til at bransjeaktørene i økende grad kan få økt kompetansegrunnlag for å sikre framtidig konkurranseevne, og at bevisstgjøringsprosess og holdningsfremmende arbeid styrkes, bl.a. gjennom at en bidrar til erfaringsoverføring fra andre bransjer.

Det er nødvendig med aktiviteter i flere faser, der en innledningsvis fokuserer på å tilrettelegge for innovasjon gjennom å bringe bredden av teknologiprodusenter og teknologibrukere til samme arena. Samt videre å etablere konsensus om hva som er de overordnede utfordringer for næringen både på kort (inntil 5 år) og lang (inntil 10 år) sikt. Når konsensus foreligger skal aktørene sette i gang arbeid i form av brukerstyrte innovasjonsprosjekter. Historien har også vist at en rekke samarbeidsprosjekter har spunnet ut av TEKMAR som arena.

Endelig utforming av oppgaver og deltagende bedrifter vil fremkomme under seminaret TEKMAR. En vet fra tidligere år at bedrifter involverer seg gjennom prosjektdeltakelse. En har også flere eksempler på at bedrifter deltar i utviklingsarbeid, og driver mot kommersielle produkter.

En tilleggsgevinst av TEKMAR er at det gjennom presentasjoner frambringes ”tankegods” som er viktig for ”holdningsskapende” arbeid, og ved det vil medvirke til å videreutvikle kvaliteter utover direkte FoU relatert arbeid i bedriftene.

Utnyttelse av resultatene fra FoU-prosjektene forventes i all hovedsak å ha positive miljøkonsekvenser i form av at det settes et økt fokus på morgendagens teknologi i havbruk, og ved det finnes løsninger som vil kunne være med på å redusere rømming, redusere utslipp av begroingshemmende midler, forbedre dyrevelferd i merdkonstruksjoner og fartøy, HMS, m.v.

Årets hovedtema er Sikkerhet og ansvarlighet – og har følgelig som mål å fokusere på tiltak som kan redusere uheldige miljøkonsekvenser innen havbruket.

Prosjektet vil ha stor nytteverdi for de deltagende bedrifter, ved at det blir satt fokus på og i praksis taes tak i framtidige utfordringer som er generiske for næringen. Det forventes at prosjektet skal bidra til forbedring eller nyutvikling av produkter i de deltagende bedrifter.

For FoU-miljøene vil prosjektet ha stor verdi gjennom at næringen ”leverer” FoU-utfordringer som den står overfor, og som derved sikrer at kontakten og relevante FoU-oppgaver sikres.

Prosjektet vil videre være et referansested for bl.a. offentlige myndigheter, bevilgende myndigheter m.v. relatert til hvilke tema som næringen er opptatt av.

I tillegg ser en at TEKMAR har en viktig funksjon som verktøy for å bringe problemstillinger som er viktige for norsk havbruk inn i forhold til EU-satsninger, herunder EATIP.
Havbruksklyngen er en viktig bidragsyter til norsk økonomi, og kan med økt teknologisk kompetanse og evne få økt økonomisk betydning i framtiden. Hovedfokus for TEKMAR er å sikre tilførsel av ny teknologisk kunnskap slik at bransjens etablerte og nye produkter får et økt innhold av ny beskyttelsesverdig kunnskap som er vanskelig å etterlikne.

En rekke av de utfordringer bedriftene i havbruksbransjen står overfor er av prekompetitiv art. Dette innebærer at disse SMB-bedriftene selv og enkeltvis i begrenset grad har mulighet for å opparbeide kunnskap for å møte utfordringene. Det er derfor behov for å etablere fora og mekanismer som kan møte utfordringene og realisere målet om produkter med høyt kunnskapsinnhold.

Svaret på disse utfordringene er initiativet TEKMAR, og TEKMAR forberedes arrangert for 6. gang i desember 2008. For TEKMAR 2008 har programkomiteen valgt å sette fokus på et viktig tema: Sikkerhet og ansvarlighet – med tentativ undertittel: Havbruk – er det farlig det….? I tillegg vil det bli lagt vekt på å tydeliggjøre FoU prioriteringer.

Aktiviteter
For TEKMAR 2008 som vil bli avholdt på Britannia 2. og 3. desember 2008 er det 3 aktiviteter som står sentralt:
1. Å avholde seminaret TEKMAR 2008 - Teknologisk innovasjon i havbruk. I tillegg til forarbeidet og selve arrangeringen av seminaret vil en utvide etterarbeidet i forhold til tidligere konferanser. Dette vil inkludere: sammenfatning av seminaret, rapportering og utarbeidelse av prosjekt¬beskrivelser innen prioriterte temaområder; avholde et en-dags seminar med deltakelse fra industriorganisasjonene bak TEKMAR, de institusjonene som finansierer prosjektet og prosjektets ledelse; drift av nettsiden www.tekmar.no

2. Nettverksarbeid rettet mot etablering og gjennomføring av prosjekter; samarbeid med industriorganisasjoner og teknologiske fagmiljø.

3. Forsterking av prosessen med å få fram FoU-prioriteringer
Eierne av TEKMAR ønsker i enda større grad å benytte TEKMAR til å tydeliggjøre FoU-prioriteringer innenfor sjøbasert oppdrett. Det foreslås derfor å gjennomføre en egen prosess der man utnytter kunnskap fremkommet på tidligere TEKMAR arrangement, samt gjennomfører strukturerte intervju som oppsummeres på årets TEKMAR. Oppsummeringen vil ligge til grunn for debatten mot slutten av dag 2. I etterkant vil det være et arbeid som omfatter en egen oppsummering der det legges vekt på:
• å gi et totalbilde av den norske næringens FoU-utfordringer innen sjøbasert oppdrett
• å anbefale hvilke FoU-utfordringer det kan være fornuftig å spille inn til den europeiske forskningsagenda via den europeiske teknologiplattformen EATIP.

Organisering
Programkomité for TEKMAR 2008 består av:
• Egil Holland, Norsk Industri;
• Svein Hallbjørn Steien, Innovasjon Norge;
• Halvard Olafsen, Norske Maritime Eksportører;
• Olav Jamtøy, Norske leverandører til havbruksnæringen;
• Kjell Maroni, Fiskeri og havbruksnæringens landsforening;
• Leif Magne Sunde, SINTEF Fiskeri og havbruk AS;
• Torgeir Edvardsen fra SINTEF Fiskeri og havbruk AS

Arrangører er SINTEF, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, Norges Forskningsråd, FHL Havbruk, Norsk Industri, Norske leverandører til havbruksnæringen (NLTH), Norske Maritime Eksportører (NME) og Innovasjon Norge. SINTEF har hovedansvar for praktisk tilrettelegging og gjennomføring.
Resultatene fra arbeidet vil foreligge i rapportform og vil bli gjort tilgjengelig i relevante fagblad og media for øvrig. Det er etablert en internettside (www.tekmar.no) med muligheter for dialog mellom samarbeidspartnerne. Det vil videre være aktuelt å gi presentasjoner på årsmøter i utvalgte bransjeforeninger.

Rapporten for TEKMAR 2008 vil bygge på tidligere års rapporter og inneholde synteser og forslag til strategiske prioriteringer.
keyboard_arrow_up