Til innholdet

Prosjektnummer

900849

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900849
Status: Avsluttet
Startdato: 15.10.2012
Sluttdato: 28.02.2013

TEKMAR 2012

TEKMAR 2012 ble arrangert som planlagt med konferansetittel Automatisert lakseoppdrett: løsninger for økt effektivitet og redusert dødelighet?

Konferansen hadde 272 deltakere, som er ny deltakerrekord, og som tidligere år var industriandelen høy med 73 %.

Presentasjonene og billedmateriale er tilgjengelig på TEK​MARs nettside. Rapporten som er utarbeidet oppsummerer resultatene fra gul lapp-seansene.

Det er en økende interesse for FoU i industrien, men det finnes ingen arena hvor aktørene som “slekter” mot sjøbasert oppdrett kan møtes. Den biårlige Aqua Nor-messen er et viktig møtested for næringen, men selv om dette er verdens største havbruksmesse, er fokus først og fremst på utstilling og salg av eksisterende teknologi. Det er med andre ord behov for et forum der problemstillinger og tema relatert til forskning, teknologisk utvikling og innovasjon kan drøftes.

En spesiell utfordring er at det er en ubalanse i verdikjeden, ved at det er en høy andel store havbruksselskaper, samtidig som teknologileverandørene i all hovedsak er små eller mellomstore bedrifter, selv om en også innen den næringsgreinen ser at større selskaper er under utvikling. En ser for øvrig en økende grad av profesjonalisering innen fartøyer til havbruk, både relatert til brønnbåter og servicebåter. FoU-aktiviteten har vært begrenset innen dette viktige feltet de siste årene, selv om en ser at den er økende, bl.a. gjennom at nye verktøy som CREATE, Senter for forskningsdrevet innovasjon er etablert. Det er viktig å forsterke prosesser, der en bringer aktørene i nærmere dialog med hverandre og FoU-sektoren, samt myndighetssiden for å ta en offensiv posisjon med hensyn til framtidig utvikling. Lakselusutfordringen det siste året er et meget godt eksempel.

Under alle de foregående TEKMAR-arrangementene har det vært lagt vekt på å bedre kommunikasjonen mellom aktørene: Det er viktig å få til bedre samarbeid mellom de forskjellige aktørene for å løse næringens utfordringer. TEKMAR er et viktig redskap som en arena der næringens felles utfordringer er hovedtema. Seminaret er et møtested hvor
a) oppdatert kunnskap/nyutvikletkunnskap presenteres
b) havbrukere kan framføre sine behov i lys av konsumentenes/sluttmarkedets synspunkter og i lys norske og internasjonale rammebetingelser.

Dermed kan et oppdatert situasjonsbilde tegnes for næringens aktører, og havbruksklyngen sikres tilgang til informasjon som er viktig for å kunne være proaktiv i en meget dynamisk næring.

Ideen med å bringe konkurrenter, kunder og leverandører sammen, slik at det skapes en nødvendig “spenning”, har virket positivt på å utløse innovasjon og samarbeid. Denne arenaen er et viktig “barometer” ved at det konkret tilrettelegges for at næringens aktører både kan framføre sine synspunkter på prioriterte temaområder, samtidig som en på en effektiv måte kan etablere prosjektgrupper av bedrifter som ønsker å samarbeide innen de respektive tema. Videre vil det være viktig at det både appelleres til toppledelse i selskapene, og til driftspersonell med deres førstehåndskunnskap om både teknologibegrensninger og utfordringer/behov.

Etter en mer faglig orientert konferanse i 2011, legges det på jubileumskonferansen 2012 vekt på både de store perspektiver, samtidig som en ser nærmere på behovet for bedre løsninger i interaksjonen mellom biologi og teknologi.

Program vil fortløpende oppdateres på tekmar.no.

FHF har vært partner med TEKMAR i flere år, da det er en viktig arena for FoU-utvikling og -formidling.
• Å forberede, gjennomføre og rapportere resultatene fra TEKMAR 2012 slik at man får frem både næringens utfordringer av teknologisk karakter og kan tilrettelegge slik at den totale havbruksnæringen kommer på offensiven når det gjelder utfordringene gjennom omforente satsninger. Ikke minst gjelder dette for store, uløste utfordringer i skjæringspunktet mellom biologi og teknologi, som fortjener spesiell oppmerksomhet som følge av sin kompleksitet.
• å utvikle og etablere forskningsprosjekter i samarbeid med industrien, noen ganger med få samarbeidspartnere; andre ganger med konsortier som favner vidt.
 
Delmål for FHF
• Å påvirke programmet slik at det blir til nytte for næringsaktører.
• Å bidra til at konferansen får ca. 300 deltakere med betydelig andel fra næringen.
Den primære nytteverdi av prosjektet er at teknologi for marin biomasseproduksjon settes på dagsorden, og at man ved dette bidrar til både produktutvikling, men også til å bedre samarbeid og styrke innovasjons- og forskningskultur innen havbruk i Norge. Videre gevinst er at forholdene legges til rette for å utvikle og anvende teknologi som gjør at norsk havbruksnæring sikres fortrinn, og økt verdiskapning både direkte i form av teknologiproduksjon og indirekte i form av økt bærekraftig biomasseproduksjon. Prosjektet vil medvirke til at bransjeaktørene i økende grad kan få økt kompetansegrunnlag for å sikre framtidig konkurranseevne, og at bevisstgjøringsprosess og holdningsfremmende arbeid styrkes, bl.a. gjennom at en bidrar til erfaringsoverføring fra andre bransjer.

Det er nødvendig med aktiviteter i flere faser, der en fokuserer på å tilrettelegge for innovasjon gjennom å bringe bredden av teknologiprodusenter og teknologibrukere til samme arena. Samt videre å etablere konsensus om hva som er de overordnede utfordringer for næringen både på kort (inntil 5 år) og lang (inntil 10 år) sikt. Når konsensus foreligger skal aktørene sette i gang arbeid i form av prosjekter. Historien har også vist at en rekke samarbeidsprosjekter har spunnet ut av TEKMAR som arena. Konkrete resultater fra arbeidsformen foreligger følgelig.

På TEKMAR er det en stor deltakelse av oppdrettere, og formidling av forskningsresulteter fra prosjekter i regi av FHF og Norges forskningsråd er en viktig oppgave. Dette medvirker til at brukere av forskningsfrembragt kunnskap får tilgang til denne og kan besørge gjennomføring i egne bedrifter.
Aktiviteter som gjennomføres i 2012
1. Avholde konferansen TEKMAR 2012: Teknologisk innovasjon i havbruk
1.1. Forarbeid til konferansen: Programutarbeidelse, invitere foredragsholdere, organisere praktikaliteter m.v.
1.2. Arrangere konferansen: Arrangementsdato 4.–5. desember 2012 på Clarion Hotel og Congress Trondheim. Konferansen vil gå over 2 dager, og målsetningen er å gi rom for inntil 300 deltagere. Gjennom denne konferansen vil næringsaktørene kollektivt bli utfordret (primæraktører og sentrale premissgivere), samtidig som en har en bred og inkluderende inngang for aktørene. Hele bredden av næringens aktører vil bli gitt mulighet til å påpeke de spesifikke behov for forskning, bl.a. gjennom de velkjente gullapp-seansene. Hensikten er å koble problemeiere og problemløsere enda tettere, og på den måten å få til enda mer konkret innovasjonsarbeid.
1.3. Etterarbeid: Sammenfatning av konferansen, rapportering og utarbeidelse av prosjektskisser innen prioriterte temaområder; avholde debriefingsmøte med deltakelse fra industriorganisasjonene bak TEKMAR, de institusjonene som finansierer prosjektet og prosjektets ledelse; drift av nettsiden tekmar.no.

2. Nettverksarbeid rettet mot etablering og gjennomføring av prosjekter; samarbeid med industriorganisasjoner og fagmiljø. Utvikling og bygging av konsortier. Relasjonsbygging og bidra til å påvirke slik at problemstillinger relevante for norsk industri kan bli satsningsområder i EU-forskningen.

Organisering
TEKMAR 2012 arrangeres av SINTEF i samarbeid med næringsorganisasjoner.

Prosjektet administreres av SINTEF Fiskeri og havbruk AS med Torgeir Edvardsen som prosjektansvarlig og Leif Magne Sunde som prosjektleder.

FHF er med i programkomitéen og bidrar med innlegg i gjennomføringen.​

Selve konferansen er hovedformidling i seg selv, da mye av poenget er nettopp tverrgående formidling og kontakter mellom deltagerne. Alle innlegg legges ut på tekmar.no og på FHFs nettsider.

FHF vurderer å lage egne nyhetssaker før og etter TEKMAR 2012.
keyboard_arrow_up