Til innholdet

Prosjektnummer

900876

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900876
Status: Avsluttet
Startdato: 01.01.2013
Sluttdato: 31.12.2013

Formidling fra FHF havbruk 2013

Det ble gjennomført en serie større og mindre samlinger med næringen i løpet av 2013, mange av disse i regi av det enkelte prosjektet, men en del ble organisert “på tvers” for å formidle og diskutere større helhet.

4. mars 2013 ble det arrangert et seminar der alle aktuelle (og kanskje uaktuelle) ikke-medikamentelle kontrollmetoder mot lakselus ble presentert. Det var godt over 100 deltagere (full sal), og seminaret har senere blitt en referanse for utviklingen på området. Seminaret vil bli gjentatt høsten 2014.

19. mars 2013 ble det gjennomført en nærings- og forskersamling med nær 40 deltagere om trenging og håndtering av laks. Dette ble senere fulgt opp med etablering av eget prosjekt om trenging i ventemerd der det ble spurt: Hva er kritiske kontrollfaktorer og målemetoder for å unngå kvalitetsreduksjon som følge av stress og/eller annet?

Et eget møte ble også arrangert om mineralernæring og fiskehelse, og har senere ført frem til at blant annet Forskningsrådet har prioritert dette i sin utlysning for 2015. Det ble laget en egen “avis” til Aqua Nor, med en innleid journalist som intervjuet sentrale personer fra næringen om FHF innen havbruk, og erfaringer med ulike prosjekter. Denne ble godt mottatt.

Fra 18. til 19. juni 2013 ble det gjennomført en egen samling om kvalitet for laksefisk, med god deltagelse og aktivt gruppearbeid om aktuelle problemstillinger. 

FHF-samling i Verdikjede havbruk samlet ca. 80 deltagere i oktober 2013, med hovedvekt på presentasjoner om kvalitet og lus/rømming.
 
Det ble arrangert en egen samling om tapsreduksjon (eget prosjekt) rettet særlig mot fiskehelsepersonell i august 2013. Denne samlet ca. 100 deltagere.

I november 2013 ble det gjennomført et status-seminar om merking og sporing med rimelig god deltagelse fra næringen. Seminaret var noe av grunnlaget for senere valg av både DNA-basert sporing og/eller geoelementer i fiskeskjell som metoder som det jobbes videre med i fullskala implementering.

Totalt sett har FHF gjennom dette og andre formidlingstiltak i 2013 lagt til rette for at hele næringen bør ha god oversikt og tilgang til resultater fra FHF-prosjekter innen området havbruk, og god anledning til å delta i grunnleggende diskusjoner om prioriteringer fremover.
Formidling av forskningsresultater fra forskningsprosjekter i verdikjede laks skal dekke områdene “Bærekraftig havbruk”, “Sterk og robust laksefisk” og “Kvalitet laksefisk”, jf FHFs Handlingsplan for 2012 og fremover. De to faggruppene som dekker området verdikjede laks har et nært samarbeid, og det er en viktig oppgave å fremstille verdikjede laks som sammenhengende med felles målsettinger. Innenfor formidling vil det bli gjennomført to større samlinger for hele verdikjeden og minst tre fagspesifikke møter med formidling rettet mot utvalgte deler av bransjen.
Å formidle resultater fra prosjekter i regi av FHF på samlinger og andre arrangementer hvor næringen inviteres.
Nytten av formidling er å legge til rette for at resultater skal komme til nytte i næringen.

Følgende aktiviteter er planlagt:
• Felles samling for verdikjede havbruk 22.–23. oktober.
• Seminar merking og sporing av rømt oppdrettslaks, 19.–20. november.
• Robust fisk seminar 4.–5. juni, implementering av kunnskap fra FHF-prosjekter.
• Tiltak mot lakselus, 4. mars Smittespredningsmodeller
• Informasjons forlder til Aquanor

Planen fremgår av leveranser og gjennomføring.
keyboard_arrow_up