Til innholdet

Prosjektnummer

900887

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900887
Status: Avsluttet
Startdato: 01.03.2013
Sluttdato: 31.03.2013

Dialogmøte for trenging av fisk i merd

Trenging av laks er en av de mest kritiske operasjoner i dagens oppdrettsnæring med tanke på fiskevelferd, tapt vekst, dødelighet og rømmingsfare. Gjennom dette dialogmøtet mellom næringsaktører, utstyrsleverandører og forskningsmiljø ble tema belyst og det foreligger anbefalinger om videre arbeid. Det er viktig å se på trengeprosessen som en utfordring for regulering som kan gi informasjon til operatører om biologiske parametere, fiskevelferd og med mulighet til å korrigere ved behov.


SINTEF Fiskeri og havbruk har vært i kontakt med lakseprodusenter og utstyrsleverandører for å drøfte problemer knyttet til trenging av fisk i merd. Lakseprodusentene har meldt inn trenging i merd som et område hvor det kreves videre forskning og utvikling for å løse utfordringer relatert til stress, økt svinn og redusert sykdomsresistens i produksjonen av oppdrettsfisk. I møte med produsenter av laksefilét, ble trenging knyttet til for stor variasjon i pre-rigor-tid på laksen som slaktes ved anlegget. Det var enighet om at for å løse noen av disse utfordringer bør det legges vekt på problemene rundt trengeprosessen i ventemerd. Tilnærmingen til problemstillingen kan skje både ved å øke kunnskapen om hva som skjer under en trengeprosess, se på hvilke styringsparametere som er aktuelle, samt se på ny teknologi/-løsninger. Mange av problemstillingene rundt trenging er felles for både ventemerd og produksjonsmerd, og det er derfor hensiktsmessig å se utfordringene i fellesskap. For ytterligere å konkretisere aktuelle problemstillinger/-områder, samt forankre prosjektinitiativet hos lakseprodusenter, ønsker FHF å få gjennomført et dialogmøte med næringsaktører og andre interessenter.

Å planlegge, gjennomføre og lede et dialogmøte om teknologi for trenging av fisk i merd

Delmål
• Å forankre prosjektinitiativet hos lakseprodusenter gjennom dialogmøtet.
• Å frambringe problemstillinger/-områder i forbindelse med trenging av fisk i vente- og produksjonsmerd.
• Å samle innspill framkommet på dialogmøtet i en sluttrapport.

Retningslinjer og teknologiske løsninger for å sikre bedre fiskevelferd og kvalitet ved trenging av fisk, vil kunne gi lavere svinn og bedre kvalitet. Ved pre-rigor-produksjon av filet, vil et forbedret system for trenging kunne gi lengre pre-rigor-tid, mindre spalting samt gi mulighet for å produsere en større andel høykvalitetsprodukter.

Følgende aktiviteter vil gjennomføres i tilknytning til dialogmøtet:

1. Planlegging og prosjektledelse 
a) Planlegging og ferdigstilling av program
b) Kontakte og innhente foredragsholdere
c) Markedsføring av dialogmøtet i samarbeid med FHF
d) Kontakte viktige deltagere
e) Utarbeidelse av spørsmål og problemstillinger til gruppearbeidet
f) Utarbeidelse av profilmateriell (møtemapper, navneskilt og lignende)

2. Møteledelse
a) Møteledelse under dialogmøtet
b) Ledelse av gruppearbeidet; herunder innledning til, og oppsummering av, gruppearbeidet

3. Foredrag
a) Forberedelse og gjennomføring av presentasjoner, for personell fra SINTEF.

4. Rapportskriving
a) Sekretariatfunksjon under dialogmøtet, for å få samlet opp innspill som framkommer både muntlig og skriftlig
b) Sammenstilling av innspill framkommet under dialogmøtet og i gruppearbeidet
c) Ferdigstille en rapport fra dialogmøtet som kan benyttes som grunnlag til videre prosjektinitiativ

Resultatene formidles til FHFs faggrupper for henholdsvis Kvalitet og Robust fisk og bærekraftig havbruk. Det utarbeides en åpen rapport til FHF som publiseres til øvrige interessenter. 
keyboard_arrow_up