Til innholdet

Prosjektnummer

900906

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900906
Status: Avsluttet
Startdato: 02.05.2013
Sluttdato: 13.08.2013

Gjennomføring av arbeidsseminar om utblødning og kjøling av laks med hovedvekt på kvalitet

Temaet for samlingen kom opp etter innspill fra flere næringsaktører, Nofima og SINTEF Energi. Bakgrunnen er et ønske om å videreføre FoU-arbeidet som kan løse problemer næringen opplever, med hensyn til å oppnå hurtig og god nok blodtapping og kjøling av laks og ørret i de nye slakteprosessene. 

Oppsummeringen av foredrag, gruppearbeid og diskusjon i arbeidsmøtet viste at det er et ønske hos mange industriaktører om at FHF fortsetter arbeidet med optimalisering av slakteprosessen for laks og ørret, med vektlegging på kjøling, utblødning og kvalitet. I følge prosjektgruppen er det derfor ønskelig at disse temaene implementeres i FHF sin handlingsplan i 2014, slik at det er åpning for finansiering av nye prosjekter også innenfor disse feltene.

Konkrete innspill til videre FoU-arbeid
• Sikre god og forutsigbar utblødning og kjøling av laks og ørret, som gjør norske produsenter mer konkurransedyktige i forhold til markeds- og kundekrav.
• Finne løsninger for optimal blodtapping og kjøling av laks og ørret, som kan implementeres i teknisk utstyr og prosesslinjer til slakting av laks og ørret.
• Tilby slakteriene brukervennlige verktøy (regneark) for bestemmelse av kjøletid avhengig av fiskestørrelse og om fisken er sløyd eller ikke.
Prosjektet er initiert fra et innspill fra Nofima og SINTEF Energiforsknig om “Kvalitet laks: Effektiv blodtapping og kjøling av oppdrettslaks og -ørret i nye slakteregimer”.
 
Problemstillingen som ligger til grunn for dette innspillet kom opp ved at industriaktører tok kontakt med Nofima og SINTEF Energi for å få i gang FoU-arbeid som kan løse problemer som de opplever i de nye slakteprosessene, med hensyn til å oppnå hurtig og god blodtapping og kjøling av laks og ørret.

I etterkant er problemstillingen også diskutert med flere store industriaktører, som bekrefter at dette er relevant også for dem. De ser derfor gjerne at det blir satt i gang arbeid for å finne gode løsninger på disse utfordringene.

Nofima og SINTEF Energi har vært i kontakt med og fått støtte fra flere industriaktører, om at arbeidet bør settes i gang.
  
FHF oppfordret SINTEF Energiforskning og Nofima om å arrangere et arbeidsmøte/-seminar med industrien for å klarlegge utfordringene i næringen og synliggjøre kunnskapsfronten vitenskapelig når det gjelder utblødning og kjøling. Det forutsettes at en tar høyde for nyskapning på området og ser på helt nye muligheter som vil bli aktuelle.
Å gjennomføre et arbeidsseminar/samling (workshop) for å diskutere aktuelle problemstillinger med industrien og informere om relevant FoU innenfor slakting av laks og ørret.
Nytteverdien vil fremkomme hvis en får løst utfordringer for kjøling og utblødning av laks som skal ende opp i nye metoder eller teknikker som sikrer god kvalitet og rasjonell produksjon.
Nofima og SINTEF Energi vil arrangere et arbeidsseminar på Hell 12.–13. juni 2013 innenfor temaet utblødning og kjøling i dagens og morgendagens slaktekonsept.

Aktivitetene vil bestå i og lage program, invitere eksterne foredragsholdere, arrangere og gjennomføre møtet og sørge for resultatformidling fra arrangementet.
Resultatene fra møtet med konklusjon og anbefaling om videre arbeid skal publiseres på FHF sine nettsider.
keyboard_arrow_up