Til innholdet

Prosjektnummer

900465

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900465
Status: Avsluttet
Startdato: 01.01.2010
Sluttdato: 31.05.2010

Miljøregnskap: Arbeidsmøte om videreføring i 2010

Konklusjonen fra klimaregnskapsanalysen har belyst tre hovedutfordringer: Drivstofforbruk i fiskeflåten, bruk av ugunstige kjølemedier i fiskeflåten og klimagassutslipp knyttet til fangst og transport av råvarer til fôr i oppdrett.

Rapportens dokumentasjon på drivstofforbrukets betydning i klimaregnskapet, økt oppmerksomhet om denne faktoren, både fra beslutningstagere og interessegrupper som næringen må forholde seg til, underbygger at det kan være behov for å bedre dokumentere drivstofforbruk innenfor de ulike fiskeri-/redskapsgrupper.
Med økt fokus på miljøeffekter ved matproduksjon, blir det stadig viktigere å dokumentere hvilken grad fiskeri- og havbruksnæringen påvirker miljøet. Det begynner å bli vanlig å foreta denne type vurderinger ved å følge livsløpet til et produkt, og se på den totale miljøeffekten gjennom hele produksjons-syklusen.

Tidligere prosjekter, finansiert av FHF, har beregnet energiforbruk og klimaeffekt ved produksjon av/fiske etter sjømat. I dette prosjektet er det kommet opp forslag til videreføring av arbeidet, både relatert spesifikt til klimaeffekter og mer generelt knyttet til miljøregnskap. FHF har i sine planer lagt til grunn av det kan benyttes midler til videre arbeid med denne problemstillingen.

Styringsgruppen har anbefalt å gjennomføre et arbeidsmøte (workshop) som vurderer ulike alternative problemstillinger, som et beslutningsgrunnlag for en eventuell videreføring av arbeidet med miljøregnskap.
Å etablere et faglig grunnlagsdokument som kan benyttes som et beslutningsgrunnlag for eventuell igangsettelse av videre arbeid med miljøregnskap.
Ved gjennomføring av en bred prosess i vurderingen av en videreføring av arbeidet med miljøregnskap vil en sikre en best mulig innregning av et videre arbeid med miljøregnskap.
Det inviteres til en arbeidsmøte hvor både resultater fra tidligere prosjekt, og ideer for videreføring blir presentert. På bakgrunn av diskusjon og innspill vil det bli utarbeidet et notat som skal være et underlag i en anbefaling fra Fiskarlaget og FHL på definert problemstilling om en eventuell videreføring av arbeidet med miljøregnskap.
Det utarbeides et notat som oppsummerer anbefalingene/resultatene fra arbeidsmøtet.
keyboard_arrow_up