Til innholdet

Prosjektnummer

900329

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900329
Status: Avsluttet
Startdato: 05.10.2009
Sluttdato: 31.12.2011

Prosjektkoordinator for lakselusforskning

Prosjektet har hatt en egen styringsgruppe og hovedaktivitet samt prosjektledelse har vært utført av Veterinærinstituttet.
 
Prosjektet ble utvidet høsten 2010 med aktiviteter relatert til gjennomføring av nasjonale og internasjonale arbeidsmøter og produksjon av temanummer “Rensefisk” i Norsk Fiskeoppdrett nr 6a juni 2011.

Prosjektets aktiviteter gjennom prosjektperioden kan deles opp i følgende resultatløp:
1. Informasjon mellom nærings- og forskningsaktører
2. Oppfølging av utviklingsprosjekter i næringen
3. Oppfølging av forskningsprosjekter i forskningsmiljøer
4. Oppfølging av internasjonale kunnskaps- og næringsmiljøer.
5. *Oppfølging av FoU-relaterte aktiviteter beskrevet i Handlingsplan for næringens luseprosjekt. Gjennomføres i samarbeid med regional koordinator Brit Blomsø.
6. Administrasjon
* Endring i forhold til opprinnelig prosjektbeskrivelse: Opprinnelig punkt 5 “Delta i den nasjonale koordineringsgruppen for bekjempelse av lus i regi av næringen”. Havbruksnæringen har igangsatt et treårig prosjekt som ledes av en nasjonal koordineringsgruppe og en nasjonal koordinator. Dette avsluttes desember 2012. Prosjektleder for FHFs koordineringsprosjekt var opprinnelig medlem av den nasjonale koordineringsgruppen, men for å tydeliggjøre forskjell i rolle/fokus mellom havbruksnæringens prosjekt og FHF sitt koordineringprosjekt, ble dette endret ved publisering av Handlingsplan for næringens luseprosjekt i desember 2010.
Lakselus utgjør en stor utfordring for oppdrett av laks og er samtidig et alvorlig problem for vill laksefisk. Bekjempelse av lakselus er den største utfordringen lakseoppdrettsnæringen nå står ovenfor. Registreringer av flere tilfeller av resistens og nedsatt følsomhet mot terapeutiske midler mot lus i lusepopulasjoner langs kysten, understreker nødvendigheten av at det settes et stort fokus på hvordan oppdrettsnæringen skal bekjempe lakselus på best mulig måte.
 
Våren 2009 ble det gjennomført en informasjonskampanje som omhandlet bekjempelse av lakselus. Kampanjen la et grunnlag for formidling av resultater fra forsknings og næringsprosjekter relatert til lus, og gjennom kampanjen ble det erfart nødvendighet for kanalisering av kunnskap om bekjempelse av lakselus.
 
En effektiv utnyttelse, formidling og initiering av forskningsprosjekter som er løsningsorienterte er påkrevet. Det har pågått og pågår mye forskning relatert til lakselus både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig gjennomføres det betydelige praktiske utprøvinger relatert til utfordringer med kontroll av lus i regi av oppdrettsselskaper, utstyrsleverandører og legemiddelprodusenter. Kunnskap fra forskning om bekjempelse av lus må formidles til næring, og nåværende og fremtidige konkrete behov for ny kunnskap må formidles til forskningsmiljøer. Det er følgelig et behov for en koordinering relatert til tema kontroll av lus.
Å bidra til kunnskapsformidling, koordinering og initiering av nye forskningsprosjekter mellom næring og forskning for best og raskest utnyttelse av resultater.
Prosjektet vil ha en direkte nytteverdi for næringens behov for kontinuerlig oppdaterte resultater fra relevante forskningsprosjekter som omhandler lus. Bedre utnyttelse av forskningsresultater og -ressurser vil medføre forbedrete kontrollstrategier mot lus som er nødvendig i en bærekraftig utvikling av lakseoppdrett.
Gjennom opprettelse av en prosjektkoordinator for lakselusforskning, ønsker FHF å være førende og styrende om næringsrelatert kunnskap om lus. Fokus er forskning og formidling, og prosjektkoordinatoren skal ha en koordinerende rolle mellom forskning og næring.
 
Prosjektkoordinatoren skal ha en kunnskapsoversikt basert på utførte og pågående prosjekter om lus.  I prosjektkoordinatorens rolle inngår samkjøring og oppfølging av pågående FHF-prosjekter om lus. Samtidig skal prosjektkoordinatoren være deltagende i en nasjonal ressursgruppe om forskning på lus. Videre skal det være et mål å skaffe oversikt over pågående prosjekter i regi av næringsaktører. Sammen skal dette danne et grunnlag for å kunne definere kunnskapshull og formidle hvilke prosjektresultater som bør tas i bruk på bestemte områder både geografisk og faglig.
 
Et eksempel på eventuelle initieringsbehov er oppfølging av nye behandlingsmetoder og løsninger som finner dagens lys. Prosjektkoordinatoren skal innhente informasjon fra næring via tre regionale styringsgrupper opprettet av næringen. Samtidig skal prosjektkoordinatoren, gjennom å utføre konkrete prosjektoppgaver i felt, opparbeide seg direkte kunnskap om utfordringer i næring.
 
Lus er en internasjonal utfordring, og forskning på lus pågår i flere land. Prosjektkoordinatoren skal bidra til en oversikt over internasjonalt arbeid i samarbeid med ISFA (International Salmon Farmers Association) der alle verdens lakseproduserende land er medlemmer. Det skal videre være et mål at prosjektkoordinatoren er en initiativtaker til prosjekter relatert til internasjonale utfordringer på lus, og slik bidra til at FHF er en aktør i etablering av internasjonale prosjekter.
 
For prosjektet skal det lages halvårige handlingsplaner i et tett samarbeid mellom prosjektkoordinatoren, FHF og styringsgruppen.
Prosjektkoordinator i samarbeid med de tre regionale styringsgruppene skal være en åpen innspillsarena, og årlige arbeidsmøter (workshops) på aktuelle tema skal utføres. Lusedata.no skal i samarbeid med FHL oppgraderes til en luseportal, og denne skal aktivt benyttes til formidling.
keyboard_arrow_up