Til innholdet

Prosjektnummer

900762

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900762
Status: Avsluttet
Startdato: 01.01.2012
Sluttdato: 31.12.2014

Koordinering og formidling av FoU som omhandler lakselus

Prosjektet ble avsluttet ved utgangen av 2014. Det hadde da pågått i 3 år, og var en viktig “aktør” i arbeidet med å fremheve de beste tiltakene og behov for en totalstrategi for forebygging og kontroll med lakselus med minst mulig bruk av medikamenter.

I 2012 ble det utgitt 5 nyhetsbrev i format som en egen spalte i Norsk Fiskeoppdrett. Prosjektet gjennomførte også, sammen med FHF, det internasjonale seminaret “Sea Lice Multination” i november 2013 (nr. 4 i rekken) med deltagelse fra næring og forskning rundt Nord-Atlanteren. Seminaret viste tydelig mangfoldet og utfordringene med lakselus både i Norge og i andre land. Innleggene ble lagt ut som en nyhetssak fra FHF her.

Et hovedresultat fra prosjektet har også vært at nettstedet lusedata.no ble oppgradert og nå gir en rimelig god status både for forskning og andre tiltak rettet mot lakselus i Norge. Nettstedet driftes av Sjømat Norge med Are Kvistad som ansvarlig.
Prosjektet var i den aktuelle perioden sentralt og svært viktig for å koordinere og sikre raskest mulig formidling av forskning om lakselus, og spesielt fremheve “integrert lakseluskontroll” som tiltak for redusert medikamentbruk og økt bruk av ikke-medikamentell forebygging og behandling. Selv om dette tar tid kan det se ut til at resultatene og meget sterkt fokus på ikke-medikamentell lusekontroll er økende i 2015.
Våren 2009 ble det gjennomført en informasjonskampanje som omhandlet bekjempelse av lakselus. Kampanjen la et grunnlag for formidling av resultater fra forsknings- og næringsprosjekter om dette temaet. Gjennom kampanjen ble det erfart at det var nødvendig å formidle mer kunnskap om bekjempelse av lakselus. 
 
Gjennom opprettelse av et eget prosjekt for koordinering av lakselusforskning høsten 2009, jf. “Prosjektkoordinator for lakselusforskning” (FHF-900329), ønsket FHF å være førende og styrende på næringsrelatert kunnskap om lus. Prosjektets koordinering av FoU innen lakselus har fokusert på kunnskapsformidling, koordinering og initiering av nye forskningsprosjekter mellom næring og forskning. Kunnskapen om lakselus og bruk av denne kunnskapen i både næring og forvaltning til bekjempelse av lakselus har siden 2009 økt betydelig. Samtidig har det vært økende aktivitet knyttet til FoU på dette området. Høsten 2011 er det oppsummert rundt 80 kjente prosjekter i gang. Av disse vil flere større forskningsprosjekter avsluttes i løpet av 2012 og 2013, samtidig som flere forsknings- og utviklingsprosjekter er i oppstartsfasen.

Trolig og nødvendigvis vil det fremover igangsettes nye prosjektinitiativ. Det er betydelig aktivitet for å utarbeide strategier og verktøy med hovedvekt på ikke-medikamentell kontroll av lakselus. Dette vises bl.a. i en oversikt over pågående prosjekter, der det i årene 2010 og 2011 har vært en økning i prosjekter med mål om å utvikle nye ikke-medikamentelle løsninger. Noen nye løsninger er under utprøving og flere nye løsninger vil kunne komme.
 
Det er et klart behov for fortsatt videreformidling og tilgjengeliggjøring av kommende forskningsresultater, slik at anvendbare resultater blir implementert i kontrolltiltak mot lakselus. Samtidig er det ett uttrykt behov for videre oppfølging av nye ikke-medikamentelle tiltak mot lus for mer kunnskap og dokumentasjon om hvordan disse fungerer i felt.
 
Havbruksnæringen igangsatte høsten 2009 et eget treåring prosjekt knyttet til bekjempelse og kontroll med lakselus. I handlingsplanen av 2. desember 2010 er det beskrevet 12 ulike delmål. Tiltak relatert til FoU utføres i nært samarbeid mellom havbruksnæringens prosjekt og FHF sitt prosjekt for koordinering av lakselus FoU. Havbruksnæringens prosjekt pågår frem til 2013.
 
Initiering av nye prosjekter ivaretas av FHF, men prosjektet samspiller med FHF og næringens lakseluseprosjekt i å påpeke og formidle ytterligere FoU-behov.
1. Å bidra til bedre utnyttelse av resultater fra forsknings og utviklingsprosjekter til beste for hele næringen.
2. Å bidra med oppfølging av ikke-medikamentelle tiltak mot lus for mer kunnskap og dokumentasjon av effekt i felt.
3. Å bidra til bedre utnyttelse av pågående FoU-aktiviteter og koordinering av nye FoU-initiativ internasjonalt.
Prosjektet vil ha en direkte nytteverdi for næringen og dens behov for kontinuerlig oppdaterte resultater fra relevante FoU-prosjekter som omhandler lakselus.
For å oppnå effektmålene vil det gjennom prosjektets tid frem til 2014 utføres aktiviteter som kan deles opp i følgende seks resultatløp:

1. Kunnskapsformidling
Prosjektet vil ha høy aktivitet innen kunnskapsformidling, der overføring av kunnskap fra FoU til felt vil stå sentralt. Kunnskapsformidling vil foregå gjennom:
• muntlig formidling i ulike møter/konferanser
• Nytt om lakselus – månedlig nyhetsspalte i Norsk Fiskeoppdrett
• etablering av et system for FoU-nyhetsoppdateringer på lusedata.no
• direkte formidling av forskningsnytt til oppdrettsnæring via næringens lakselus prosjekt
De to siste kulepunktene gjennomføres i nært samarbeid med næringens lakselusprosjekt som beskrevet i delmål 5.2.9 i deres handlingsplan.

2. Oversikt og oppfølging av forskning og utviklingsprosjekter
Prosjektet vil ha en kontinuerlig aktivitet i å opprettholde en oversikt over pågående FoU-aktiviteter inkludert prosjekter som ikke er finansiert av FHF. Det vil bli foretatt rutinemessig oppdatering av resultater fra det enkelte prosjekt i denne oversikten. Dette vil gjøres gjennom:
• etablering av et system for oversikt over pågående FoU-prosjekter i næring og forskning
• rutinemessig direkte kontakt med prosjektansvarlige for oppdatering av status og resultater

3. Oppfølging av ny kunnskap/metodikk tatt i bruk i felt
Det er et mål for prosjektet å bidra til overføring av kunnskap fra FoU til felt. Kunnskap fra FoU implementeres i felt i form av nye metoder mot lakselus. Effekt og erfaring fra bruk av ulike metoder bør systematiseres og gjøres tilgjengelig. For å oppnå dette vil koordinatorprosjektet:
• Bidra til sammenstilling og utveksling av erfaring av bruk av nye metoder mot lakselus gjennom
i. å arrangere arbeidsmøter
ii. å initiere evalueringsoppdrag ved behov

4. Oversikt og oppfølging av internasjonale forskning- og næringsmiljøer
Forskningsaktivitet i andre land på lakselus er parallell og komplementær i forhold til pågående aktiviteter i Norge. Det er viktig å utnytte begrensede ressurser effektiv også internasjonalt. Prosjektet vil følge den internasjonale FoU-utviklingen gjennom:
• å utarbeide en overordnet oversikt over løpende FoU som omhandler lakselus internasjonalt.
• videreføre nettverket “Sea lice multination”, inkludert å  arrangere arbeidsmøtet (workshop) “4th Sea lice multination” i løpet av prosjektperioden.

5. Bidra til koordinering av nye prosjekter
Effektiv utnyttelse av forskningsressurser er sentralt for videre utvikling av ny kunnskap for bekjempelse av lakselus. FHF har ansvar for initiering nye prosjekter og påse at nye prosjekter koordineres med løpende prosjekter. Koordineringsprosjektet vil bidra med videreformidling av innspill og samtidig oppdaterte forskningsresultater fra løpende prosjekt, som grunnlag for koordinering av nye aktiviteter. Innspill til FHF gis i samarbeid med næringens luseprosjekt.

Det vil bli gjennomført månedlige møter med koordinatorer i FHF og regionale koordinatorer i næringens lakselusprosjekt.

Organisering
Prosjektet vil ha en styringsgruppe sammensatt av sentrale representanter fra oppdrettsselskaper. Representanter fra fiskehelsetjenester, myndigheter og andre kan ved behov inviteres som observatører. Prosjektet samspiller og utveksler informasjon med både forskning og næringsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt. Hovedfokus er nasjonalt.
Prosjektet vil gi oversikt over kunnskap og formidle dette gjennom:
• Muntlig formidling i ulike møter/konferanser.
• Nytt om lakselus – månedlig nyhetsspalte i Norsk Fiskeoppdrett.
• Etablering av et system for FoU nyhetsoppdateringer på lusedata.no.
• Direkte formidling av forskningsnytt til oppdrettsnæring via næringens lakselusprosjekt.
• Aktiv bruk av nettverket “Sea lice multination”, bl.a. gjennom å arrangere arbeidsmøtet (workshop) “4th Sea lice multination”.
keyboard_arrow_up