Til innholdet

Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Prosjektnummer

900084

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900084
Status: Avsluttet
Startdato: 01.07.2008
Sluttdato: 01.11.2008

Evaluering av metoder for badebehandling mot lakselus i stormerd: Fase 1

Målsettingen med prosjektet var å beskrive og evaluere merdmiljø, legemiddeldose og fiskeatferd ved badebehandling mot lakselus (Lepeophteirus salmonis) i store merdenheter (157-meters omkrets). Studiet var planlagt å omfatte bruk av både skjørt og heldekkende presenning. Underveis i prosjektet ble det besluttet å gjennomføre også del 2 som avlusing med bruk av skjørt for å få økt kunnskap om dette.

Det ble høsten 2008 gjennomført 2 feltforsøk, ett i Sør-Trøndelag, og ett i Hordaland. Begge ble gjort ved avlusing med 15 meter dype skjørt i sirkelmerder med 157 meters omkrets. Fiskens atferd og de viktigste miljøparametrene ble registrert.

Studiene viste flere utfordringer ved eksisterende praksis for badebehandling ved bruk av skjørt, og pekte ut følgende områder som spesielt viktige: horisontal skjevfordeling av legemiddel, rask fortynning av legemiddel i tid og dyp, fisken flyktet bort fra legemiddelet dersom den fikk anledning til det og utstyr for oksygentilsetning og oksygenovervåking ga for dårlig mulighet til å korrigere for over- eller undermetning av oksygen i løpet av behandlingen.

Fremtidige studier med fokus på adferd og miljø bør utføres under avlusing i store merder for ytterligere å optimalisere og beskrive fiskevelferden gjennom dette kritiske punktet i produksjonen.
Lakselus er en helse-, miljømessig og økonomisk utfordring for oppdrettsnæringen. Bruk av legemiddel er nødvendig for å bekjempe lakselus. Riktig bruk av disse midlene er nødvendig for å sikre en tilfredsstillende effekt, for å unngå skadelig effekt på fisken som behandles og for å minske risikoen for utvikling av resistens.

Laksemerdene har blitt stadig større, og det er et stort behov for dokumentasjon og videreutvikling av metodikk for avlusing i de nye merdtypene. Havforskningsinstituttet, SINTEF og Veterinærinstituttet har dannet en prosjektgruppe som skal utforme en prosjektpakke for dokumentasjon og videreutvikling av badebehandling mot lus i merd.

Havforskningsinstituttet har nylig gjennomført et studie av merdmiljø og fiskeadferd ved bruk av skjørt og badeavlusing (Jannicke Vigen, Mastergrad 2008). Noen av de sentrale funnene her var at det ved bruk av skjørt uten oksygentilsetning skjer en rask og tydelig reduksjon i oksygenverdiene i hele vannsøylen. Tilsetting av legemiddel fører til kraftig økning i svømmeaktivitet og respirasjonsfrekvens. Dette er svært viktige funn som viser betydningen av å arbeide videre med dokumentasjon av og optimalisering av miljøet i merdene ved gjennomføring av badebehandlinger.

Fra næringen er det i 2008 planlagt studier for å dokumentere og forbedre dosering av bademiddel i store merder.
• Å dokumentere strømningsbilde/merdmiljø og konsentrasjon av legemiddel ved behandling av stormerd med skjørt. (Studie 1). Delprosjektet skal også sammenligne konsentrasjonsmålinger der en direkte påviser deltametrin (Alfamax TM.) med konsentrasjonsmålinger der det benyttes en DNA-tracer (sporstoff).
• Å dokumentere strømningsbilde/merdmiljø og konsentrasjon av legemiddel ved behandling av stormerd med hel presenning (lukket enhet). (Studie 2). Her vil legemiddelkonsentrasjonen måles indirekte ved hjelp av DNA-tracer. 
Nytteverdien vil være umiddelbar og gi næringen viktig informasjon om muligheter og begrensninger knyttet til optimalisering av avlusing av store merder med bademiddel.

Konsentrasjonsmålingene (studie 1) vil gi kunnskap som basis for å dosere bademiddel riktig slik at jevn og høy nok konsentrasjon til å drepe lusa og dermed unngå resistensutvikling. Studie 2 vil gi kunnskap som grunnlag for å utvikle avlusing med hel, lukket presenning også for store merder.
Studie 1 er utviklet av Salmar AS i samarbeid med Havbrukstjenesten for Hitra og Frøya og Pharmaq AS, med bakgrunn i at man ved Salmar har hatt flere avlusinger der det har oppstått dødelighet. Man ønsker nå å se på både merdmiljø og doseringsmetode og legemiddeldose i merd for å finne ut mer om hva som kan være årsaken til slike problemer ved badebehandling med pyretroider.

Studie 2 er et stort utviklingsarbeid i regi av Marine Harvest Norway, region midt og Rantex AS, der en helt ny prototype helpresenning skal tas i bruk på store sirkelmerder (157–160 m i omkrets). Marine Harvest har til nå anvendt lukket avskjerming ved avlusing av 94 m merder. Dersom denne teknologien er lett å tilpasse eksisterende merd-teknologi vil dette kunne føre til at man kan gå over fra skjørtbehandling med store usikkerhet vedrørende reell legemiddeldose i behandlingsvolumet til bruk av helpresenning med fast volum og uten mulighet for lekkasje av legemiddel under dosering og behandling. Dette kan ha stor betydning for effekt av behandlingene og for muligheten til å unngå problemer med nedsatt følsomhet for pyretroider hos lakselusa.

SINTEF, Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet ser det som verdifullt å kunne knytte seg til disse prosjektene som et forprosjekt, og for å skaffe ytterligere kunnskap om badebehandlinger mens man ennå er inne i fasen med utvikling av et større prosjektsamarbeid. Næringsaktørenes egeninnsats i disse to studiene er også betydelig, og man mener muligheten til en grundigere dokumentasjon ved deltakelse fra Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet og SINTEF også vil kunne gi viktig støtte til selskapene som utfører disse forsøkene.

Til denne omfattende og krevende prosjektpakken er det naturlig at det settes ned en styringsgruppe med representanter fra de institusjonene / selskapene som finansierer prosjektet, supplert med representanter fra havbrukssnæringen. Representanter for Salmar AS, Marine Harvest, Pharmaq, Havbrukstjenesten for Hitra og Frøya, Namsos Fiskehelsetjeneste, Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet og SINTEF bør delta.
Formidling er aktuelt i form av artikler i fagtidskrift, deltagelse på ulike arbeidsmøter i næringen og spesielt til utstyrs- og lusemiddelleverandører om optimalisering av metodikk.
keyboard_arrow_up