Til innholdet

Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Prosjektnummer

900152

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900152
Status: Avsluttet
Startdato: 20.11.2008
Sluttdato: 01.12.2009

Informasjonskampanje lakselus 2009

Sammendrag av resultater fra prosjektets sluttrapportering
Gjennom innhenting og aktiv koordinering av informasjon fra næring, fiskehelsetjenester, medisin, fôrleverandører og forskning, ble det formidlet hvordan man ved dagens kunnskap kan bekjempe lakselus ved ulike tiltak. Formidlingen ble utført ved ulike møtearrangementer og konferanser samt gjennom utgivelse av et spesialnummer om lakselus, “Lakselus”, Norsk Fiskeoppdrett 6A 2009. Informasjonskampanjen bidro til denne utgivelsen som faglig ansvarlig. Samtidig har kampanjen vært en åpen innspills- og formidlingsarena til ulike aktører gjennom hele prosjektperioden. Som avslutning ble det produsert et faktaark, “Områdevis, helhetlig bekjempelse av lakselus”, som gir en oversikt over hvilke tiltak som er tilgjengelig for bruk i en helhetlig strategi for å oppnå kontroll av lakselus.

Ved prosjektoppstart var det lagt opp til at prosjektet skulle gi en oversikt over beste praksis ved forskjellige behandlingsmetoder og rutiner som brukes i dag. I prosjektperioden ble imidlertid en slik oversikt utarbeidet av Mattilsynet, finansiert som en forvaltningsoppgave. Det ble derfor funnet hensiktsmessig for informasjonskampanjen å prioritere arbeidet med temanummeret om lakselus.
 
Materiell
 
Prosjektet er blant annet omtalt i disse artiklene:
• Økt bruk av leppefisk, kyst.no 26.11.08
• Skal spre kunnskap, FiskeribladetFiskaren 15.12.08 og intrafish.no 19.12.08
• Alt om lakselus på ett sted, kyst.no 21.01.09 (også gjengitt i FiskeribladetFiskaren)
• Samkjøring av informasjonstiltak mot lakselus, fhf.no 12.03.09 (også gjengitt på kyst.no, FHL.no og vetinst.no)
• Treng større fouks på førebygging mot lus, intrafish.no 16.03.09
• Informasjonskampanje mot lakselus, Norsk Sjømat 2/2009
• Alle må tenke likt om lusa, kyst.no 19.06.2009
• Områdevis, helhetlig bekjempelse av lakselus, fhf.no 02.11.09 (også gjengitt på fish.no og intrafish.no)
Lakselus (Lepeophtheirus salmonis) er et alvorlig problem for vill laksefisk og utgjør en stor utfordring for oppdrettsnæringen. Vekst og utvikling i næringen har ført til at laks produseres i store enheter med en omkrets opptil 160 meter. Siden 2001 har avlusing vært basert på bruk av medikamenter i bad (pyretroider) og fôr (emamectin) og noe bruk av leppefisk. Optimal avlusing av fisk i store enheter er en utfordring.

Prosjekter og spørreundersøkelser knyttet til avlusing i oppdrettsnæringen viser at avlusing i praksis ikke utføres optimalt (VESO Rapport 1-2004, og to rapporter i Veterinærinstituttets Rapportserie under bearbeidelse). Samtidig er det et økende problem at avlusing fører til nedsatt følsomhet mot medikamenter (Horsberg, Norsk Fiskeoppdrett nr. 10, oktober 2008).

Erfaring fra avlusingspraksis viser at det er nødvendig med bedre formidling for å øke kunnskap om hvordan avlusing kan utføres på best mulig måte. Samtidig er det viktig å heve forståelsen av hvor viktig det er med riktig avslusingspraksis for å redusere problemene med lus hos vill- og oppdrettsfisk og å forhindre hurtig resistensutvikling.
Å bidra til økt kunnskap og forståelse for hvordan bekjempelse av lus kan utføres effektivt. 

Delmål
• Å oppnå forlenget levetid av dagens medikamenter.
• Å redusere luseproblemer hos vill fisk.
Prosjektet forventes å ha en direkte nytteverdi for næringen i form av generell forbedring av avlusingspraksis, som følge av bedre kunnskap og forståelse. Dette skal føre til relativt sett færre lus, bedre lusesituasjon for villfisk og økt levetid for dagens medikamenter i bruk mot lus.
Kampanjen skulle koordinere og samordne informasjonsaktiviteter fra medisin, fôrleverandører, fiskehelsetjenester og forskningsmiljøer. Dette skulle sikre en forståelig og enhetlig informasjon om hvordan oppnå kontroll med lakselus, og dermed bidra til økt forståelse for hvordan bekjempelse av lus kan utføres effektivt.

Prosjektet skulle blant annet bidra til et temanummer av Norsk Fiskerioppdrett om lakselus, og gi en oversikt over mønsterpraksis (“best practice”) ved de forskjellige behandlingsmetoder og rutiner som var i bruk. Samtidig skulle det pekes på eventuelle kunnskapshull. Informasjonen skulle også formidles via møter og aktiviteter i regi av kampanjen, fiskehelsetjenester, oppdrettsfirma og andre aktører. Den skulle også synliggjøres i form av en oversiktsplakat med videre henvisning til faktaark. Informasjonen skulle tilgjengliggjøres på FHFs nettsider.

keyboard_arrow_up