Til innholdet

Prosjektnummer

900304

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900304
Status: Avsluttet
Startdato: 01.09.2009
Sluttdato: 31.12.2011

Pumping av torsk og laks: Faktorer som påvirker velferd og kvalitet

Forsøk i dette prosjektet har vist at trening før pumping påfører fisken større stressbelastning enn selve pumpingen dersom pumping blir utført på en korrekt måte. Pumping gir likevel kortere tid før rigor inntrer og lavere muskel pH. Forskning i dette prosjektet har vist at vakuum i seg selv ikke påfører fisken noen påviselig belastning.

Det er utarbeidet en protokoll for pumping som presenterer en oversikt over anbefalte grenseverdier for fysiologiske testvariable som indikerer god velferd og kvalitet for slakteferdig oppdrettsfisk.

Det ble konstruert en mammut-pumpe som i forsøk viste at det er mulig å løfte fisk 4 meter over vannivå og fungerte godt for pumping av fisk.

Forsøk med pumping av torsk, viste at det ble minst skade ved å pumpe fisken levende. Likevel er levende pumping med kritisk til skade på fisk til foredling fordi skade på levende fisk kan gi opphav til blodflekker.
Med økt fokus på velferd i oppdrettsnæringen (jfr. Slakteriforskriften, akvakulturdriftforskriften §24) og regulering av prosesser som levendekjøling og bedøving, samt håndtering (herunder transport og pumping) vil velferdsdokumentasjon være særlig viktig. Siden det meste av dette foregår “skjult” for observatører (inne i rør og tanker), er det lite sannsynlig at markedet (kunder) vil forlange teknologien endret slik de gjorde ved bruk av CO2. Næringen kan derfor arbeide med dette området, primært med fokus å øke fiskens kvalitet. Bedret velferd får man på kjøpet.

Vakuumpumper av mange varianter brukes i dag i nesten alle deler av norsk fiskeri- og havbruksnæring. Alt etter type kan de suge eller trykke råstoffet (eller begge deler), levende eller sløyd flere meter fra en brønnbåt, en ventemerd, et fiskefartøy eller internt i et fartøy. Pumpene er blitt svært effektive og har gjennomgått stor utvikling de siste årene. Dessverre har ikke pumpene blitt dokumentert i forhold til hvor skånsomme de er eller hvordan de påvirker den levende fiskens velferd. Det er rimelig å anta at et pumpesystem som er skånsomt mot levende fisk også er det på kjølt råstoff. Næringen (produsenter, fartøyeiere og landindustri) gir uttrykk for stor interesse og at de stiller med utstyr og kompetanse i et hovedprosjektet som beskrives her.

Av norsk fiskeri- og havbruksnærings eksport på 35,6 mrd. kr i 2006 har anslagsvis verdier på mer enn 30 mrd. kr gått gjennom en eller annen type pumpe før de ble eksportert. Laks blir som regel pumpet tre ganger like før den slaktes.

Kvalitetsproblemer både innen hvitfisksektoren og innen havbruksnæringen knyttes ofte til bruk av vakuumpumper, men bare unntaksvis har pumpene blitt testet, og da indirekte i forbindelse med andre prosjekter (for eksempel slaktemetodikk og pre-rigor tid hos laks). Resultatene viser at pumpene påfører levende fisk stress og utmattelse i varierende grad og at de påvirker kvaliteten negativt. Innen hvitfisksektoren er det særlig de største snurrevadfartøyene som forbindes med dårlig kvalitet og både fra Norges Råfisklag, Norges Fiskarlag og Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening etterlyses objektive tester (dokumentasjon) av disse pumpene. Bruk av vakuumpumper kan påføre laks skader i gjellene, samt skinn og finneskader enten på grunn av trykkendringene eller på grunn av kontakt med tenner fra annen laks eller med skarpe kanter og bend inne i pumpen. I levendekjølingstanker på slakterier er det derfor vanlig å se mye blod. I tillegg til velferdsmessige utfordringer innebærer dette selvsagt også veterinære - og smittemessige utfordringer.
• Å etablere god dialog med alle norske pumpeprodusenter.
• Å finne sammenheng mellom pumpeparametere (for eksempel løftehøyde, pumpelengde og hastighet) og fysiologisk respons (stress).
• Å finne sammenhenger mellom rigorstatus på sløyd råstoff, pumping og kvalitet.
• Å finne tema som egner seg for mer grunnleggende studier og søknader til Norges forskningsråd.
Sammenhengen mellom fiskevelferd og kvalitet er blitt mer klar etterhvert. Næringen har erkjent at det er viktig å satse på god velferd for fisk i akvakultur. Nytteverdien for næringen ligger i å øke verdien av fisken gjennom bedret kvalitet, redusert svinn som følge av lavere dødelighet og et bedret omdømme.
Prosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom bransjen representert ved bedrifter knyttet til Filetforum Laks, Nofima Marin og Havforskningsinstituttet. 
 
Prosjektet besåt av følgende arbeidspakker:
 
Arbeidspakke 1: Pumping av levende fisk
a) Evaluere velferd og produktkvalitet i forbindelse med (1) trenging, (2) pumping og (3) trenging og pumping.
b) Etablere samarbeid med Storvik AS og evaluere effekt av oksygenering i forbindelse med trenging.
c) Utvikle system for hurtig vurdering av skader på gjeller, finner og skinn.
d) Finne hvordan fisk påvirkes av undertrykk.
e) Utforme protokoll og foreslå grenseverdier for god/dårlig velferd.
f) Etablere samarbeid med Thelma AS med mål å utvikle nye fiskemerker som kan kvantifisere hvor mye aktivitet (akselerasjoner) fisk utsettes for under pumping.

Arbeidspakke 2: Mammutpumpe - skånsom måte å flytte fisk
a) Utvikle og dokumentere mammutpumpe.
b) Teste mammutpumpe ved flytting av fisk.
 
Arbeidpakke 3: Hvitfisksektoren - effekt av pumping
a) Beskrive effekt av pumping i ulike deler av rigor-forløpet hos sløyd og usløyd (kun bløgget) fisk lagret i RSW (nedkjølt sjøvann).
b) Sammenligne kvalitet hos “problemråstoff” (loddetorsk og hyse) lagret i is/vann, RSW eller iset i kasse og container.
Prosjektet skal formidle resultater på samling i Filetforum for laks og hvitfisk en gang pr år i de tre årene prosjektet er drift.
 
Det lages minst et faktaark for hver av arbeidspakkene som distribueres bredt.
 
Tilsvarende formidles via FHFs nettsider.
 
Prosjektgruppen har også som mål å publisere en vitenskapelige artikkel fra hvert av de fire delområdene. Tentative titler kan være:
1) Crowding and water quality, effects on behaviour, welfare and quality.
2) Effects of rapid changes in pressure (pumping) on stress, welfare and quality.
3) Evaluation of three loading systems for CBA  with respect to quality and fish welfare.
4) The effect of Rigor mortis on quality when moving fish by vacuum pumps.
keyboard_arrow_up