Til innholdet

Prosjektnummer

900337

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900337
Status: Avsluttet
Startdato: 14.10.2009
Sluttdato: 18.12.2009

Markedsrettet kvalitetsforbedring av hyse og torsk: Forprosjekt

Nofimas forskere har deltatt på møter i regi av Faggruppe Filet hvitfisk, og med faggruppens styre. På møtene har det vært diskusjon om relevante problemstillinger for næringen og hvilke muligheter forskningsmiljøene har for å bidra til løsning av disse.

Innledningsvis i prosjektet var intensjonen å utarbeide en plan for et stort prosjekt som skulle omhandle problemstilling knyttet til markedsutfordring, kvalitetsforbedring og omsetting av forskningsresultat i næringen. Gjennom utarbeidelse av prosjektforslag og diskusjon med Faggruppe Filet hvitfisk kom det fram at næringen ønsket organisering av FoU-aktivitetene i flere enkeltstående aktiviteter, men fortsatt med fokus på problemstillinger innen markeds-utfordringer og kvalitetsforbedring.

Flere tema er konkretisert i prosjektbeskrivelser og påbegynte prosjekter. I det følgende gis en oversikt over aktiviteter og prosjektbeskrivelser som har utgangspunkt i arbeidet i dette forprosjektet.

Deltakelse på møter og samlinger
Deltagelse på møte i Filetforum 27. oktober 2009 der Nofimas forskere holdt følgende innlegg:
• Norsk fersk hvitfisk – styrker, svakheter, muligheter og trusler. v/ Audun Iversen.
• Kvalitetsmålinger på hvitfisk. v/ Margrethe Esaiassen.
• Markedsutfordringer for fersk hvitfisk. v/ Finn-Arne Egeness.
• Markedsrettet kvalitetsforbedring av fersk hvitfisk. v/ Heidi Nilsen.
Forskerne bidro her også i diskusjon om prioritering av videre forskningsaktivitet for næringen.
 
Deltakelse på fagdag i regi av FHFs Faggruppe Filet hvitfisk og Baader Norge, 21.–22. januar 2010.
Her deltok flere Nofima-forskere i diskusjon med utgangspunkt i problemstillinger omkring automatisering og forbedring av prosesslinje.

Presentasjon og gjennomgang av prosjektinnspill med Faggruppe Filet hvitfisk, 9. februar 2010 for diskusjon om innhold og aktivitet i satsingen ”Markedsbasert kvalitetsforbedring av ferske filetprodukter av torsk og hyse”.

Utarbeidelse av prosjektforslag
Følgende problemstillinger/initiativ har Nofima utarbeidet til prosjektbeskrivelser for FHF:
• Markedsbasert kvalitetsforbedring av ferske filetprodukter av torsk og hyse (Ikke gjennomført).
• Automatisk påvisning av kveis med spektroskopi i filetlinje for hvitfisk: Dokumentasjon gjennom industritest (FHF-900419)
• Ulike kjølemetoder for råstoff (torsk) til filet- og saltfiskproduksjon: Konsekvenser for produktkvalitet (FHF-900429)
• Britiske forbrukeres oppfatning av fersk og tint filet fra torsk (FHF-900444)
• Objektive målinger av kvalitetsforskjeller på fersk og tint filet fra torsk (FHF-900468)

SWOT analyse
I tilknytning til Faggruppe Filet hvitfisks arbeid med å utarbeide strategi for FoU-arbeidet innen norsk hvitfisk har Nofima bidratt i gjennomføring av en SWOT-analyse. Strategien er utviklet for å få økt markedsandel og økt lønnsomhet i næringen. I analysen er det sett på næringens utfordringer framover; styrker, svakheter, muligheter og trusler. Analysen er gjennomført og rapportert og er brukt som grunnlag for utarbeidelse av FoU strategien for hvitfisknæringen 2010–2013.
Norsk filetnæring opplever stor konkurranse fra produksjon i lavkostland, og finanskrisen har medført betydelige utfordringer også for den konvensjonelle industrien. En måte å imøtegå dette på er å ytterligere bedre kvaliteten på norske  hyse- og torskeprodukter med utgangspunkt i krav og muligheter i aktuelle markeder.

Som bakgrunn for en prioritering av FoU-aktiviteter knyttet til markedsrettet kvalitetsforbedring av hyse og torsk skal Nofima Marked utarbeide en SWOT-analyse for ferskfisksektoren for hvitfisk i Norge. SWOT er forbokstavene i Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats. En slik analyse av styrke, svakheter, muligheter og trusler gir et godt utgangspunkt for å ta beslutninger, og regnes som et nyttig verktøy for å identifisere områder for forbedring.

Kvalitet på hyse og torsk er et omfattende begrep. Kriterier for kvalitet bestemmes både med utgangspunkt i markedskrav og hvilken type produksjon eller bearbeiding råstoffet har vært gjennom. I dette programmet vil vi definere kvalitet fra et markedsperspektiv og fokusere på kvalitetsfremmende tiltak i hele verdikjeden.

Synspunkter på hvilke kvalitetsegenskaper og kvalitetsfeil som er viktigst vil kunne variere med hvor i verdikjeden man er og hvilke produktkategorier som produseres. For å øke verdiskapingen i næringen er det viktig å knytte kvalitet til markedskrav og slik se på hva som utgjør de største kvalitetsutfordringene, hvor eventuelle kvalitetsfeil oppstår og hvordan unngå disse kvalitetsfeilene i fremtiden.

Med utgangspunkt i ulike produktgrupper innenfor produksjon av torsk og hyse vil det være naturlig å rette innsatsen mot ett eller flere av følgende næringsområder:
• ferske filetprodukter og ferskfisk generelt (inkludert fisk som er for eksempel superkjølt, pre-rigor filetert el. annet)
• fryste filetprodukter (f.eks. superfryste produkter)

FHF har finansiert og finansierer en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til kvalitet på torsk og hyse. Det er ønskelig at dette programmet skal bidra til bedre koordinering av igangsatte og framtidige prosjekter rettet mot kvalitet på torsk og hyse.

Eksisterende forskningsresultater er i varierende grad tatt i bruk i fiskerinæringen, noe som skyldes flere ulike årsaker. Dette programmet vil bidra til at forskningsresultater i større grad tas i bruk og slik bidrar til konkurransefortrinn for norske produsenter av torsk og hyse.
Å oppnå en markedsrettet kvalitetsforbedring i alle ledd i produksjonen av norsk torsk og hyse for å styrke næringens posisjon i eksisterende og nye markeder.
Gjennom en markedsrettet kvalitetsforbedring av torsk og hyse kan en styrke næringens posisjon både i eksisterende og potensielle markeder. Det vil gi grunnlag for økt lønnsomhet i hvitfisknæringen.
Det vil være en fordel om forskning på kvalitetsfremmende tiltak for norsk hvitfisknæring blir koordinert. For å oppnå dette kan FHF ta initiativ til en større satsing i samarbeid med aktuelle forskningsinstitusjoner, og søke samfinansiering med NFR v/Havbruks- og Matprogrammet og eventuelt med Innovasjon Norge. Satsingen kan settes sammen av de eksisterende prosjektene FHF, NFR og Innovasjon Norge finansierer innen området i dag, og foreslås strukturert i følgende forskningsområder:

1. Markedsmuligheter og markedskrav
Referanse til markedets krav og forventninger koordineres i forhold til pågående prosjekter innen området med avdekking av trender og kvalitetskrav i ulike viktige markeder. Det skal også fokuseres på områder som kan danne grunnlag for differensiering av egenskaper ved produktet i forhold til ulike anvendelser og forbrukerpreferanser.

2. Kvalitet i alle ledd fra fangst til marked
Fokusere på områder hvor det er klare forbedringspotensialer for å høyne kvalitet og holdbarhet, samt rette opp feil og mangler som fremkommer i sluttproduktet med utgangspunkt i markedskrav. Arbeidet vil omfatte hele verdikjeden; fangst, håndtering, produksjon, distribusjon og salg. Her vil man knyttet opp utstyrsindustrien i den kritiske gjennomgangen av rutiner etc. i verdikjeden.

3. Omsette forskningsresultatene til konkurransefortrinn for næringen
Etablere aktiviteter som bidrar til at forskningsresultater i større grad tas i bruk i næringen. Dette kan for eksempel være ved å gjennomføre praktiske demonstrasjoner i pilotskala, eller gjennom hospiteringsordninger i industrien. Peke på forbedringspotensial, behov for nytt utstyr, endrede rutiner ved bruk av eksisterende utstyr, håndtering, organisering mv.

En del problemstillinger innen de nevnte forskningsområdene vil være av overlappende karakter, og det skal være nært samarbeid i gjennomføring av aktiviteter.

Som bakgrunn for en prioritering av FoU-aktiviteter knyttet til markedsrettet kvalitetsforbedring av hyse og torsk skal Nofima Marked utarbeide en SWOT-analyse for ferskfisksektoren for hvitfisk i Norge.
Resultatene fra prosjektet vil bli formidlet gjennom en rapport som blir sendt ut til næringsaktørene, og som blir formidlet gjennom FHF sin hjemmeside. Nofima vil også presentere resultater fra arbeidet på arbeidsseminar (workshop) med bedriftene 27. oktober. De innspill vi får fra bedriftene på dette seminaret vil være viktig for å utforme programmet for markedsrettet kvalitetsforbedring.
keyboard_arrow_up