Til innholdet

Prosjektnummer

900301

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900301
Status: Avsluttet
Startdato: 15.07.2009
Sluttdato: 31.12.2010

Dokumentasjon av lovlig fanget fisk og innføring av verdikjedesporing: Fase 2

Dokumentasjon på matsikkerhet, kvalitet, velferd og positive helseegenskaper er et ledd i moderne matproduksjon som nesten er like betydningsfull som selve produktets positive egenskaper. Dokumentasjons- og sporingssystem er i dag nødvendige elektroniske hjelpemidler som skaper merverdi til produktet eller er nødvendige døråpnere i en tøff global konkurranse. I tradisjonell fiskerinæring merkes internasjonale krav til miljø og bærekraft sterkt. Denne delen av fiskerinæringen møter kravene gjennom sertifisering av fiskebestander, etablering av sporingssystemer og tiltak mot ulovlig fiske.

Dette prosjektet har i fase 2 utviklet en plattform for å kommunisere relevant sporings- og vareinformasjon mellom forretningspartnere i verdikjeden. Det er også utviklet en modul som integrerer interne sluttseddeldata med den nasjonale fangstsertifikatbasen som anvendes i hvitfisksektoren.

Første fase av prosjekt Dokumentasjon av lovlig fanget fisk og innføring av verdikjedesporing – delprosjekt fersk filet er gjennomført (se FHF-prosjekt 233044). Etter oppstart ble prosjektet en del av det nasjonale programmet for elektronisk sporing (E-sporingsprogrammet) – som en av 3 piloter i blå næringssektor. 
 
Fase 1 var rettet mot å etablere et teknologisk grunnlag for elektronisk sporing i verdikjeden mellom fangstdata dokumentert i sluttseddelsystemet, eksportert videre til Norges Råfisklag som responderte til bedrift med en TraceCore XML-fil, en standard/løsning som beskriver hvordan informasjonen kan kodes og overføres elektronisk. Her ble det spesifisert for eksempel at det må være et unikt nummer for hvert produkt og at oppsplitting eller blanding av produkter må registreres. Dette ble så grunnlag for sporing på linjenivå i seddel og med standard strekkoder (GS1) i meldingen for unik identifisering.
 
Bedriften bruker denne meldingen i sitt interne material- og produksjonsstyringssystem ved produksjon. Dette unikt identifiserte  mottaket av fisk blir videreforedlet til fersk filet og pakket inn i handelsenheter (esker) som blir unikt merket med standard GS1-strekkoder.  I tillegg er det utviklet et kompetanseutviklingsprogram for innføring av sporbarhet i bedrift som vil bli testet i fase 2.

Ved oppstart av prosjektet var innretningen utveksling av sporingsinformasjon direkte mellom leverandør – kunde og utveksling av standardiserte dataelementer. Utviklingen nasjonalt og internasjonalt er imidlertid endret noe. Fokuset på ulovlig, urapportert og uregulert (UUU)-fiske og den internasjonale satsing på å komme dette til livs har medført at EU innfører krav om fangstsertifikat fra og med 1.1.2010. Dette må en ta høyde for i fase 2. I tillegg har E-sporingsprogrammet et prosjekt på utvikling av en sentral løsning som skal koble unike identer (nøkler for å adgang til data) slik at verdikjedesporing etableres. Dette prosjektet er tilbudt en pilotrolle på test og bruk av denne.
Å klargjøre løsningen for import/eksport av data nasjonalt og internasjonalt for å finne bransjeløsninger som effektivt og raskt kan gi sporingsinformasjon om produkt
 
Følgende konkrete delmål søkes gjennomført:
• Etablere import/håndtering av elektronisk fangstsertifikat (EU).
• Definere og teste eksport av data til internasjonal aktør.
• Synlig- og tilgjengeliggjøre sporingsinformasjon for aktør gjennom egen webløsning eller eksternt system.
Prosjektet utvikler en konkret løsning som blir kommersielt tilgjengelig for bransjen.  Verdikjedesporingen vil gi følgende nytteverdi:
• fastsette opprinnelse og dokumentasjon av lovlig fanget fisk
• publisere vareinformasjon enten direkte til kunde eller gjennom tilgang elektronisk i eget datasystem
• markedstilgang og merverdi til produkt
• bedre rapportering til offentlige myndigheter
• bedre mattrygghet gjennom raskere og mer presis sporing hvis tilbakekalling er nødvendig
• økonomisk innsparing i bedrift og bransje gjennom raskere dataflyt, datatilgjengelighet og mindre interntid på administrative og operative ressurser
 
Prosjektet vil utvikle en generisk løsning, som med bedriftstilpasninger kan adopteres av alle hvitfiskbedrifter i fiskerinæringen på vanlige kommersielle vilkår. Akvagroup er ledende leverandør av bedriftsløsninger på material- og produksjonsstyringssystemer, samt tradingløsninger og gir derfor et spredningspotensial til bransjen. 

Prosjektet inneholder følgende aktiviteter:
• kartlegging – definisjon utgående meldingsformat (TCX) (juni 2009)
• ferdigstilling av avtaler (juni 2009)
• kartlegging Dansk Supermarked (DS) (aug./sept. 2009)
• rapportering kartlegging (aug./sept. 2009)
• fangstsertifikater: definisjon og systemetablering (sept. 2009)
• utforming av kravspesifikasjon – videreutvikling av sluttseddelsystem (okt. 2009)
• programutviklingsperiode (okt.–des. 2009)
• test og implementering (des. 2009)
• kravspesifisering av Intern sporingsløsning (juni–aug. 2009)
• utforming og design (juni–des. 2009)
• utvikling, test og implementering (okt 2009-->)
• dataoverføring til DS (feb. 2010)
• evaluering (mars 2010)
• delrapportering og formidling (april 2010)
• bransjespredning (april–des. 2010)
• sluttrapport 31.12.2010

Det legges opp til formidling gjennom sluttrapportering og artikler i fagtidsskrift. I tillegg planlegges muligheter for bransjen til å delta på kurs/opplæring som spredningstiltak.
keyboard_arrow_up