Til innholdet

29.09.2023

Havbruk

Havbruksnæringen trenger et bedre beslutningsgrunnlag for valg av forebyggingsmetode og behandling av lus

Utvikling av en «beste praksis» for forebygging og kontroll av lakse- og skottelus, med ivaretakelse av god fiskehelse og fiskevelferd, vil gi næringen et felles rammeverk for fremtidige vurderinger og evalueringer for forebygging, behandling og kontroll av lakse- og skottelus.

Prosjekt:
901858
Del artikkel

I Fiskehelserapporten for 2022 rangerer fiskehelsepersonell skader relatert til avlusning som viktigste årsak til redusert velferd for laks og rensefisk i sjø. Forskning fra Veterinærinstituttet viser 5 – 6 ganger økt dødelighet med ikke-medikamentelle metoder sammenliknet med medikamentell avlusning, i tillegg kommer redusert tilvekst. Dette understøttes også i den nylige publiserte rapporten «Virkemidler for redusert fiskedødelighet» fra Menon Economics som viser korrelasjonen mellom ikke-medikamentell behandling og høy dødelighet.

Alt tyder på at dagens håndtering av lusesituasjonen trenger en kollektiv oppgradering

Effektive tiltak for å forebygge og kontrollere lakselus og skottelus er avgjørende for å redusere antall behandlinger, og mange i næringen lykkes med gode tiltak. Til tross for mange gode tiltak, både forebyggende og behandlende, er det en utfordring å fatte gode beslutninger på hvilke metoder man skal velge. Det er i dag store mengder ustrukturert informasjon og resultater knyttet til forebygging og behandling av lakse- og skottelus, og det er et behov å samle og systematisere både publisert litteratur og erfaringsbasert kunnskap fra ulike næringsaktører for å kunne gi en «beste praksis» som ivaretar god fiskehelse- og velferd.

Dette er hovedmålet i det FHF-finansierte prosjektet «Beste praksis for forebygging og kontroll av lakse- og skottelus (LUSEPRAKSIS)», et samarbeid mellom BDO, Åkerblå, HI, NTNU og Deakin University. Kunnskapen i en «beste praksis» skal gjøres tilgjengelig på alle relevante nivåer i næringen, og slik være tilpasset ulike målgrupper, både driftspersonell og beslutningstakere. 

Invitasjon til deling av erfaringsbasert kunnskap

Da en stor del av erfaringsbasen for forebygging og behandling av lakselus i dag foreligger som ustrukturert erfaringsbasert informasjon, inviterer prosjektet nå til innspill fra alle erfarne «lusebekjempere» i næringen. Målsettingen er sterk og bred deltakelse fra alle erfarne lusebekjempere i næringen, eksempelvis fiskehelsepersonell, oppdrettere, avlusningsaktører og utstyrsleverandører. Dere inviteres nå til dialogmøte om tiltak og metoder for lusehåndtering. Her ønsker vi å innhente bredden av erfaringsbasert kunnskap. Tema for møtene vil bygge på kunnskap fra pågående litteraturstudier og intervjuer for å identifisere eventuelle forskjeller i metodebruk og effekt og/eller verifisere kunnskap som er kommet frem i prosjektet så langt.

«Beste praksis» etableres med utgangspunkt i publiserte kilder og den operative, erfaringsbaserte kunnskapen som finnes hos dere, som innhentes gjennom intervjuer og dialogmøter. Kunnskapen skal gjøres allment tilgjengelig for næringen og være tilpasset både drifts-, og fiskehelsepersonell og beslutningstakere, gjennom et brukervennlig digitalt oppslagsverktøy.

Her kan dere melde dere på innspillsmøter langs kysten.

Skrevet av: Ellie Johansen (BDO), Vibeke Emilsen Wetterwald (BDO), Kristian Henriksen (BDO), Barbo Klakegg (Åkerblå), Øystein Markussen (Åkerblå), Marte Fredriksen (Åkerblå), Ragnhild Malkenes (Åkerblå), Frode Oppedal (HI), Anna Båtnes (NTNU), Cecilie Miljeteig (NTNU), Luke Barett (Deakin University) og Tim Dempster (Deakin University)

keyboard_arrow_up