Til innholdet

29.06.2022
Stine Falk-Petersen

Felles satsingsområder

Er det plass til alle de nye næringene i havene våre?

Hvordan ser havene ut i fremtiden når det fylles av fiskebåter, oppdrettsanlegg, vindturbiner, oljeinstallasjoner med mer. Har vi den kunnskapen vi trenger for å fortsette å være verdensledende på forvaltningen av våre havområdet? Hvilke konsekvenser og effekter har dette for sjømatnæringen? Dette er fokuset på to av våre nye prosjekter som skal se på hvordan vi bruker våre havarealer i dag og se på konsekvensene av å etablere havvind i våre farvann.

Prosjekter:
901748 , 901749
Del artikkel

Fremtidens arealbehov

Det er stor interesse for å utnytte norske havområder til ny økonomisk aktivitet. Havvind, oppdrett av nye marine arter og mineralutvikling på havbunn er næringer som kan skape stor aktivitet og har behov for store sjøarealer.

Menneskeskapte klimaendringer påvirker havmiljøet og det er behov for teknologier for ren, fornybar energi som kan redusere dagens høye CO2-utslipp. Vindkraft representerer en mer miljøvennlig produksjonsform enn kraftverk basert på fossile energikilder.

 

Vindkraftanlegg vil imidlertid legge beslag på sjøareal og kan påvirke marine økosystemer og ressursutnyttelsen av disse gjennom endring av bunnhabitat, støy, skygger og endring av strømforhold og overflate vind. Det er ikke klart om flytende eller bunnmonterte havvindparker vil ha en positiv eller negativ effekt på økosystemet og viktige fiskebestander.


Framtidens arealbehov vil ikke nødvendigvis være den samme som i dag. Fiskerinæringens arealbehov vil endres som følge av klimaendringer som kan påvirke bestandsstørrelse og vandringsmønstre. Ny redskapsteknologi og nytt driftsmønster som følge av det grønne skiftet, vil kunne endre arealbehovet i framtiden. Høsting av lite utnyttede ressurser har så langt ikke ført til store endringer i norsk fiskeriaktivitet. Dersom interessen for slik høsting tar seg opp, vil dette kunne medføre et endret arealbehov. Levendelagring av villfanget fisk vil kunne føre til behov for økt areal for oppdrettsmerder og inkluderes i havbruk i denne sammenhengen. FHF ønsker å øke kunnskapen om bruken av areal nå og behovet for areal i fremtiden for sjømatnæringen å har to nye prosjekter på temaet.

 

Kunnskapssammenstilling om bruk av sjøareal for hele sjømatnæringen

 

Hovedmålet til prosjektet er å utarbeide en kunnskapssammenstilling om bruk av sjøareal for hele sjømatnæringen. Ved å dokumentere dagens og framtidens arealbehov vil fiskeri- og havbruksnæringen få et nødvendig kunnskapsgrunnlag for å argumentere for sine arealbehov fremover. Dette kunnskapsgrunnlaget vil ha stor verdi både på kort sikt og lang sikt for forvaltningsmyndigheter i planleggingen av ny aktivitet til havs. Økt kunnskap om de naturgitte kvalitetene ved arealer som benyttes i dag, kan gi både fiskerinæringen og oppdrettsnæringen innsikt som kan ha betydning i utviklingen av nye teknologiske og metodiske løsninger. Prosjektet vil kartlegge eventuelle endringer i arealbruk for næringene de siste ti årene, som videre vil kunne gi en pekepinn på hva som kan forventes av endringer fremover. 

Les mer om prosjektet her.

 

Kunnskapsinnhenting for sameksistens mellom fiskeri- og havvindnæring

 

Hovedmålet til prosjektet er å kartlegge eksisterende kunnskap og erfaringer om effekter og konsekvenser av etablering av havvind for norsk fiskerinæring. Prosjektet vil besvare hvilke effekter og konsekvenser havvindparker i Hywind Tampen, Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord vil ha for fiskerinæringen ut ifra dagens tilgjengelige kunnskap. Prosjektet vil også peke på kunnskapshull. Dette vil være viktig for at næringen skal kunne ivareta sine interesser i arealkonflikten med havvindutbyggingen. Videre vil prosjektet bidra med kunnskap om i hvilken grad planlegging og etablering av havvind skjer i samspill med fiskerinæringen og hvordan man kan utvikle gode prosesser under paraplyen Marine Spatial Planning som hensyntar alle parter. Dette vil være viktig for fiskerinæringens påvirkningskraft i pågående og fremtidige prosesser for etablering av havvind.

Les mer om prosjektet her.

keyboard_arrow_up