Til innholdet

Prosjektbasen


Søk blant 29 prosjekter

Prosjektnr: 901866
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Tilgang på fornybar energi for sjømatnæringen fram mot 2040 (EnerSea)

​Tilgang til fornybar energi er helt avgjørende for utvikling, vekst og reduksjon av klimagasser for sjømatnæringen. I dag stanses oppgraderinger, nyinvesteringer og nødvendige klimatiltak, da mange sjømatbedrifter og fiskefartøy ikke får levert tilstrekkelig fornybar energi. Det ...
Prosjektnr: 901845
Varighet: 2023 - 2026
Status: Pågår

Ringvirknings- og verdiskapingsanalyser i norsk sjømatnæring 2023–2025

​FHF har i nesten 20 år fått laget ringvirknings- og verdiskapingsanalyser for norsk sjømatnæring. Disse har tallfestet næringens bidrag til BNP og sysselsetting, fordelt på flåte, oppdrett, fiskeindustri og leverandørnæring, samt ring­virkninger fra alle disse. Analysene har ...
Prosjektnr: 901850
Varighet: 2023 - 2023
Status: Pågår

Elektronisk fraktbrev for eksport av sjømat per landevei (eCMR)

​Vegfraktloven speiler krav fra Geneve-konvensjonen 19. mai 1956, der det kreves at det ved grensekryssende veitransport skal utstedes et veifraktbrev.  The International Road Transport Union (IRU) og FNs økonomiske kommisjon for Europa (UNECE) står bak tilleggsprotokollen ...
Prosjektnr: 901833
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Økt kunnskap om klima-, natur- og miljøpåvirkninger fra ulike produksjonsformer for laks

Havbruksnæringen er svært viktig, både som eksportnæring gjennom bidrag til økt matproduksjon og verdiskaping, og som en sentral aktør i mange kystsamfunn. Dagens lakseproduksjon foregår i hovedsak med bruk av åpne merder i kystnære områder, men miljøutfordringer (særlig ...
Prosjektnr: 901801
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

HMS i havbruk – Risikostyring i ulike produksjonsformer

​Ansatte i havbruk har det mest risikoutsatte yrket i Norge etter fiskeri. Ambisjoner om vekst og fremvekst av nye produksjonsformer forutsetter at helse, arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS) tillegges stor vekt, både hos selskapene, leverandører og myndigheter. Hensiktsmessige ...
Prosjektnr: 901718
Varighet: 2021 - 2023
Status: Avsluttet

Oppdatert klimaregnskap for norsk havbruksnæring

​FNs bærekraftsmål er verdens felles plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål nr. 13 er å stoppe klimaendringene. Dette står også sentralt i havbruksnæringens arbeid med bærekraft, som tar utgangspunkt i de FN ...
Prosjektnr: 901733
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Utvikling av lærebok i fiskefysiologi som skal benyttes til høyere utdanning og som faglig læreverk for havbruksnæringen

​Det finnes i dag ingen læreverk i fiskens biologi og fysiologi som er egnet til bruk i høyre utdanning ved universitetene. Den siste boka på norsk ble laget i 1992 og har vært ett populært oppslagsverk i utdanning og i havbruksnæringen. Den er i dag svært utdatert. Heller ikke p ...
Prosjektnr: 901702
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Havbrukslære: Utvikling av faglig læreverk i havbruk

​Behovet er stort for oppdaterte faglige læreverk for bruk direkte i havbruksnæringen, og for høyere utdanning innen havbruk. Havbruksnæringen har hatt en betydelig utvikling siden den siste bokserien innen havbruk ble gitt ut av Landbruksforlaget i 1997. Blant annet er nye drift ...
Prosjektnr: 901604
Varighet: 2020 - 2022
Status: Avsluttet

Ressursregnskap for forråvarer til laks og regnbueørret 2020

​Et økende behov for matproduksjon kombinert med økende krav til bærekraft og redusert klimaavtrykk, stiller stadig større krav til god utnyttelse av ressursene. For norsk akvakultur er det behov for å dokumentere hvordan ressursutnyttelsen utvikles over tid og i forhold til anne ...
Prosjektnr: 901641
Varighet: 2020 - 2021
Status: Avsluttet

Komparativ analyse av norsk og global akvakultur med hensyn til fôreffektivitet, bærekraft og klimaavtrykk

​Norsk akvakultur er ledende innen oppdrett av laks og regnbueørret som en viktig og ikke minst svært verdifull del av den globale oppdrettsnæringen. Dersom vi holder oss til verdens saltvannsbaserte akvakultur, står Norge for nesten 11 % av den totale produksjonsverdien. Ser vi ...
keyboard_arrow_up