Til innholdet

Prosjektnummer

901702

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901702
Status: Pågår
Startdato: 01.10.2021
Sluttdato: 01.10.2023

Havbrukslære: Utvikling av faglig læreverk i havbruk

​Behovet er stort for oppdaterte faglige læreverk for bruk direkte i havbruksnæringen, og for høyere utdanning innen havbruk. Havbruksnæringen har hatt en betydelig utvikling siden den siste bokserien innen havbruk ble gitt ut av Landbruksforlaget i 1997. Blant annet er nye driftsformer og teknologier tatt i bruk, fôrsammensetningen er radikalt endret og helsesituasjonen og helseovervåkingen er en annen i dag enn for 25 år siden. Derfor er hensikten med dette prosjektet å utvikle et oppdatert, nettbasert læreverk.

​Initiativet sammenfaller med FHFs havbruksinnsats og vil gi industriaktører og studenter en verdikjedebasert oversikt som vil stimulere til at ny og oppdatert kunnskap tas i bruk. NMBU har de siste årene hatt en målrettet strategisk satsing på akvakultur og et nytt bachelorstudium innen akvakultur hadde oppstart i august 2021. Ønsket om å kunne tilby studentene oppdatert norsk lærebokstoff er sterkt.
Å utvikle et faglig læreverk for bruk direkte i havbruksnæringen, og for høyere utdanning innen havbruk. Læreverket vil dekke følgende tema:
1. Anatomi og fysiologi
2. Avl og genombiologi
3. Fôr og fôrressurser
4. Fiskehelse og fiskevelferd
5. Teknologi og miljø
6. Slakting og filetkvalitet
​Oppdrettsnæringen er en kunnskapsbasert næring, og det er viktig at næringsaktører og studenter har tilgang til oppdatert kunnskap. Dette læreverket vil bidra til at ny og oppdatert kunnskap tas i bruk direkte i havbruksnæringen, og innen høyere utdanning i havbruk.

Læreverket vil være åpent tilgjengelig og vil utvikles etter dagens pedagogiske prinsipper med interaktiv læring som en bærebjelke og derved bidra til effektivt læringsutbytte og implementering av ny kunnskap.
​Læreverket vil være inndelt i seks hovedtemaer hvor hvert tema vil ha én til to ansvarlige personer med spesialkompetanse innen sitt felt. Teksten i læreverket vil være oppdatert informasjon basert på forfatternes egen og andres forskning, nasjonalt og internasjonalt. Videre vil de ansvarlige ha kontakt med relevante næringsaktører og forskningsmiljøer for å fremskaffe relevant kunnskap.

Hvert tema vil være inndelt i kapitler og ansvarlige for tema vil oppsøke spesialekspertise om hensiktsmessig, eventuelt knytte til seg medforfattere. Laks og regnbueørret vil få mest plass i læreverket, men andre relevante arter vil også bli omtalt.

Det vil legges vekt på å sikre god sammenheng mellom tema/fagfelt gjennom tett dialog mellom forfatterne og NMBUs læringssenter. Læreverket vil ha estetisk layout og animasjoner vil være integrerte i læreverket, samt interaktive øvingsoppgaver. Læringssenteret samt ressurs innen didaktikk/ digitale læringsplattformer vil sikre pedagogiske kvalitet/ interaktiv læring, et estetisk og innbydende layout, ha ansvaret for illustrasjoner og animasjoner samt sørge for at teksten krydres med muntlig kommunikasjon. Næringsrelevans og lesbarhet vil sikres gjennom tett dialog med en referansegruppe som etableres og ved bruk av en testgruppe.

Hovedtema og tentativ kapittelinndeling av hvert tema
1. Anatomi og fysiologi: Det gis innføring i anatomi og fysiologiske prosesser (hovedsakelig laksefisk). 
Ansvarlig: Øivind Andersen (NMBU).

​2. Avl og genombiologi: Temaet skal gi bred kunnskap om bruk av tradisjonelle og moderne metoder innen fiskeavl. Bruken av moderne genteknologiske verktøy er og vil i fortsatt økende grad bli viktige for effektive avlsprogram. Disse vil bli forklart og integreringen med konvensjonelle avlsmetoder vil vektlegges, sammen med økonomiske og miljømessige vurderinger i avlsarbeidet. 
Ansvarlige: Hans Magnus Gjøen (NMBU) og Sigbjørn Lien (NMBU).

​3. Fôr og fôrressurser: Dette temaet tar sikte på å gi leserne en innføring i ernæring, fôrressurser og fôring av fisk i norsk akvakultur. Det vil bli gitt en grundig gjennomgang av tradisjonelle og alternative fôrressurser og bærekraftsvurdering/ klimaavtrykk knyttet til disse. Leserne vil få innføring i dagens produksjon av fiskefôr og praktisk vurdering av fôrkvalitet. Siden fôret utgjør den største kostnaden i intensivt oppdrett er det også avgjørende med god kunnskap om fôring for å sikre en lønnsom næring. Fôring av fisk gjennom livssyklus og innføring i dagens teknologi knyttet til fôring og overvåkingsteknologi vil omtales. 
Ansvarlig: Margareth Øverland (NMBU) og Jon Øvrum Hansen (NMBU).

4. Fiskehelse og fiskevelferd: Hensikten med dette temaet er å gi leserne en innføring i de viktigste infeksjons- og produksjonssykdommene i lakseoppdrett. Velferd i ulike deler av produksjonssyklus vil gjennomgås og presenteres i forhold til individuelle og produksjonsrelaterte velferdsindikatorer. Ernæringbetingede lidelser omtales og forebyggende helsearbeid vektlegges. 
Ansvarlig: Øystein Evensen (NMBU).

​5. Teknologi og miljø: Det vil bli gitt en gjennomgang av oppbygging av oppdrettsanlegg (fokus på settefisk og matfiskanlegg) og nødvendige tekniske kompontener og deres funksjon. Hovedvekten vil legges på sammenhengen mellom tekniske komponenter og et optimalt miljø som sikrer god fiskevelferd og at miljøet rundt oppdrettsanleggene blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Det vil bli sett på tradisjonelle gjennomstrømningssystemer og systemer med resirkulering (RAS). Nye produksjonsformer med mulig teknologi vil bli omtalt, herunder post-smolt produksjon og landbaserte fullproduksjonsanlegg som innbefatter alt fra inntak av øyerogn til utsending av slaktefisk. 
Ansvarlig: Odd Ivar Lekang (NMBU).

​6. Slakting og filetkvalitet: Dette temaet vektlegger transport og slakting som ivaretar god fiskevelferd, bedøving, prosessering av fisk og faktorer som påvirker filetkvaliteten. Leserne vil få innføring i prosedyrer og teknisk utstyr og hvilke praktiske hensyn som bør ivaretas for å oppnå effektiv logistikk, god fiskevelferd og filetkvalitet. Det vil fokuseres på tradisjonelle og nyere slakte- og prosesseringsmetoder. Leserne får en innføring i kvalitetsbegrepene, dvs. hygienisk kvalitet, teknologisk kvalitet, ernæringsmessig kvalitet, sensorisk kvalitet og etisk kvalitet. 
Ansvarlig: Bjørn Roth Nofima og Turid Mørkøre NMBU.
​Ved oppstart av prosjektet vil det bli gitt informasjon om læreverket gjennom relevante kanaler. Læreverket lanseres på Aqua Nor 2023 (august). 

I forbindelse med lanseringen, vil det bli gitt oversiktsforedrag innen hvert tema i læreverket.
keyboard_arrow_up