Til innholdet

Prosjektnummer

901818

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901818
Status: Pågår
Startdato: 01.02.2023
Sluttdato: 01.02.2025

Temperaturstyring for optimal kvalitet og utbytte ved klippfiskproduksjon

Under produksjon av saltfisk og klippfisk er det mange prosesstrinn og faktorer som kan innvirke på kvalitet og utbytte. Gjennom en rekke forskningsprosjekter, både åpne og bedriftsinterne, er det påvist enkeltfaktorer som påvirker kvalitet og utbytter. Noen sentrale forhold er råvaren, fryse- og tineprosessen, flekkingen, saltemetoder og temperatur, type salt, modningstid, tørking og lagring.

Enkeltvalg i hvert av prosesstrinnene påvirker utbytter og kvalitet i større og mindre grad. Over tid har industrielle erfaringer og forskning nærmet seg gode prosesser, men fortsatt er det for mye usikkerhet til å sette sammen kunnskapen fra alle enkeltforsøk til en optimal total prosessbeskrivelse, eller “beste praksis”. 

Arbeidene har oftest bare fokusert på ett steg av produksjonsprosessen om gangen, og ikke kontinuerlig over flere prosesstrinn for å se total implikasjon for kvalitet og utbytte. Næringen ser derfor behov for å gjennomføre en helhetsstudie knyttet til hvordan temperatur påvirker utbytte og kvalitet gjennom hele produksjonsprosessen for klippfisk.

Det er en kontinuerlig oppmerksomhet på kvalitetsforbedringer i hele verdikjeden (tining, salting, modning, tørking og lagring) for klippfiskproduksjon. Det er nå behov for å gjennomføre en helhetsstudie knyttet til temperaturens påvirkning på utbytte og kvalitet.
Hovedmål
Å dokumentere hvordan temperatur påvirker utbytte og kvalitet ved klippfiskproduksjon av torsk og sei.

Delmål
• Å utarbeide en kunnskapsstatus om hvordan temperatur påvirker utbytte og kvalitet, gjennomgående i hele produksjonsprosessen.
• Å kartlegge optimal temperaturstyring og prosess ved tining, salting, modning, tørking og lagring.
• Å dokumentere muligheter og synergier for utnyttelse av overskuddskulde i tineprosessen.
• Å beregne/dokumentere utbytte og kvalitetsvurdering i hvert steg av produksjonen med bedriftenes egne kriterier vs. instrumentelle målinger.
• Å utarbeide forslag til “beste praksis” for de ulike trinn og den totale produksjonsprosessen, og formidle dette til næringen. 
​Det ble i 2021 eksportert saltfisk og klippfisk med en omsetningsverdi på omkring 4,7 milliarder kroner, og en utbytteøkning etter prosessering vil derfor kunne ha svært stor økonomisk betydning for produsentene. 1 % økt salgsvekt fra samme råvare i snitt for næringen, vil tilsvare en omsetningsverdi på 50 millioner kroner. Økt temperaturkontroll vil samtidig kunne redusere nedklassing til kvaliteter med lavere salgsverdi.

Nye prosessløsninger for bl.a. industriell tining vil kunne medføre økt omsetning for leverandørindustrien. Det vil være vanskelig å tallfeste dette potensialet økonomisk, men det finnes omkring 100 saltfiskprodusenter langs hele norskekysten. Kartlegging av energiflyten i og rundt konvensjonell produksjon vil kunne vise eventuelle potensialer for energireduksjon.
​Prosjektet går over 2 år, og deles i fire arbeidspakker (AP-er) som til sammen omhandler hele verdikjeden for klippfiskproduksjon:
AP1: Fryse- og tineprosess.
AP2: Salting og modning.
AP3: Klippfisktørking, lagring og energibruk.
AP4: Kunnskapsformidling og prosjektledelse.

Oppgaver og ansvar er ellers organisert som følger:
• Den største aktiviteten vil rette oppmerskomheten mot de områdene i verdikjeden hvor potensialet for økt utbytte og kvalitet er størst, spesielt rundt tining, temperering, flekking og salting. Aktivitetene foregår hos Br. Sperre, og gjennomføres av alle partnere.
• Brødrene Sperre vil bistå med lokaliteter, råvaretilgang og infrastruktur for forsøksgjennomføring, samt industriell kompetanse, tekniske løsninger, og bistå med kvalitetsdokumentasjon.
• Referansene på utbytte og kvalitet vil ta utgangspunkt i standard produksjon ved anlegget, og variasjoner under ordinær produksjon dokumenteres. Alle partnere er deltagende.
• Sentralt vil være at et industrielt RSW-system (kjølesystem som bruker sjøvann til å holde fangsten nedkjølt) ved bedriften blir tilpasset for å kunne gjennomføre industrielle tempereringsforsøk, samt at SINTEFs mobile RSW-enhet vil bli benyttet innledningsvis. Dette gir god temperaturstyring før flekking. Temperaturer på individnivå vil bli registrert. SINTEF står ansvarlig for de kuldetekniske aktivitetene og tempereringsforsøk før flekking. Eventuelt nye industrielle tekniske løsninger, spesielt for tine og tempererings-prosessen vil bli diskutert.
• Resultatene skal vises i form av utbytter og utvalgte kvalitetsparametere, og utføres av Nofima i samråd med Br. Sperre. Det vil bli gjennomført både subjektive og objektive målinger etter tining, etter flekking og på saltfisk. Minimum 30 individer vil bli vurdert for hvert hovedforsøk. Bedriften vil selv ha ansvar for bedømmelse av sluttkvalitet på klippfisken etter egne graderinger.
• SINTEF vil gjennomgå de kuldetekniske systemene og løsninger for optimal og energieffektiv drift. Dette innbefatter utnyttelse av overskuddskulde og -varme, og synergier mellom prosesstrinn og sideliggende prosesser vil innbefattes. Generelle energimessige anbefalinger vil bli presentert for næringen.
​Følgende formidling av resultatene er planlagt:-
• fortløpende på SINTEFs, Nofimas og FHFs nettsider
• publisering av minimum én populærvitenskapelig artikkel i et fagtidsskrift
• 2–4 siders lettfattelig og oppsummerende faktaark for distribusjon til næringen
• minimum 3 foredrag på FHFs fagdagssamlinger
• en kort informasjonsfilm eller animasjon, som vil bli publisert på fagdager, og lagt på FHFs nettsider
• en vitenskapelig artikkel for publisering i tidsskrift med fagfellevurdering
• en presentasjon på en konferanse
keyboard_arrow_up