Til innholdet

Prosjektnummer

900395

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900395
Status: Avsluttet
Startdato: 01.02.2010
Sluttdato: 31.12.2012

Rødmidd i klippfisk

Prosjektet har hatt som mål å kartlegge hvor i produksjon av salt- og klippfisk det er størst sjanse for at fisken skal få rødmidd. Det er gjennomført en litteraturstudie der det er sett på forekomst av rødmidd i salt- og klippfiskproduksjon i tidligere og nyere tid. I tillegg er det sett på hvordan salt til bruk i fiskeindustrien blir produsert, for å kunne avdekke om dette har betydning. Det er også sett på muligheten for å utvikle en hurtigmetode for deteksjon av rødmidd. Metoden som blir brukt i dag er tidkrevende, og det kan være nyttig for næringen å raskt kunne dokumentere om man har rødmidd i bedriften.
 
Resultatene viser at rødmidd er tilstede i sjøsalt, og fisk som har vært i kontakt med sjøsalt vil kunne bli smittet, og ved rette temperaturkriterier kan tallet på bakterier øke. Dersom det er høye nok konsentrasjoner av disse bakteriene kan salt- og fiskekjøtt bli rødfarget. Rødmidd kan forekomme i salt og fiskekjøtt selv om en ikke ser dem med det blotte øye. Bakterien kan også være tilstede i bedriftene, men ikke komme til syne før konsentrasjonen blir høy. I Norge har vi lave temperaturer, og synlig vekst av rødmidd har ikke vært noe stort problem her i landet. Dersom fisken blir lagret ved høye temperaturer, for eksempel ved varmt sommer/høstvær, kan en få utbrudd av rødmidd.
 
Prosjektet har videre hatt som mål å kartlegge vekst av rødmidd i industriell produksjon. Informasjon om hvordan og når i produksjonen det vil være størst risiko for oppblomstring av rødmidd kan gjøre bedriftene bedre rustet til å sette inn tiltak for å redusere vekst og omfang av disse bakteriene. Prøvetakingen ble gjennomført i februar 2013, i tre ulike klippfiskbedrifter.

Generelt ble det funnet relativt små mengder rødmidd. Det høyeste funnet ble gjort på gulvet i modningslageret til saltfisk. Her ble det telt 30450 kolonier/m2. Dette er godt under grensen for at en skal kunne se vekst av rødmidd med øyet. Resultatene viser at synlig vekst av rødmidd ikke er noe stort problem i klippfiskbedrifter, gitt at temperaturen er tilstrekkelig lav, under 7 °C. Funn av rødmidd varierer noe mellom de tre bedriftene, og det er ikke observert noen trend når det gjelder hvor i produksjonen det er størst forekomst av rødmidd. Dersom bedriften selv blir klar over hvor i produksjonen de har de største problemene når det gjelder rødmidd, kan hver bedrift sette inn tiltak for å kunne begrense dette.
Rødmidd, finnes i salt, og er synlige tegn på vekst av rødefargede, halofile (saltelskende) bakterier på salt- og klippfisk, som forringer kvaliteten på produktet. Risikoen for vekst av rødmidd er et av hovedargumentene for at gjenbruk av salt ikke er tillatt (Lynum, 2005). Denne kunnskapen er basert på forskningsarbeid hovedsakelig utført på 1960- og 1970-tallet, med utgangspunkt i datidens saltfiskproduksjon der kjøling av fisken ikke var vanlig. Saltkvaliteten har forbedret seg i løpet av de senere år og produksjonen av salt- og klippfisk likeså. De eksisterende forskrifter relatert til rødmidd og bruk av salt, som er basert på resultatene fra 1960- og 1970-tallet, reflekterer ikke dagens situasjon.
 
Rapporten “Resirkulering av salt i produksjon av salt- og klippfisk”(Hellevik og Bjørkevoll, 2009) i det foregående prosjektet FHF-900023 Resirkulering av salt indikerer at nivået av rødmidd går ned under salting og at antall rødmiddbakterier er lavere i et brukt salt rett etter salting enn i et nytt ubrukt salt. Slike funn viser at mer forskning på rødmidd i salt vil kunne tilføre norsk saltfisk- og klippfisknæring ny og relevant kunnskap, som igjen vil styrke konkurranseevne i denne næringen.
• Å oppnå kunnskap om vekst, vekstforhold og overlevelse av rødmidd ved dagens produksjon av salt- og klippfisk.
• Å finne de produksjonsparametere som har størst innvirkning på vekst av rødmidd.
• Å vurdere mulighetene for en hurtigmetode for å detektere og kvantifisere rødmiddbakterier.

Delmål
1. Etablere en beskrivelse av innhold av rødmidd i ulike typer salt.
2. Kartlegge rødmidd‐vekst på salt‐ og klippfisk.
3. Utvikle en hurtigmetode for detektering og kvantifisering av rødmidd.
4. Utføre økonomisk kalkyle for innsparinger basert på fremkomne resultater for rødmidd, bl.a. relatert til potensielt gjenbruk av salt.
Prosjektet vil gi kontrollmyndighetene oppdatert kunnskap om omfanget og problemene rundt rødmidd. Slik kunnskap kan være nyttig for utarbeidelse av forskrifter for produksjon av salt- og klippfisk. Nyere undersøkelser indikerer at nivået av rødmidd i nytt salt i dag er langt lavere enn det som dagens forskrifter er basert på. I dag forholder næringen seg til forskrifter basert på resultater fra undersøkelser som ble utført mellom 1960 og 1980. Det har skjedd store endringer i produksjon av saltfisk og klippfisk siden den gang. Det er derfor på høy tid å få oppdatert kunnskapen om rødmidd i denne type produksjon.
 
Produksjon og etterbehandling av salt har endret seg. Produsentene “vasker” saltet før skiping. Siden undersøkelser indikerer at nivået av rødmidd i nytt salt i dag er langt lavere enn det som dagens forskrifter er basert på er implementering av nye forskrifter nødvendig, og i forbindelse med EUs hygieneforskrift, vil det bli satt større krav til bedriftenes internkontroll ved at forskriften åpner for større grad av målstyring enn regelstyring. Det vil i den sammenheng også kunne åpne for gjenbruk av salt. Dette medfører økt behov for økt kunnskap om vekst av rødmidd i norsk salt- og klippfiskindustri.
Prosjektet består av følgende elementer:
1. Literaturstudie
2. Etablere en beskrivelse av innhold av rødmidd i ulike typer salt.
3. Kartlegge rødmidd-vekst på salt- og klippfisk.
    - Analyse av rødmiddnivå i ulike typer salt gjennom verdikjeden
    - Dokumentere vekst og overlevelse av rødmidd under produksjon og lagring av salt- og klippfisk.
4. Utvikle en hurtigmetode for detektering og kvantifisering av rødmidd.
5. Utføre økonomisk kalkyle for innsparinger basert på fremkomne resultater for rødmidd, bl.a. relatert til potensielt gjenbruk av salt.
 En tar sikte på å publisere faktaark, presentasjoner og flere rapporter.
keyboard_arrow_up