Til innholdet

Prosjektnummer

901595

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901595
Status: Pågår
Startdato: 15.01.2020
Sluttdato: 15.12.2023

Monitorering og optimalisering av trenging av Atlantis laks ved hjelp av progressive helse og velferdsindikatorer/ Monitoring and optimising the crowding of Atlantic salmon using emerging health and welfare indicators (CrowdMonitor)

​Håndtering av oppdrettslaks innebærer typisk flere steg, f.eks. fasting (sulting), trenging, pumping og ulike former for behandling av fisken, f.eks. mekanisk avlusing. Hvert steg har sine egne spesifikke utfordringer og risikofaktorer for fiskens velferd og langsiktige helse. Trenging inngår i nesten alle håndteringsprosedyrer, og oppdrettslaks blir trengt gjentatte ganger både i settefiskfasen og i sjøfasen. Trengeprosessen har blitt identifisert som et av de mest avgjørende stegene for en velferdsmessig vellykket håndtering. 

Det finnes flere operasjonelle velferdsindikatorer (OVI-er) for å overvåke og dokumentere trengeprosessen, men noen av disse, slik som den mye brukte intensitetsskalaen for trenging av laks har behov for å bli oppdatert og dokumentert. De siste årene har det kommet flere nye OVI-er som kan inngå i nye verktøysett for å dokumentere velferd og effekter av trenging på fiskehelse og velferd. I tillegg er det også en stadig utvikling og forbedring av indikatorer som krever at prøver blir sendt inn til laboratorier (LABVI-er), men som kan gi mer nøyaktige beskrivelser av fiskens helse og velferd. 

En viktig del av CrowdMonitor-prosjektet er å definere og validere oppdaterte verktøysett med helse-og velferdsindikatorer for trenging av laks. Disse verktøysettene kan bestå av både OWI-er og LABVI-er for optimalisering av trenging av laks i akvakultur.
​Hovedmål
Å oppdatere det nyeste og beste som finnes per i dag (“state of the art”) innen kunnskap om trenging ved å definere og evaluere verktøysett med eksisterende og nye helse- og velferdsindikatorer for trenging.

Delmål
• Å gjennomføre en detaljert evaluering av den eksisterende og mye brukte intensitetsskalaen for trenging av laks.
Å teste intensitetsskalaens nyttegrad i tanker og merder og for ulike fiskestørrelser.
Å evaluere nye verktøysett av helse- og velferdsindikatorer for trenging av postsmolt i ulike oppdrettssystem (tanker/merder).
Å evaluere effekter på helse og velferd av ulike lengder på trenging av postsmolt i tanker.
​Resultatene fra CrowdMonitor-prosjektet vil være relevante for alle som oppdretter laks (både nasjonalt og internasjonalt), fiskehelsetjenester, operatører av avlusingsflåter, utstyrsleverandører, regionale og nasjonale tilsynsmyndigheter (f.eks. Mattilsynet) og andre interessenter. Resultatene vil kunne benyttes i mange ulike typer oppdrettssystem og -prosedyrer. De vil kunne brukes i forbindelse med alle former for håndtering som involverer trenging ved å enten drenere tanken, eller i merder ved orkastnot eller ved å heve notposen. Resultatene fra CrowdMonitor-prosjektet vil kunne hjelpe oppdretterne til å forbedre trengeprosessen. Dette vil oppnås ved å få ny kunnskap om:
• hvilke OVI-er og LABVI-er som er best egnet
• trengeprosessen og ulike trengingsnivå
• effekten av ulike trengetider på fiskevelferd
• effekter av gjentatt trenging på fiskehelse
​Prosjektet består av seks arbeidspakker (AP-er). AP 1 er en gjennomgang av eksisterende kunnskap for å etablere hvilke OVI-er og LABVI-er som er tilgjengelig og best egnet til å inngå i et verktøysett for overvåking av fiskevelferd under trenging. I AP 2 og AP 3 benyttes verktøy sett fra AP 1 til å evaluere intensitetsskalaen for trenging i eksperimentelle forsøk i henholdsvis tanker og i sjømerder. Basert på erfaringene fra forsøkene vil det i AP 4 bli testet og evaluert et verktøysett for overvåking av trenging under kommersielle forhold. I AP 5 skal kunnskapen fra de andre arbeidspakkene settes sammen til å definere nye trengeintensitetsskalaer og gi anbefalinger for velferdsmessig trenging. Administrasjon, koordinering av prosjektet og formidling er organisert i AP 6.​

AP 1: Definere nye verktøysett for monitorering av trenging (Leder: Nofima, partner: Havforskningsinstituttet (HI)).
AP 2: Evaluere nytten til intensitetsskalaen ved trenging av laks i tanker (Leder: Nofima, partner: HI).
AP 3: Evaluere nytten til intensitetsskalaen ved trenging i merd (Leder: HI, partner: Nofima).
AP 4: Evaluere CrowdMonitor-verktøysett for monitorering av trenging under kommersielle forhold (Leder: HI, partnere: Nofima, Cermaq og Grieg Seafood). 
AP 5: Utvikle forskningsbasert råd for operasjonell bruk av CrowdMonitor-verktøysettet for monitorering av trenging (Leder: Nofima, partnere: HI, Cermaq, Grieg Seafood).
AP 6: Administrasjon og formidling (Leder: Nofima, partner: HI).

Tilleggsaktiviteter 2023
AP 2: Uttesting av nye trengingsindikatorer med potensial: Hjerteratemonitorering og semi-autonome visuelle verktøy for monitorering av overflateadferd under trening. 
AP 4: Validering av trengingsverktøy under kommersielle betingelser: i) Semi-autonome visuelle verktøy for monitorering av overflateadferd, ii) keratocytt-modell som mål på hudrestitusjon etter trenging, iii) undervanns-ROV som risikovurderingsverktøy og iv) utvikling av qualitative behavioural assessment (QBA) verktøy for evaluering av trenging. 
​Resultatene fra prosjektet vil bli formidlet via prosjektets nettside, nyhetssaker på nettsidene til Nofima, HI, FHF og andre nyhetssider slik som forskning.no. Resultater fra forsøkene skal sendes inn til internasjonale vitenskapelige tidsskrifter. Det er estimeres med tre fagfellevurderte artikler, to fra AP 2 og en fra AP 3. Ved publisering vil det utarbeides nyhetssak på nettsidene til Nofima, HI og FHF. Resultatene vil også bli presentert på industrirelevante fora slik som Lusekonferansen, FriskFisk, FHF-dialogmøter, og i tillegg på internasjonale konferanser. Hovedresultatene fra prosjektet vil bli samlet i et faktaark for operasjonell overvåking av trenging pålignende form som kapitlet for trenging i FISHWELL-håndboken. Mot slutten av prosjektet skal det også holdes et arbeidsmøte med industrien for å formidle resultatene fra prosjektet.
keyboard_arrow_up