Til innholdet

Prosjektnummer

901511

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901511
Status: Avsluttet
Startdato: 01.06.2018
Sluttdato: 01.05.2022

Immunglobulin Y (IgY)-immunisering av laks mot lakselus

Kunnskapsgrunnlag i arbeidet med utvikling av mulig vaksine mot lakselus
​Hovedfunn inngår som grunnlag for videre forskning i prosjektet “Kontroll med luseinfestasjoner hos atlantisk laks med immunglobulin Y (IgY)-baserte intervensjoner” (FHF-901569)​, og er publisert sammen med resultatene fra dette prosjektet.
​Resultatene inngår som grunnlag for videre forskning i prosjektet “Kontroll med luseinfestasjoner hos atlantisk laks med immunglobulin Y (IgY)-baserte intervensjoner” (FHF-901569)​, og er publisert sammen med resultatene fra dette prosjektet.
​Foreløpig kan ikke resultater og næringsnytte vurderes, dette må baseres på hvilke funn og resultater som fremkommer i oppfølgingsprosjektet.
Det er ulike estimater for oppdrettsnæringens reelle kostnader knyttet til lakselus. Nofima estimerer totalkostnaden for lusebekjempelsen i Norge alene til ca. 5 milliarder kroner pr år. Da er ikke redusert tilvekst regnet inn eller de utfordringene lusa representerer for næringens omdømme og muligheter for videre vekst.

På tross av betydelig innsats gjennom en rekke år er det ikke utviklet fullgode behandlingsalternativer. Suksesshistorien knyttet til vaksineutvikling for oppdrettsnæringen har så langt ikke omfattet vaksiner mot lakselus. Dette prosjektet representerer et mulig gjennombrudd også for vaksinering mot lakselus.
Hovedmål
Å beskytte laks mot lakselusinfeksjon i hele produksjonssyklus ved en kombinasjon av primærvaksinasjon ved intraperitoneal injeksjon (innenfor bukhinnen) før utsett i sjø og en oral boost-vaksine.

Delmål
1. Å produsere og dokumentere effekt av oral vaksine med IgY (Immunglobulin Y) mot lakselusinfeksjon.
2. Å dokumentere kombinert effekt av injeksjon- og oral vaksinasjon. 
3. Å teste og dokumentere kombinasjonseffekter av injeksjon- og oral vaksinasjon i kontrollert feltforsøk.​
Behovet for en effektiv vaksine mot lakselus er åpenbart til stede og kan løse problemer som er knyttet direkte til infestasjonen, gi mulighet for ytterligere vekst av næringen, og redusere smittepresset overfor utvandrende villaks. Prosjektet vil derfor ikke bare være avgjørende for å fremskaffe dokumentasjon på beskyttelsesgrad og varighet for vaksinen, men også bidra til å fremskynde at vaksinen blir kommersielt tilgjengelig og kjent i markedet. 
Prosjektet er inndelt i 3 arbeidspakker (AP-er) og er skjematisk beskrevet med milepæler og leveranser:

AP1. Effekt av en oral vaksine basert på IgY mot lakselus (labforsøk)
Milepæler
1. Produksjon av IgY og uttesting av spesifikk immunologisk reaksjon overfor luseantigener
2. Formulere oral administrasjon av IgY basert på chitosan/alginat og dokumentert mengde IgY/g fôr
3. Testet reproduserbarhet for IgY-måling i fôr
4. Testet variasjon av IgY/g fôr
5. Immunisert laks med oral IgY-vaksine og ved injeksjon
6. Testet beskyttelse i ulike vaksinegrupper overfor eksperimentell smitte med lakselus-kopepoditter

Leveranser
1. En såkalt enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)-metode for måling av IgY i løsning og i ekstrakt av en oral vaksine
2. En formuleringsmetode for en oralt levert IgY-vaksine
3. Dokumentert beskyttende effekt av en oral vaksine

AP2. Prime-boost vaksinasjon med IgY i kontrollerte labforsøk
Milepæler
1. Produksjon av en oral vaksine (optimalisert konsept/formulering)
2. Dokumentert boost-effekt av en oral vaksine
3. Dokumentert effekt av oral vaksine for langtidsbeskyttelse

Leveranser
1. Etablert et oralt vaksinekonsept mot lakselus
2. Etablert et vaksinasjonsprogram, kombinert injeksjon og oral boost for langvarig beskyttelse lakselusinfeksjon hos laks

AP3. Feltstudier for dokumentasjon av vaksinasjonsprogrammet (prime-boost)
Milepæler
1. Vaksinert og satt ut fisk i stor- og småmerder
2. Dokumentert effekt av primær og primær-boost vaksinasjon og varighet av immunitet
3. Dokumentert vaksinasjons-effekt av IgY hos infisert fisk​
Prosjektresultater skal formidles forløpende i form av populærvitenskapelige artikler i bransjetidsskrifter og andre egnede fora. Videre presentasjoner på egnede fagmøter og kongresser. Videre planlegges minst en vitenskapelig artikkel i tidsskrift med fagfellevurdering.
keyboard_arrow_up