Til innholdet

Prosjektnummer

901569

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901569
Status: Avsluttet
Startdato: 01.05.2019
Sluttdato: 10.02.2023

Kontroll med luseinfestasjoner hos atlantisk laks med immunglobulin Y (IgY)-baserte intervensjoner

Dokumentasjon på mulig beskyttelse mot lakselus ved immunstimulering
​• Det er vist at IgY administrert til atlantisk laks ved injeksjon gir reduksjon i lusepåslag i flere laboratorieforsøk og i småskala feltforsøk.
• Varighet av effekt er vist som signifikant lavere lusetall i vaksinert gruppe opp til 8 måneder etter injeksjon.
• IgY kan administreres sprayet på fôrpellet (top-coating), og dette gir en reduksjon i lusetallet i laboratorieforsøk med en varighet på inntil 3 måneder.
• IgY kan gis som “påfyll” eller boost i fôret til laks og bedre langtidseffekten.
• IgY gitt med fôret gir en reduksjon i lusetall hos allerede infisert fisk, vist både i laboratorieforsøk og i feltforsøk.
​Sammendrag fra prosjektets faglige sluttrapport
I prosjektet “Immunglobulin Y (IgY)-immunisering av laks mot lakselus” (FHF-901511​) og i dette prosjektet er det produsert IgY i eggleggende høner som har blitt immunisert med lakselusantigener. IgY er isolert fra plomme, konsentrert og injisert intraperitonealt til laks i en slow-release formulering (oljebasert) eller gitt via fôret. Det er etablert en metode for tillaging av antigener av lakselus som benyttes for immunisering av eggleggende høner. Etter immunisering av hønene har IgY blitt renset opp fra eggeplomme og benyttet for passive immunisering av laks mot lakselusinfestasjon. Hos laks som har blitt immunisert med IgY, både via injeksjon og via fôret, har prosjektet vist at lusetall etter eksperimentell laboratoriesmitte med kopepoditter gir et signifikant redusert påslag sammenlignet med ubehandlede kontroller. Det er også vist effekt i feltforsøk hvor det ses en reduksjon i lusetallet inntil 8 måneder etter første administrasjon av IgY. Fisk som allerede er smittet med lus og som gis IgY via fôret, får også en reduksjon i lusetallet. Videre er det vist at IgY tilført ved intraperitoneal injeksjon gjenfinnes i plasma hos fisken. Det er også påvist en sammenheng mellom nivå av sirkulerende IgY og grad av reduksjon av lusepåslag etter eksperimentell smitte, 70 % reduksjon i de gruppene som har fått tilført mest IgY ved injeksjon. IgY gitt peroralt, som en overflate-coat på fôrpellet gir en reduksjon i lusepåslaget på 50–60 %. Samlet gir studiene indikasjoner for at dette kan være en måte å forebygge luseinfestasjon på.
​Resultatene er interessante og kan peke i retning av at det er mulig å utnytte den testede teknologien for å oppnå en delvis beskyttelse mot lakselus. Metoden er patentert, men vil ved vellykket oppfølging og implementering kunne bli et kommersielt relevant produkt. Fremdeles gjenstår likevel vesentlig utprøving og dokumentasjon.

​Estimert årlig kostnad knyttet til behandling av lakselusinfeksjoner i Norge er opp mot 10 milliarder kroner. I tillegg kommer de utfordringene lusa representerer for næringens omdømme og muligheter for videre vekst.

På tross av betydelig innsats gjennom en rekke år er det ikke utviklet fullgode behandlingsalternativer.

Tidligere forsøk på å utvikle en vaksine mot lakselus har ikke gitt tilfredsstillende resultater. Som del av et FHF-støttet prosjekt har Felleskjøpet Fôrutvikling AS gjennom selskapet Norifish jobbet med å utvikle en “vaksine” basert på passiv immunisering med immunglobulin​ Y (IgY) i det siste året. Prinsippet som ligger til grunn er immunisering av verpehøner før egglegging med definerte mengder av lakselus-ekstrakter inneholdende antigener. Ved egglegging høstes eggeplommen og IgY renses ut.  

Resultater av forsøk utført i småskala er svært lovende og viser at både injeksjon og oral levering av IgY antistoffer kan immunisere laks mot lakselus.
Hovedmål
Å etablere en vitenskapelig dokumentasjon på beskyttelse av laks mot lakselusinfeksjon i hele produksjonssyklusen ved en kombinasjon av primærvaksinasjon i form av injeksjon før utsett i sjø og en etterfølgende oral boost-vaksine via fôr.

Delmål
1. Produsere IgY i for å dokumentere forebyggende og “terapeutisk” effekt mot lakseluseinfeksjon. 
2. Teste ut oral levering av IgY som profylaktisk og “terapeutisk” prinsipp i tidlig stadium av infeksjon. 
3. Dokumentere varighet av effekt av injeksjon og oral immunisering. 
​Etterspørselen etter et effektivt immuniseringsprinsipp er opplagt til stede, og skulle det bekreftes at IgY gitt oralt også har en reduserende effekt på infeksjonsgrad, legges det ytterligere kommersiell verdi til konseptet.

Prosjektet vil gi mulighet for et gjennomførbarhe​tsbevis (“proof of concept”) innenfor både profylakse og en ny terapi. Betydningen av levering via fôr trenger ingen ytterligere argumentasjon sett opp mot de utfordringer som er knyttet til mekanisk håndtering og avlusning.

Dette er et nytt prinsipp for forebyggelse av luseinfeksjoner. Resultater oppnådd i ​prosjektet “Immunglobulin Y (IgY)-immunisering av laks mot lakselus” (FHF-901511​), viser at IgY også ser ut til å ha effekt på en allerede eksisterende infeksjon.  

Det prosjektet representerer i så måte et mulig gjennombrudd og etablering av solid dokumentasjon for effekten av vaksinering mot lakselus som i neste omgang kan bli et mulig paradigmeskifte for bærekraftig vekst i laksenæringen. 
​Prosjektet er inndelt i 4 arbeidspakker (AP-er) og er skjematisk beskrevet med milepæler og tilhørende leveranser.

AP1: Produksjon av IgY
Produksjon av IgY gjennomføres ved immunisering i forkant av eggleggin​g. Antigenene frysetørkes og testes for sterilitet. Her vil en videreføre samarbeidet med ekstern partner for IgY-​produksjon som allerede etablert i ​prosjektet “Immunglobulin Y (IgY)-immunisering av laks mot lakselus” (FHF-901511​)​.

Milepæler
1. Produksjon av IgY og ulike fraksjoner av IgY for etterfølgende studier i AP2 og AP​3.
2. Dokumentert fravær av fremmede ag​ens (smittestoff) i antigener, IgY og ferdig produkt.

Leveranser
Produsert IgY etter ulike immuniseringsprotokoller.

AP2: Varighet av immunitet etter peroral (inntak gjennom munnen) ​​og parenteral (ikke opptak via tarmen, gjerne ved injeksjon) administrasjon
Milepæler​
1. Produksjon av en oral vaksine (optimalisert konsept/formulering).
2. Dokumentert effekt av oral vaksine for langtidsbeskyttelse.
3. Dokumentert varighet av beskyttelse, inntil 12 måneder, for injeksjonsvaksine.
4. Bestemme behov for boost ved ulike tidspunkt etter primærimmunisering via injeksjon.

Leveranser
1. Etablert optimalisert oralt vaksinekonsept.
2. Etablert et vaksinasjonsprogram med kombinert injeksjon og oral boost for langvarig beskyttelse mot lakselusinfestasjon hos laks.

AP3: “Terapeutisk” effekt av oral levering av IgY
I denne arbeidspakken vil vi gjøre ytterligere studier av en terapeutisk”​ effekt av IgY, og leveransen blir utvidet dokumentasjon.

AP4: Kommunikasjon av resultater
Se formidlingsplan.
​Prosjektresultater skal formidles forløpende i form av populærvitenskapelige artikler i bransjetidsskrifter og andre egnede fora. Videre presentasjoner på egnede fagmøter og kongresser. Videre planlegges 1–2 vitenskapelige artikler i tidsskrifter med fagfellevurdering.
keyboard_arrow_up