Til innholdet

Prosjektnummer

901123

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901123
Status: Avsluttet
Startdato: 02.11.2015
Sluttdato: 16.04.2018

Effekter av sedasjon av smolt

• SMOLTSED har undersøkt osmoregulering og prestasjon hos fisk som er utsatt for sedasjon over en lengre periode like før og under utsett.
• Hovedkonklusjonen er at sedasjon påvirker stressresponsen til fisk og til en viss grad osmoregulering og ytelse (vekst).
• Ingen data antyder at effekten vedvarer lenge etter at sedasjonen er opphørt eller at sedasjon har langvarig negativ effekt på prestasjon.
• I situasjoner der det forventes at fisken yter stor motstand, kan sedasjon forhindre at spesielt stor fisk får slagskader som følge av kollisjoner og hard svømmeaktivitet.
• Det rådes til å sedere med varsomhet og kun etter behov, dvs. i situasjoner der fisken håndteres mye og der det forventes at fisken må jobbe mye, og å unngå gjentakende og langvarig sedasjon.

Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Hovedfunn
Hovedkonklusjonen er at sedasjon påvirker stressresponsen til fisk og til en viss grad osmoregulering og ytelse (vekst).

Ingen data tyder på at effekten vedvarer lenge etter at sedasjonen er opphørt eller at sedasjon har langvarig negativ effekt på prestasjon. Det ble heller ikke fremskaffet data i prosjektet som viser det motsatte. 

I situasjoner der det forventes at fisken yter stor motstand, kan sedasjon forhindre at spesielt stor fisk får slagskader som følge av kollisjoner og hard svømmeaktivitet.

Anbefalinger
Det anbefales å sedere med varsomhet og avgrense bruk av sedasjon  til situasjoner der fisken håndteres mye og der det forventes at fisken må jobbe mye. En bør unngå gjentakende og langvarig sedasjon.

Resultatene av dette prosjektet gir brukere et grunnlag for sikker bruk av sedasjon hvor det er behov for å dempe uønsket stress ved håndtering. Det svarer på noe av den usikkerhet som har vært knyttet til bruk av sederingsmidler ved håndtering og transport av smolt. Dette kan bli mer aktuelt når en i større grad vil håndtere større settefisk.
Idegrunnlaget for denne prosjektskisse kommer fra oppnådde resultater i forsøket Stresspump 2 (SP2) i FHF-prosjektet “Pumping og håndtering av smolt” (FHF-900660). I prosjektet ble det observert negative effekter av gjentatt sedasjon av smolt. Dette står i kontrast til tidligere oppfatning om at sedasjon medfører god velferd hos fisk som håndteres. Erfaring fra sedasjon ved f.eks. transport (en-gangs sedasjon) er også positiv. Problemstillingen med sedasjon av smolt er aktuell ettersom man ikke kjenner til effektene av gjentatt/langvarig sedasjon på ytelse.

Prosjektet kommer innunder Nofima sin strategi om velferdsforskning og dokumentasjon av praksis i oppdrettsnæringen.
Å undersøke osmoregulering og prestasjon hos fisk som er utsatt for sedasjon over en lengre periode like før og under utsett.
 
Delmål
• Å kvantifisere effekter av sedasjon utført i hele utsettelsesprosessen.
• Å kvantifisere effekter av sedasjon utført i deler av utsettelsesprosessen, men ikke under transport.
• Å kombinere forsøk utført under kontrollerte forsøksbetingelser med forsøk utført i kommersiell skala.
Tilbakemeldinger fra medlemmer i styringsgruppen er at de ønsker informasjon om effekter av sedasjon av smolt i forbindelse med håndtering i forkant og under transport i lukket brønnbåt.

Næringen vil ha direkte nytte av informasjon om utstrakt bruk av sedasjon like før og under levering ettersom gjentatt bruk av sedasjon under håndteringsprosesser i løpet av tiden før og under utsett kan bli mer vanlig. Sedasjon brukes i oppdrett i dag, men det finnes liten kunnskap om langvarig effekt på osmoregulering og ytelse.
 
Ressursbruken det søkes om forsvares ut fra nytten av å gjennomføre kontrollerte forsøk i FoU-​infrastruktur, samt å gjennomføre et bredt og gjentakende analyseopplegg.

Det legges opp til et toårig prosjekt med to konkrete forsøk. Arbeidspakke 1 utføres under kontrollerte forsøk på Sunndalsøra, og Arbeidspakke 2 utføres i kommersiell skala på Smolten AS.

Arbeidspakke 1:  Effekt av sedasjon ved utsett på fiskens evne til osmoregulering
Utføres under kontrollerte forsøk på Sunndalsøra:

Testgruppe 1: Simulere utsett med transport; dvs. en situasjon med ingen sedasjon i settefiskfasen, men leveres (dvs. trenges og pumpes), og deretter transporteres med sedasjon hele veien. Dette for å kunne isolere effekten av én lang, sammenhengende sedasjon umiddelbart før overføring til saltvann.

Testgruppe 2: Simulere praksis der man benytter sedasjon ved levering, men ikke ved transport. Man sederer fisken i tanken på settefiskanlegget, trenger og pumper sedert fisk om bord, transporterer usedert (og sederer evt. på nytt ved lossing).

Arbeidspakke 2: Effekt av gjentatt sedasjon i perioden før utsett på prestasjonen i sjø
Arbeidspakke 2 blir utført i kommersiell skala på Smolten AS. Selv ved kommersiell drift ved anlegget er det mulig å sedere og behandle gruppevis slik at forsøket blir kontrollert i størst mulig grad. Forsøksdesign kan ikke planlegges i detalj før vi vet når det skal kjøres og dermed har oversikt over tilgjengelig fiskemateriale. Hovedtrekkene er allikevel skissert her.

For å kunne besvare spørsmålet må vi man til at fisken som skal sederes, blir sedert ved all håndtering i en periode før utsett, og i forbindelse med utsett (transport med lukket brønnbåt). I tillegg vil vi kjøre en gruppe fisk som sederes kun ved levering, men ikke under selve transporten.

Aktuelle sedasjonssituasjoner og uttaksstasjoner kan være:
• trenging(er)
• pumping(er)
• vannavskiller
• sortering før vaksinering
• vaksinering
• ved lasting av brønnbåt
• ved lossing av brønnbåt

I tillegg må prøver av fisk tas fra brønnbåt, og 2–3 måneder etter utsett for å måle prestasjon. Sammen med ScanVacc må det bestemmes hvor sedasjonen skal settes inn. Hvor tidlig man kan begynne med sedasjon er avhengig av logistikken i settefiskanlegget.

Ved uttaksstasjonene bør følgende variabler vurderes:
• dødelighet
• skader/sår
• kortisol
• glukose
• laktat
• klorid
• magnesium
• osmolalitet

Resultatene vil bli formidlet på møter (inkludert FHF-møter) og konferanser (nasjonale og internasjonale). Det planlegges publikasjon fra arbeidspakke 1.
keyboard_arrow_up