Til innholdet

Prosjektnummer

901093

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901093
Status: Avsluttet
Startdato: 01.05.2015
Sluttdato: 31.12.2015

Klassifisering og telling av lakselus

Prosjektet har vært en test av om spektralanalyse kan være et verktøy for å detektere, klassifisere og registrere lakselus på levende laks i sjø. Resultatene peker i retning av at dette kan være mulig,.
 
Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Med bruk av UHI-kamera kan man detektere lakselus på svømmende laks. Dette gjelder både kjønnsmodne lus, bevegelige lus og en del store fastsittende lus. Det har ikke vært mulig å skille
de forskjellige stadier av lus på frittsvømmende laks med det utstyret som er brukt til nå, men det er potensiale for å få til dette med bedre opptaksutstyr. Dette vil kreve videre utvikling av optikk og programvare. For optimal klassifisering av lakselus med UHI vil det være hensiktsmessig å bruke LED-lys. Det er lettere å detektere lus som sitter på de lyse områdene av laksen. Dagens teknologi forutsetter avstander mindre enn 0,5 m mellom laks og kamera.
Resultatene er lovende, men det gjenstår mye utviklingsarbeid som vil bli søkt finansiert fra andre enn FHF. En automatisk deteksjon og klassifisering av lus på svømmende laks vil være et stort bidrag for bedre overvåking av utvikling av lus i anleggene, og vil spare både laksen og driftspersonell for ukentlig håndtering av laks i forbindelse med telling.
For å forebygge utviklingen av kjønnsmoden lus er det viktig å telle også de tidlige utviklingsstadier av lakselus, slik at tiltak kan settes i verk før lusa blir kjønnsmoden.

Telling av lakselus er krevende, bl.a. pga. størrelsen på lusa i dens tidlige stadier. Nøyaktigheten i telling av lakselus avhenger både av kunnskap og erfaring. Lusetelling ved lave temperaturer er en utfordring for fiskevelferd, og medfører ofte tap for oppdretter. Konsekvensen av høye lusetall er stor for oppdrettere.
 
Ecotone har utviklet en undervanns hyperspektral avbilder (UHI) som automatisk detekterer ulike levende organismer basert på lyset de reflekterer. Prosjektet skal avdekke om teknologien også kan benyttes til telling av lakselus i oppdrett.
Å verifisere at undervanns hyperspektral avbilder (UHI) kan brukes til identifisering, klassifisering og telling av lakselus på svømmende laks.

Delmål
• Verifisere den spektrale signaturen til lakselus i ulike stadier.
• Verifisere at signaturen til lakselus kan skilles fra laks.
• Verifisere at korrekt antall og stadier av lus kan identifiseres på levende laks.
 
Det forutsettes måloppnåelse for hvert enkelt delmål før arbeidet med påfølgende delmål starter.
Utvikling av en praktisk anvendbar løsning for bruk av UHI til automatisk detektering og telling av lakselus vil gi en betydelig forbedring for oppdretterne i arbeidet med bekjempelse av lakselus i lakseoppdrett:
• Næring og forvaltning får en sikrere telling av lakselus, spesielt med tanke på de minste stadier.
• Lusetall i næringen vil bygge på et bedre statistisk grunnlag.
• En får mer korrekt bilde av faktisk lusepress på en lokalitet.
• Det blir mulig å sette inn tiltak for å begrense lakselus på et tidligere stadium.
• Metoden vil gi forbedret fiskevelferd for oppdrettslaks.
• Ved automatisk telling i merd elimineres nødvendigheten av å destruere laks som følge av telling.
• Automatisk telling vil gi en viktig objektivitet til tallene som rapporteres fra oppdretter.
• Objektive tall eliminerer mistenkeliggjøring av næringen når det gjelder luserapportering.
• Bruk av automatisk telling frigjør menneskelige ressurser til annen oppfølging av fisk og anlegg.

Arbeidet deles i arbeidspakker rettet mot de tre delmålene. Innholdet i arbeidspakkene er beskrevet nedenfor.

Arbeidspakke 1
Arbeidspakke 1 knyttes opp mot delmål 2 “å verifisere den spektrale signaturen til lakselus i ulike stadier”.

For å finne den spektrale signaturen til lakselus vil man bruke lus som er sanket fra laks på ventemerdanlegg, og som er transportert i sjøvann som holder samme temperatur som i vannet lusa kom fra. Innhentingen vil for øvrig foregå etter samme prosedyre som ved innhenting av lus til bioassay/ følsomhetsundersøkelser. Innhentingen gjøres av Aqua Kompetanse som høy kompetanse på fiskevelferd, lakselus og lang erfaring med innhenting av lus.

Lus i ulike stadier avbildes med UHI i Ecotones laboratorium. Deretter analyseres opptakene for å etablere de spektrale signaturene som er felles for lakselus i forskjellige stadier, og hva som kan skille de ulike stadiene fra hverandre.

Arbeidspakke 2
Arbeidspakke 2 knyttes opp mot delmål 2 “å verifisere at signaturen til lakselus kan skilles fra laks”.

Det må verifiseres at det er tilstrekkelig forskjell på spektrene til laks og lus. I første omgang vil det gjøres på død laks med lus i luft. Målinger gjøres med hyperspektral kamera, og man analyserer spekter fra ulike deler av laksen og sammenligner denne med tilsvarende spekter fra lus. Målet er å finne de bølgelengdene og spektrale signaturene hvor det er størst sannsynlighet for å kunne skille lus og laks. Når dette er avdekket gjennomføres testene også i vann.

Arbeidspakke 3
Arbeidspakke 3 knyttes opp mot delmål 3 “å verifisere at korrekt antall og stadier av lus kan identifiseres på levende laks”.

Erfaringer og resultater fra arbeidspakke 1 og 2 benyttes i forsøk med svømmende fisk for å gjenskape resultatene fra de grunnleggende forsøkene. Det vil gi kunnskap om de praktiske utfordringene med å avbilde laks som svømmer fritt. Her vil UHI plasseres i et kar med en eller flere levende laks med en kjent mengde lus på. Forsøkene vil søke å gi svar på hvilken avstand man kan avbilde laksen fra og hvilke utfordringer laksens bevegelser gir. Det er planlagt å gjøre forsøkene i to runder med en evaluering imellom for å se om utstyr eller opptaksmetode må endres.

Forsøkene gjennomføres i godkjente forsøksfasiliteter, hvor det er utstyr og kompetanse for å holde levende fisk i kar. Det er planlagt å gjøre en analyse av dataene fra opptakene for å se på den statistiske treffsikkerheten til denne teknologien sammenlignet med dagens metoder.

Arbeidspakke 4
Arbeidspakke 4 omfatter prosjektadministrasjon og budsjettoppfølging.

All tolking av data og resultater vil gjøres av Akvaplan-NIVA basert på innspill fra Ecotone og AquaKompetanse.

Rapporter fra arbeidspakke 1–2 og sluttrapport vil bli gjort tilgjengelig for FHF.

Resultater fra prosjektet formidles i de fora FHF ønsker. Det er budsjettert med deltakelse på FHFs samling for verdikjede havbruk høsten 2016 hvor det vil bli formidlet resultater.

Det produseres artikkel fra forskningsarbeidet i prosjektet.
keyboard_arrow_up