Til innholdet

Prosjektnummer

901074

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901074
Status: Avsluttet
Startdato: 02.02.2015
Sluttdato: 01.10.2016

Implementering av forskningsresultater om tørkingsprosessen i klippfisknæringen

Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Dette prosjektet omhandler formidling av forskningsresultater. Fra det foregående prosjektet “Rasjonell klippfiskproduksjon” (FHF-900662) fremkom resultater som vil være viktige for næringen for å øke bærekraften i årene fremover. Erfaringsmessig så vil det være utfordrende å nå alle produsentene gjennom nyhetsbrev og samlinger, så FHF ønsket å gjennomgå resultatene med hver enkelt produsent. De ulike produsentene har ulike tørketeknologier og ulik drift, så et eget møte med hver enkelt vil føre til bedre dialog og resultatspredning.

Totalt 22 bedrifter er besøkt rund Sunnmøre, Nordmøre, Troms og Finnmark. I prosjektet ligger samtidig deltagelse og presentasjon på Midtnorsk Fiskerikonferanse 2016 i Kristiansund.

For FHF er det viktig at forskningsmidlene blir brukt på en måte som gir næringen mest mulig verdiøkning. Aktivitetene i dette prosjektet har medført at den enkelte bedrift har kunnet utnytte resultatene fra det store prosjektet direkte i egen bedrift og har kunnet ta ut konkrete effektiviseringsgevinster og derved øke lønnsomheten.

Under disse bedriftsmøtene får FHF også en unik mulighet til å drøfte hvilke andre utfordringen næringen har, gjerne med produsenter som normalt ikke har mulighet til å bidra i slike debatter. En større forståelse av hvordan prosess og produkt henger sammen kan gi bedriftene trygghet til å prøve noe nytt, eller få en bekreftelse på at det de gjør er riktig.

Redusert energiforbruk og økt effektivisering er to av flere viktige faktorer for en bærekraftig produksjon i konvensjonell sektor, og derfor satser FHF på å gjennomføre FoU-aktiviteter for økt inntjeningsevne i næringen.
I regi av FHF har det i flere år vært gjennomført en rekke forskningsprosjekter innen energieffektivisering og optimalisering av klippfiskindustrien. Spesielt i prosjektet “Rasjonell klippfiskproduksjon” (FHF-900662), som avsluttes i 2014, har det kommet frem en rekke viktige industrielle løsninger som vil kunne ha stor betydning for bransjens konkurransedyktighet i årene fremover.
 
Dette er resultater det vil være sentralt å få formidlet til produsenter på en god måte. Tradisjonelle måter å formidle forskningsresultater har vært nyhetsbrev, rapporter og foredrag under bransjesamlinger. Dette er gode måter å formidle resultater på, men erfaringsmessig har diskusjoner og gjennomgang av driften hos enkeltprodusentene vist seg svært effektfullt. Man kommer da i mye større inngripen i de konkrete utbedringsmulighetene som bedriftene har.
 
I henhold til tilbakemeldinger fra både styringsgruppen i Rasjonell klippfiskproduksjon, og FHF Faggruppe for konvensjonell sektor, er det ønskelig å sikre en god iverksettelse av resultatene fra industrielle forskingsprosjekter som er blitt gjennomført de seneste årene. Resultatene er av en slik grad at de vil kunne påvirke produsentenes konkurranseevne i årene fremover.
Å gjennomføre resultatspredning og iverksettelse hos bedrifter ved å gjennomføre presentasjoner og diskusjoner med både drift- og ledelse, for å synliggjøre optimaliseringspotensialet.
Ved å formidle resultatene på den enkelte bedrift vil man få synliggjort optimaliseringspotensialet og komme i mye større inngripen i de konkrete utbedringsmulighetene enn tradisjonell formidling av forskningsresultatene. Dette vil påvirke konkurranseevne i årene fremover.
Det vil være FHF som organiserer og setter opp møter med bedriftene, og SINTEF Energi vil ha det faglige ansvaret.

Oppdraget innbefatter besøk hos inntil 17 bedrifter, med gjennomgang og diskusjon rundt deres produksjonslinjer. Det kan være aktuelt med enkelte mindre målinger på linjene. Hovedaktiviteten vil være i området rundt Ålesund, men også Fiskerstrand, Averøya og Honningsvåg er aktuelle.

Aktivitetene omfatter produksjon av presentasjonsmateriale som er tilpasset hver enkelt produsent. Produsentene vil bli besøkt, og deres egen produksjonslinje gjennomgått med bakgrunn i optimalisering i henhold til resultater fra tidligere industriforsøk. Arbeidet innbefatter forberedelser, samt reise for en SINTEF-forsker til overnevnte områder.
 
Det vil være naturlig at det samtidig informeres om støtteordninger fra bl.a. Enova ved eventuelle investeringer som gir energibesparelser.
Det vil bli besøk ved inntil 17 bedrifter hvor det formidles forskningsresultater som viser de konkrete utbedringsmulighetene bedriftene har og innsparingspotensialet. Det vil utarbeides presentasjonsmateriale tilpasset den teknologien hver enkelt produsent besitter. 
 
En sammenfatning av aktivitetene vil bli beskrevet i et kort notat.
keyboard_arrow_up