Til innholdet

Prosjektnummer

900483

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900483
Status: Avsluttet
Startdato: 11.05.2010
Sluttdato: 01.09.2010

Fremtidens oppdrettsnot – rømmingssikker og begroingsfri: Arbeidsmøte

Fra næringen stilte FHL, FHF, og oppdrettere representert av Mainstream og Lerøy Aurora. For å sikre faglig spisskompetanse ble forskere og produktutviklere med relevant erfaring trukket inn fra SINTEF Materialer og kjemi, NTNU og Inventas Produktdesign.
 
SINTEF Fiskeri og havbruk arrangerte møtet og representerte generell kompetanse innen alle disiplinene og fungerte som et bindeledd mellom de øvrige deltakerne.

Arbeidsmøtet resulterte i mange gode forslag til videre initiativ og forsamlingen hadde interesse av å bidra på disse.
 
Områder det vil være aktuelt å satse videre på er:
• Definisjon av designkrav og relevante tester for oppdrettsnot som sikrer gode egenskaper relatert til løsing av problemstillingen med rømming og begroing.
• Etablering av ny kunnskap knyttet til nye materialer og strukturer til oppdrettsnot som opprettholder de spesifiserte kravene. Det kan blant annet være aktuelt med videreutvikling på nano- eller mikroskala, samt utvikling av metallnot.
•  Forsikring om at de nye notløsningene vil fungere godt i et system som sikrer effektiv og sikker drift ved oppdrettsanlegg.

Når det gjelder bruksrammer for not i fiskeoppdrett ble synspunkter og praktiske erfaringer presentert, men det ble identifisert et behov for å samle og detaljere krav til nye nøter som en del av videre initiativ.
 
Aktører utover deltagerne på arbeidsmøtet vil få tilgang til resultatene fra forprosjektet, inkludert prosjektrapporten, som utgangspunkt for enten samarbeidsprosjekter eller for enkeltstående initiativ for enkeltaktører.

Forprosjektet har ledet til en søknad om videre forskning gjennom Forskningsrådets Havbruksprogram. Prosjektet nådde ikke opp i konkurransen i Havbruksprogrammet høsten 2010.
Ulike initiativ og prosjekter er tidligere blitt gjort med tanke på nye løsninger for oppdrettsnøter og enkelte nyvinninger har sett dagens lys. Likevel domineres notmarkedet fremdeles av relativt tradisjonelle nylonnøter med store utfordringer knyttet til rømningssikkerhet og begroing. Det er derfor behov for å samle kompetanse på de senere årenes fremskritt i materialer og kjemi og identifisere kunnskapshull og mulige nye utviklingsretninger.

FHF har meldt interesse for forskning og utvikling innen området og etterlyser et arbeidsmøte som samler forskjellige næringsaktører samt personer med interessant kompetanse utenfor næringen til å møtes og initiere forsknings- og utviklingsaktiviteter.

SINTEF Fiskeri og havbruk har i mange år jobbet med utvikling av kunnskap og teknologi for havbruksnæringen, blant annet rettet mot reduksjon av begroing og for å hindre rømming av fisk. Prosjektene er blant annet finansiert av industriaktører, Norges forskningsråd, EU, og Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond. Utvikling av kompetanse og kunnskap for nøter og notmateriale som vil redusere og hindre begroing og rømming, inngår i SINTEF Fiskeri og havbruk sin langsiktige forskningsstrategi. Dette synliggjøres blant annet gjennom aktiviteter i CREATE (Centre for aquaculture technology) og ved prioritering av egne strategiske forskningsmidler til fremtidens oppdrettsnot.

SINTEF-konsernet har også etablert et langsiktig strategisk forskningsarbeid innen biofilm (Konsernsatsingen "En systembiologisk tilnærming til forståelse av mikrobielle prosesser i biofilmer").
Å starte en utvikling av fremtidens oppdrettsnot, uten for sterke bindinger til eksisterende teknologi. Man ser for seg at fremtidens oppdrettsnot bør være rømmingssikker og begroingsfri, samt tilfredsstille alle nødvendige krav til moderne oppdrett. En begrensning ligger i at den må kunne brukes innenfor de rammer et oppdrettsanlegg har i dag, dvs i et system med tradisjonelle flytekrager og forankringssystem.

Delmål
• Å dokumentere muligheter og fremtidige utviklingsretninger.
• Å identifiserer status innen relevante tilknyttede fagområder som materialteknologi, mikro-/nanoteknologi, begroingsmekanismer, konstruksjonsteknikk etc.
• Å identifisere forskningsbehov knyttet til mulige utviklingsretninger.
• Å identifisere aktuelle aktører og initiere forsknings- og utviklingsaktiviteter med disse.
Prosjektet er et arbeidsmøe (workshop) der det forventes å få en oversikt over mulige veier å drive videre forskning på for å utvikle fremtidens not som skal være mest mulig rømmingssikker og med minst mulig problem med marin begroing. Dette vil medføre redusert rømming, mindre bruk av notimpregnering og tid og ressurser til vask av nøter, bedre oppdrettsmiljø pga. bedre vannsirkulsjon i nøtene m.m.
Det legges opp til en bred sammensatt gruppe av deltakere med både praktisk og akademisk kompetanse. Arbeidet vil legge vekt på å frembringe nye ideer og forslag gjennom arbeidsmøtet. Arbeidsmøtet skal belyse problemstillingen fra flere sider, identifisere status innen relevante fagområder, skape engasjement og interesse for temaet blant deltakende fagpersoner og få frem gode ideer som kan tas med videre som FoU-prosjekt av aktuelle og relevante aktører i etterkant av arbeidsmøtene.

Arbeidsmøtet vil bli planlagt i detalj som en del av prosjektet, men vil i hovedsak bestå av en presentasjon av prosjektet/problemstillingen, målet, et par korte relevante presentasjoner om problemstillingen og der gruppearbeid og idémyldring vil være vesentlig. En person med kompetanse innen produktutvikling vil tilrettelegge og lede arbeidsmøtene. Det vil bli lagt til rette for fri diskusjon, der man ønsker stor takhøyde for nye ideer og kunnskap som kan være nyttig for næringen.
Prosjektet vil ha følgende konkrete leveranser:
1. Enkel presentasjon fra forstudie
2. Et arbeidsmøte med eksterne deltakere
3. Rapport som oppsummerer arbeidsmøte og idégenerering
4. Formidling av resultatene fra arbeidsmøtene gjennom media og relevante nettsider

Ved oppstart rundt 1. mai vil arbeidsmøtet bli planlagt gjennomført i juni 2010 slik at det er tid for rapportering, formidling og mulige initiativ opp mot høstens utlysninger i Forskningsrådet.
keyboard_arrow_up