Til innholdet

Prosjektnummer

900932

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900932
Status: Avsluttet
Startdato: 01.09.2013
Sluttdato: 30.09.2014

The degree of returning salmon from smolt groups treated with antiparasitic agent compared to untreated smolt groups: A systematic review and meta-analysis of Norwegian data (“MetaLice”)

Resultater fra tidligere studier
Bruk av forsøksgrupper med laksesmolt som er blitt behandlet eller er ubehandlet mot lakselus og fanget igjen som voksen laks er en utbredt metode for å evaluere populasjonseffekter av lakselus på vill laksefisk. Resultatene fra tidligere studier har vist relativt like gjennomsnittlig estimater (risk ratio = 1.14-1.41), men har kommet til meget sprikende konklusjoner relatert til effekten av lakselus på bestandsnivå av villaks. I Norge er det blitt gjennomført en rekke slike studier med varierende omfang og varierende grad av rapportering og publisering. Det er knyttet flere usikkerhetsmomenter til resultatene fra slike studier. Årsaken til dette er til dels at mange av studiene har få gjenfangster og derfor stor usikkerhet knyttet til estimatene.

Behov for systematisk gjennomgang og analyse
De nevnte usikkerhetsmomentene mener prosjektgruppen at man kan bøte på ved å gjennomføre en overordnet meta-analyse av alle studiene. For å kunne gjøre dette må en være sikker på å få med seg alle studier slik at det ikke fører til publikasjonsbias (for eksempel at studier med liten effekt ikke blir inkludert). I dette arbeidet har man derfor gjennomført en systematisk gjennomgang av alle slike studier i Norge (“systematic review”) og en meta-analyse av alle disse studiene, og prøvd å forklare hva som er kilden til variasjonen i effektstørrelse mellom de forskjellige forsøksgruppene (meta-regresjon).

Konklusjoner fra sammendraget i prosjektets faglige sluttrapport
1. Behandling av smolt med anti-parasittisk middel kan øke gjenfangsten av laks signifikant. Gitt at effekten man estimerer av behandling er et resultat av beskyttelse mot lakselus, gir analysene utvetydig støtte til hypotesen om at lakselus fører til økt dødelighet hos villaks. Dette er mest fremtredende i år med dårlig gjenfangst i den ubehandlete fiskegruppen.

2. Effektstørrelsen (risk ratio – RR) er meget variable, og varierer mellom tidsperioder, og øker når gjenfangsten i den ubehandlete gruppen går ned. En estimert gjennomsnittsverdi for hvor stor andel av fisk som overlever på grunn av behandling har dermed relativt liten verdi i forhold til å si noen om potensialet for påvirkning på overlevelsen fra lakselus (Gjennomsnittsestimat = 1.18). Estimert RR varierer fra ca. 1.00 til i overkant av 1.7 avhengig av gjenfangsten i den ubehandlete fiskegruppen.

3. Gjenfangst i kontrollgruppen er en funksjon av hvor langt fisken må vandre for å nå det åpne havet. Eksempelvis, øker gjenfangsten med over 7 ganger når fisken blir sluppet 50 km fra elvemunningen. I tillegg varierer gjenfangsten med elvens geografiske plassering.

4. Estimat av modellert lakseluseksponering fra oppdrettsanlegg kunne ikke forklare variasjonen i effekt størrelse mellom slippene. Det var sammenheng mellom den estimerte lakseluseksponeringen og overlevelsen i den ubehandlete gruppen. Denne sammenhengen falt imidlertid bort når man brukte vandringsavstand som en forklaringsvariabel på grunn av korrelasjon mellom disse variablene.

5. Det er fremdeles mange uavklarte spørsmål knyttet til denne type metoder for å estimere bestandseffekter av lakselus på vill laks. Det er blant annet flere potensielle feilkilder som må avklares.

6. Slippene som er inkludert i studien er hovedsakelig konsentrert i ett område og metastudiet legger derfor sterkt vekt på enkelte slipplokaliteter i denne regionen som har relativt kort vandringsavstand gjennom områder som potensielt overlapper med produksjon av lakselus fra oppdrettsanlegg.

Kunnskap om lus fra oppdrett som mulig bestandseffekt på vill laksefisk er beskrevet som et nytt område i FHFs handlingsplan for 2013. Dette er et metodisk krevende forskningsområde hvor en har begrensede muligheter til å finne eksakte svar. Gjenfangst av parasittbehandlede smoltgrupper og kontrollgrupper er gjennomført i Norge siden 1996 og det finnes anslagsvis 50–70 kohorter hvor en har data. Disse studiene er egnet for systematisk gjennomgang og en meta-analyse. Prosjektet har som formål å systematisere alle slike studier og analysere resultat ved bruk av meta-analyse som metode.
Hovedmål
Å gjennomføre en systematisk gjennomgang, inkludert en meta-analyse, av alle parallelle utsett av behandlede og ubehandlede smoltgrupper i perioden 1996–2013.

Delmål
• Å liste alle forsøk med behandlede og ubehandlede smoltgrupper i Norge i perioden 1996–2013 og vurdere hvilke av disse som er av en kvalitet som er god nok for en meta-analyse.
• Å gjennomføre en metaanalyse for å beskrive et samlet effektmål på grad av tilbakevandring.
• Å gjøre en meta-regresjon for å se på effekt av spesielt smittepress fra oppdrett på grad av tilbakevandring.
 
Objectives
• To collect the available data from all recapture trials performed in Norway on groups of anti-parasite treated and untreated cultivated and wild salmon smolt.
• To compare the effects of such treatment across studies and compare the two anti-parasitic agents by use of meta-analysis. This analysis will provide an effect measure of degree of recaptured fish in the two treatment groups as a pooled average across the studies.
• To conduct a meta-regression of the effects of possible explanatory variables on the pooled average to assess potential sources of heterogeneity.
Bestandseffekter av lus fra oppdrett på vill laksefisk er en av laksenæringens hovedutfordringer når det gjelder miljø. Det er gjort mange studier for å se på tilbakevandring til elv av behandlede og ubehandlede smoltgrupper. Systematisk gjennomgang og gjennomføring av en meta-analyse med en bredt og sterkt sammensatt prosjektgruppe vil kunne avklare og forankre funn både hos næringsutøvere, forskning og forvaltning. 
Framdrift og gjennomføring er planlagt med utgangspunkt i oppstart 1. september 2013 og har følgende hoveddeler:
• Prosjektadministrasjon (Ansvarlig: Norges veterinærhøgskole (NVH))
• Oppstartmøte september 2013
• Identifikasjon av studier 1996–2013 og innhenting av data. (Ansvarlig: NINA-Norsk institutt for naturforskning og Uni Research AS med støtte fra NVH, november 2013)
• Uthenting av lusedata. VI, desember 2013
• Analyseseminar februar 2014. (Ansvarlig: NVH, med inkludering av alle partnere)
• Rapport og publikasjon juni 2014. (Ansvarlig: NVH, med inkludering av alle partnere).
Følgende formidling er planlagt:
• Fullstendig liste over norske studier i perioden 1996–2013 og hvilke studier som inngår i meta-anlaysen
• Prosjektrapport til FHF
• Publikasjon i internasjonalt tidsskrift
• Publikasjon i populærvitenskapelig tidsskrift som Norsk Fiskeoppdrett
• Presentasjon på konferanser og fagmøter (ikke avklart hvilke)
keyboard_arrow_up