Til innholdet

Prosjektnummer

900555

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900555
Status: Avsluttet
Startdato: 01.12.2010
Sluttdato: 30.04.2011

Villaksprosjektet: Faglig bistand i evalueringsarbeid

Rapporten fra dette prosjektet er basert på en kritisk gjennomgang av vitenskapelige publikasjoner, flere statistiske kilder og review-rapporter gjennomført av Nofima og NINA.

Hensikten har vært å etterprøve følgende hypoteser:
1. Rømt oppdrettslaks kan krysse seg med villaks. Over tid vil dette redusere den genetiske variasjonen innen villaksbestandene, tilføre villaksen uønsket arvemateriale, og svekke villaksens tilpasning til sitt miljø.
2. Krysningsyngel kan utkonkurrere og fortrenge villaksyngel i elva, og derved redusere produksjonen av villakssmolt og vassdragets totale produktivitet.
3. Lakselus oppformeres på oppdrettslaks, og infiserer villaks og sjøaure i et omfang som ikke er bærekraftig.

Studien omfatter ikke mulig spredning av annen smitte enn lakselus, og heller ikke andre eventuelle uheldige miljøpåvirkninger av lakseoppdrett.

Bakgrunnen for studien er uttalelser fra flere fagmiljø om at villaksen i Norge er truet, begrunnet med henvisning til fangststatistikken for villaks og andre bestandsberegninger. Tilnærmingen til problemstillingene har derfor omfattet en vurdering av statistikken som ligger til grunn for denne betraktningen.

Rapporten er bygd opp som et referat av forfatterens vurdering av de tre utgangshypotesene. Hovedkonklusjonen er at hypotesene må forkastes. Deretter presenteres en hypotese om marin dødelighet forårsaket av mangel på energirik føde i en viktig livsfase som en alternativ forklaring på villaksens problemer. Til slutt kommenteres review-rapportene.
FHL har i 2010 utredet ulike problemstillinger knyttet til den gjensidige påvirkningen mellom lakseoppdrett og villaks. Det er produsert 3 rapporter (Lakselus, Rømt oppdrettslaks, Villaks-statistikk). Disse rapportene er en kritisk gjennomgang av en del publikasjoner på de relevante fagområdene. Konklusjonene skal kvalitetssikres av flere FoU-miljøer (jf FHF-prosjektene 900578, 900579 og 900580). En sluttrapport skal sammenfatte kvalitetssikringen.

Arbeidet er i tråd med FHFs handlingsplan innen verdikjeden havbruk, der målsettingene er å bidra med kunnskap som kan sikre minst mulig negativ gjensidig påvirkning mellom oppdrettslaks og villaks.
Å styrke lakseoppdrettsnæringens arbeid med de mest aktuelle problemstillingene knyttet til påvirkning mellom lakseoppdrett og villaks. Det skal framskaffes kvalitetssikret kunnskap som kan legges til grunn for drift og forvaltning.
Måloppnåelse vil gi faglig styrket forvaltning av villaks og bedre kompetanse innen oppdrettsnæringen.
Prosjektet er oppfølgning av et tidligere prosjekt i regi av FHL, og er et delprosjekt innen et større prosjekt som involverer flere FoU-miljøer som Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og NINA–Norsk institutt for naturforskning. Hovedtyngden av ressurser er budsjettert i de tilknyttete prosjektene.
Delrapporter og en samlet kvalitetssikringsrapport vil bli publisert på FHFs nettsider.
keyboard_arrow_up