Til innholdet

Prosjektnummer

900813

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900813
Status: Avsluttet
Startdato: 05.07.2012
Sluttdato: 01.10.2013

Interaksjon mellom not og utspilingssystem: Modelltankforsøk

Det er gjennomført modellforsøk av en standard sylinder-merd med 3 forskjellige rigginger:
• vertikale kjettinger mellom flytering og bunnring
• tau mellom flytering og bunnring
• bunnringen festet direkte i nota.

Testene ble utført som systematiske kapasitetstester for å sjekke krefter og bevegelser i de 3 merd-systemene ved økende bølge- og strømforhold, samt undersøke mulighetene for å redusere gnag mellom kjetting og not for å hindre rømning av fisk.

Testene ble gjennomført i MARINTEKs Havbasseng i mai 2013 i skala 1:16.

Hovedkonklusjoner
• De 3 testede merd-systemene syntes relativt ekvivalente ut fra måleresultater og observasjoner.
• Det ble ikke funnet noen klare faresignaler med å benytte “Bunnring direkte i nota”-alternativet
• En åpenbar fordel med “Bunnring direkte i nota”-alternativet ble demonstrert gjennom testene: Kontaktproblemene mellom kjetting og not på le-side var fraværende.
• Det ble funnet noe høyere laster i “Bunnring direkte i nota”- alternativet, men disse var ikke dramatisk store (14 kN).
• Det var liten forskjell å se mellom de 3 systemene. Det ble observert noe mindre utspiling av nota i Bunnring-alternativet enn de to andre systemene.
• Midlere strekk målt i de vertikale forbindelsene var relativt konstante, og nokså uavhengig av bølgetilstanden.
• Økning i maksimal-strekk-nivåene i vertikal-forbindelsene ble observert for økende dynamikk (økende bølgehøyde).
• De vertikale kjettingene gikk tidvis i rykk. Dette er en uønsket situasjon og vil ikke bidra positivt til godheten av systemet i normal operasjon.
• Lite strøm førte til mindre kontakt, og mye strøm førte til økt kontakt mellom kjetting og not på le-siden. Grenseverdiene for når kontakt ville inntreffe ble ikke avdekket i disse forsøkene da de vil avhenge av en rekke merd-parametere samt strøm- og bølge-forholdene.
• Det ble målt sterkt skjevfordelt last i haneføttene når merden ble utsatt for økende sjøbelastninger.
• Strekket målt i kjettingen under bøya ble funnet å ha normale strekk-fordelinger.
• Det ble observert relativt høye strekk i forankringslinene.
• Merd-systemene i seg selv syntes å være godt dempet. Ingen markante vibrasjoner på grunn av virvelavløsning (VIV) ble observert.
• Alle testene ble kjørt med et relativt lite bunnlodd (senterlodd, 200 kg). Tyngre bunnlodd er forventet å gi bedre utspiling av nota, men dette ble ikke testet.
• To nedvektinger av bunnringen ble testet. En bunnring-vekt på 50 kg/m ga bedre resultater med hensyn på utspiling av nota enn 25 kg/m.
• En 450 mm flytering vil normalt ikke være så stiv i bevegelsene som en 500 mm flytering, og den vil derfor gi mindre rykk i bunnringen gjennom vertikal-kjettingen.
Gnag og slitasje mellom not, bunnring som benyttes for uspiling av not, kjettinger for oppheng er identifisert som en utfordring knyttet til rømmingstilfeller og nestenrømminger. Etter stormene senhøstes 2011 ble det gjennomført omfattende tester med modellersystemer bølgetanken til Marintek. Dette fremskaffet mye ny kunnskap om hvordan slike systemer fungerer sammen under ulike bølgeforhold. Videre optimalisering og standardisering av ulike eksisterende og mulig nye tekniske løsninger for bruk av bunnring vil kunne gå langt raskere og med bedre beslutningsgrunnlag ved gjennomføring av nye, godt planlagte testinger og oppfølgende modellering.

I 2010 var 30 % av rømmingstilfellene i Norge direkt koblet til bunnring / utspilingssystem, se den offentlige rømmingskommisjonen sin årsrapport.
Å få frem grunnleggende kunnskap for rømmingssikker bruk av not og utspilingssystem under ulike værforhold.

Delmål
• Å utarbeide detaljert prosjektbeskrivelse og forsøksplan i samarbeid med styringsgruppe og aktuelle leverandører.
• Å studere oppførsel til not, flytekrage og utspilingssystem for å unngå gnag mellom not og utspilingssystem.
• Å teste forskjellige løsninger og oppsette basert på innspill fra leverandører og definisjon av styringsgruppe.
• Å se på interaksjon og effekt av dødfiskoppsamler og eventuelt annet påkoblet utstyr som kan ha påvirkning på oppførsel av systemet eller medføre gnag.
I næringen er utfordringen knyttet til gnag fra kjetting og annet utstyr knyttet til bunnring som spiler ut not pekt på som en stadig tilbakevendende årsak til rømmingstilfeller og nesten-uhell. De testene som vil bli gjennomført i dette prosjektet vil danne forbedret kunnskapsgrunnlag som vil bli benyttet som basis for oppgradering og utvikling av en standard for krav til interaksjon mellom not – bunnring – kjetting – dødfisksystem slik at risiko for slik slitasje reduseres til et minimum, både under normale og mer ekstreme bølgeforhold.
Prosjektet deles inn i følgende fem hovedoppgaver:

1. Innledende arbeid.
a. Møte med styringsgruppe. Lage overordnet forsøksplan og forutsetninger/betingelser for forsøkene, deltakelse og gjennomføring.
b. Møte med aktuelle leverandører for innspill og diskusjon.
c. Utarbeidelse av forsøksplan i samarbeid med styringsgruppe og leverandører.

2. Modellforsøk i Havmiljøbassenget på MARINTEK
a. Utarbeidelse av detaljert forsøksplan
b. Modellbygging og instrumentering
c. Gjennomføring av tester
d. Analyse og rapportering

3. Numerisk analyse basert på eksisterende numeriske dataverktøy ved SINTEF Fiskeri og havbruk og NTNU
a. Innledende numerisk analyse i forkant av forsøk for bedre planlegging og valg av forsøksplan
b. Numerisk analyse i etterkant av modellforsøk for eventuelle ytterligere studier av resultat og miljøtilstander og nye konfigurasjoner

4. Resultatformidling
a. Seminar med resultatpresentasjon, diskusjon og innspill til mulig utvidet notstandard
b. Utvikling av numerisk case som kan brukes for validering av programvare for analyse av flytende oppdrettsanlegg.
c. Rapportering av hele prosjektet

5. Administrasjon
a. Prosjektledelse, inkludert bestilling fra MARINTEK
b. Regulære møter med styringsgruppe
c. Møter med leverandørbedrifter
Prosjektet vil gjennomføres i tett dialog mellom styringsgruppen med representanter fra næringen, leverandører av teknisk utstyr og ved gjennomføring av åpent seminar med presentasjon av resultater og konklusjoner i sluttfasen av prosjektet. Tidsmessig vil formidlingen avhenge av når prosjektet får tilgang på Havmiljøtanken – i utgangspunktet tidligst i mai 2013.
 
Hovedelementer i formidlingsplanen:
• Innledende møte med styringsgruppen for diskusjon om og detaljering av forsøksplan for testene i Havmiljøbassenget (august/september 2012)
• Første møte med relevante leverandører for innspill og diskusjon om innhold og gjennomføring av tester (august/september 2012)
• Rapport fra modellforsøkene i Havmiljøbassenget (juni 2013)
• Åpent seminar om resultatene (august 2013)
keyboard_arrow_up