Til innholdet

Prosjektnummer

900630

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900630
Status: Avsluttet
Startdato: 01.04.2011
Sluttdato: 30.06.2011

Workshop om fangstbasert akvakultur på Myre 2011

Vesterålen Fiskeripark AS arrangerte workshop i fangstbasert akvakultur 15.–16. juni på Museum Nord i Nyksund i Vesterålen.

Vesterålen Fiskeripark kontaktet samtlige fartøyeiere og anlegg som har eller driver med levendefangst i store deler av landet. I tillegg ble aktører som har deltatt på tidligere arrangement i forbindelse med fangstbasert akvakultur kontaktet. I etterkant av telefonsamtalene ble invitasjon med program tilsendt aktørene per e-post og ble fulgt opp i etterkant av invitasjonen. Flere av aktørene hadde ikke anledning til å delta på seminaret på grunn av ferieavvikling og fiske. Det var i alt 22 påmeldte som representerte flåte og landindustrien, samt forskningsinstitusjoner og forvaltning. Av disse deltok 16 personer.

Følgende tilbakemeldinger og innspill ble drøftet under workshopen:

Flaskehalser
• For liten prisdifferanse i forhold til sløyd hodekappet
• For liten mottakskapasitet
• Muligheten for flerbruksløsninger hemmes av mattilsynet
• Oppforing hemmet av for høye priser
• Bedre fangstalternativer for den mindre kystflåten – effektive og egnede teiner
• Forbud mot fiske med snurrevad etter flatfisk innenfor bestemte områder i bestemte perioder
• Fordeling av forskningskvote

FoU behov
Bruk av not og teiner til levendefangst
• Opparbeide kunnskap om fangst og levendelagring av andre arter som hyse og flatfisk
• Logistikk av levende fisk
• Utvikle markedskonsepter som nyttiggjør seg levendekonseptet
• muligheten for pre-rigor produksjon
• Utvikle seleksjon i snurrevad i fisket etter flatfisk innenfor stegningsområdene

Hvordan øke antall levendefiskere
• Større prisdifferanse
• Økt kunnskap gjennom kurs, opplæring og formidling
• Tilgang på oppstartsmateriell
• Økt tilgang på mottakskapasitet
• Samarbeid i verdikjeden hvor merverdien kommer alle ledd til gode

Fiskeri- og kystdepartementet opprettet i 2010 et Nasjonalt kompetansesenter for fangstbasert akvakultur (FBA) ved Nofima i Tromsø. Nofima har inngått et prosjektsamarbeid med Vesterålen Fiskeripark for å skape en møteplass hvor forskere og fiskere møtes for å utvikle konsepter rundt levendelagring.
Kompetansesenteret skal arbeide med lagring av levende torsk og ha nært samarbeid med næringens aktører, både i flåte og landindustri, og særlig bedrifter som driver med oppfôring av torsk. Aktivitetene skal ha verdikjedeperspektiv og utvikle produkter og metoder som øker ressursens verdi.

Fangstbasert akvakultur (levendefangst, mellomlagring og oppfôring) har lange tradisjoner i Norge. Næringen har et stort potensial for økt verdiskaping, særlig for mellomlagring og oppfôring av villfanget torsk. Fiskerinæringen, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og regjeringen har en felles målsetting om å videreutvikle fangstbasert akvakultur som en driftsform som øker verdien av tilgjengelig kvote.

Det har vært gjennomført liknende arrangementer i 2007 og 2008 på Myre i Vesterålen. Workshopen har blitt en viktig møteplass for de som jobber med fangstbasert akvakultur, herunder fiskere, industri, forskere og forvaltning. Arrangører er Nofima og Vesterålen Fiskeripark AS.

• Å presentere driftskonsept, forskningsresultater og ideer som kan bidra til videreutvikling av næringen.
• å diskutere hvordan man i fellesskap kan legge forholdene bedre til rette for at denne næringen kan bli en aktuell driftsform for større deler av flåten.
• å komme med innspill til strategi og prosjekter innenfor fangstbasert akvakultur.

Arrangementet vil
• formidle FoU-resultater som vil komme næringen til nytte.
• kunne gi innspill til nye prosjekter.
Årets møte er planlagt på Myre 15. og 16. juni, Vesterålen Fiskeripark ved Svein Egil Stavem skal arrangere i samarbeid med Nofima.

FHF er representert i programkomiteen.

Agenda for workshopen
  1. Aktivitetsoppsummering
  2. Faghåndbok i fangstbasert akvakultur.
  3. Teknologiutvikling i fangstbasert akvakultur.
  4. Fangstbasert akvakultur: Mellomlagring, fôr & foredling.
  5. Markedssegmentet
  6. Diskutere hvordan man i fellesskap kan legge forholdene bedre til rette for at denne næringen kan bli en aktuell driftsform for større deler av flåten.
  7. Komme med innspill til strategi og prosjekter innenfor fangstbasert akvakultur.

Målgruppen for arrangementet er alle aktører som er engasjert i og vil vite mer om levendefangst, mellomlagring og oppfôring av levende torsk.

Det blir laget en nyhetssak på FHFs nettsider og alle foredrag vil bli lagt ut.
 
Programmet blir også lagt ut på hjemmesidene til Nofima (www.nofima.no) og Vesterålen Fiskeripark (www.fiskeriparken.no) foruten FHFs nettsider.
keyboard_arrow_up