Til innholdet

Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Prosjektnummer

900129

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900129
Status: Avsluttet
Startdato: 01.12.2008
Sluttdato: 31.03.2009

Nasjonalt utviklingssenter for fangstbasert havbruk: Forprosjekt

Vesterålen Fiskeripark AS (VFP) har i flere år sammen med samarbeidspartnere i regionen arbeidet aktivt for å få etablert et kompetansesenter for levendefangst i Vesterålen. Dette forprosjektet ble igangsatt med finansiering fra FHF, LU og Norges Råfisklag.

Fiskeri- og kystdepartementet presenterte på årsmøtet til Nordland fylkes Fiskarlag, i september 2009, nyheten om at de ønskert å etablere et slikt kompetansesenter for levendefangst hos Nofima AS i Tromsø. En har med dette fått gjennomslag for å få etablert ”Kompetansesenter for levendefangst” hos et FoU-miljø, som VFP kjenner og har et godt samarbeid med. Sett fra VFPs side er utfordringen videre å få Nofima til å innrette arbeidet riktig, sette av tilstrekkelig med ressurser, samt å utfordre Nofima AS til å benytte næringsmiljøene og legge funksjoner nært brukerne.
 
Når det gjelder prosjektets hovedmål om å ferdigstille søknad til finansiering av hovedprosjekt, så falt denne delen av prosjektet bort ettersom beslutningen om å etablere senteret kom noe tidligere enn forventet samt at man har valgt å legge dette til Nofima.
Vesterålen Fiskeripark AS har gjennomført en forstudie, der målet har vært å avklare om ideen om et nasjonalt utviklingssenter synes å ha en reell interesse blant næringen, forskningsmiljø, organisasjoner og myndigheter.

Hensikten med et slikt senter er å få flere til å satse på de muligheter som ligger innenfor fangstbasert havbruk. Konklusjonen i forstudien fremhever behovet for et Nasjonalt utviklingssenter er til stede og at næringen trenger et slikt utviklingssenter for å kunne vokse videre. Se vedlagt prosjektrapport fra forstudie. Forstudiet var finansiert av Landsdelsutvalget for Nord-Norge (LU).

Man tar sikte på at et hovedprosjekt skal ha en tidsplan som går over 5 år. Det har blitt gitt klare signaler om at både Fiskeri- og kystdepartementet og Innovasjon Norge er positive til å kunne finansiere et hovedprosjekt for Nasjonalt utviklingssenter for fangstbasert havbruk.
1. Å definere utviklingssenterets oppgaver og innhold.
Prosjektrapporten fra forstudiet peker på følgende områder som bør ligge under utviklingssenterets oppgaver:
- Markedsføring av næringen
- Opplæring av flåte og landindustri (kursing)
- Tilrettelegge (utvikle brukerhåndbok)
- Publisere prosjektresultater og forskningsresultater
- Informasjon, rådgivning og veiledning som kan bidra til å fremme fangstbasert havbruk
- Kompetanseheving, gjennom opplæringsprogram

2. Å utforme en detaljert driftsplan for hovedprosjektet, samt forberede søknader til finansiering av hovedprosjektet og lage en detaljert driftsplan for hovedprosjektet.
Det er i dag få aktører som driver med levendelagring og oppfôring av villfanget torsk. En av årsakene er at nye aktører ikke har god nok tilgang til kompetanse innen fangst, akklimatisering, mellomlagring, oppfôring, fiskehelse, røkting og slakting.

Ved å ha et velfungerende kompetansesenter vil den kunnskapen som allerede er opparbeid kunne samles og koordineres. Dette vil også skape et samlingspunkt og støtteapparat for eksisterende aktører i næringen, forskere, virkemiddelapparat, utstyrsleverandører og myndigheter. I en ”ny næring”, som fangstbasert akvakultur, er det også særlig viktig å unngå store feil og uheldige tilfeller som kan svekke tilliten i markedet. Dette kan i større grad unngås gjennom opprettelse av et kompetansesenter.

Arbeidet vil bli ledet av Vesterålen Fiskeripark AS. Det vil i tillegg bli leid inn konsulent tjenester fra Edel Åsjord og det vil bli opprettet en referansegruppe ved prosjektstart.

Hovedaktivitetene (HA) med tidsplan
HA:1 Prosjektorganisering, oppnevnelse av referansegruppe: Desember 2008
HA:2 Definere innhold i Utviklingssenteret: Januar 2009
HA:3 Gjennomføre møter med finansierer av hovedprosjektet: Januar/februar 2009
HA:4 Ferdigstille søknader til finansierer av hovedprosjektet: Februar/mars 2009

Arbeidet skal forankres i en referansegruppe bestående av personer fra flåten, landindustrien, villfiskforum, Norges råfisklag, med flere.

Faktisk gjennomføring
Det er gjennomført en rekke aktiviteter for å få etablert kompetansentret. Vesterålen Fiskeripark AS leide inn Capia AS ved Dag Eivind Opstad og Arne E. Karlsen til å bistå arbeidet. De har et betydelig nettverk innenfor sjømatnæringen og god kompetanse på fangstbasert akvakultur.

I det videre arbeidet hadde man fokus på å nå beslutningstakere, direkte og indirekte for å få frem nødvendigheten av å etablere kompetansesenteret. Følgende aktiviteter gjennomført:
25.04.2009: Møte med politisk rådg. til Helga Pedersen, Roger Ingebrigtsen
28.04.2009: Møte med politisk rådg. til Helga Pedersen, Roger Ingebrigtsen
06.06.2009: Møte med fiskeriminister Helga Pedersen med rådgivere Berger
19.06.2009: Møte i Havøysund med ordfører Inga-Lill Olsen, næringssjef Edmund Mikkelsen og ledelsen i Tobø Fisk AS.
19.06.2009: Møte med Sintef Fiskeri og Havbruk

Det var viktig å knytte en etablering av kompetansesenter inn mot regjeringens Ferskfiskstrategi som ble presentert på Husøya i august 2007. Videre har vi vist til at det å etablere kompetansesenter er meget vanlig innenfor andre sektorer som for eksempel helse og utdanning. Dette er også et viktig instrument for å desentralisere kompetanse.

Det ble ansett som viktig at slike kompetansemijø etableres nært næringsaktørene. Vi har pekt på Myre og Havøysund som to miljøer som har satset særskilt på fangstbasert akvakultur.

Resultatene av et evt. forprosjekt formidles på hjemmesidene til FHF, Norges Råfisklag og de andre partnerne i prosjektet.
keyboard_arrow_up