Til innholdet

Prosjektnummer

900601

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900601
Status: Avsluttet
Startdato: 01.02.2011
Sluttdato: 31.12.2014

Utvikling av ny standard for sedering og slakt av oppdrettslaks

Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Nedkjøling av levende laks er en god måte å sørge for kvaliteten til filéten etter slakting.
 
I forsøk med kjøling av levende laks ble det vist at nedkjøling til 1 °C ikke har sederende effekt på fisken bortsett fra at den blir noe mindre aktiv. Kjøling fra 8 °C til 1 °C viste ingen tegn på stress for fisken. Temperaturen i kjøletanken (ned mot -0,3 °C) representerer ikke et fysiologisk stress for laks av slaktestørrelse. Forsøkene viste at en kan kjøle levende laks ned mot -0,3 °C vinterstid og +0,5 °C under normale sommertemperaturer.
 
Vannkvalitet i kjøletanken var innenfor akseptable nivåer for oksygen og CO₂. Total ammoniakk (TAN) representerte ikke en fysiologisk påkjenning for fisken under forsøkene. Totalt organisk karbon (TOC) er den vannparameteren som det kan stilles spørsmål ved, og som bør vurderes forbedret ved økt rensing eller utskifting av vann.
 
Laktat i blod er den enkeltfaktoren som gir best informasjon om fiskens fysiologiske tilstand. En økning i laktat tilsier økt aktivitetsnivå i fisken. Det ble vist klar sammenheng mellom økning i laktat og varighet av trengetid. Trenging og pumping var de to enkeltfaktorene som hadde størst påvirkning på fiskens fysiologiske tilstand under slakteprosessen.
 
Opphopning av CO₂ i fisk reduserer hemoglobinets affinitet for oksygen og fører til lavere okygenopptak. Resultater av blodprøvene viste ikke tegn til intracellulær hypoksi.
Adferdsobservasjoner viste økt aktivitetsnivå ved tilsatt CO₂ i kjøletank i forhold til kjøling uten CO₂.
 
CO₂ bør ikke innføres gradvis, da laks i sjøvann reagerer med stress mot CO₂-nivåer som ikke er tilstrekkelig for å bedøve eller sedere fisken.
Resultat fra disse forsøkene viste at levende kjøling av laks ikke påfører fisk unødvendig stress. Kjøling førte til en effektiv styring av temperatur og lav temperatur på filét. Ved levende kjøling i tanker på land, må rensing av vann studeres mer nøye, men tilstanden til fisken ble ikke påviselig redusert av dårlig vannkvalitet så lenge oksygen og CO₂ var innenfor akseptable grenser.
I slakteforskriftene er det gitt anledning til å benytte ulike metoder til sedering av laks før bedøvelse for å redusere stress og sikre en god fiskevelferd. Gjennom flere prosjekter har det blitt dokumentert sammenheng mellom god fiskevelferd og kvalitet på sluttproduktet. Det pågår forskning på velferd knyttet til pumping og trenging av laks i transport og ved slakting. Det er imidlertid behov for mer kunnskap knyttet til bruk av sedering før bedøvelse og slakt og noe dette prosjektet tar sikte på å avdekke. 

Prosjektet ble opprinnelig søkt finansiert fra Regionalt forskningsfond Vest og Marine Harvest, og det vil nå kunne gjennomføres ved at en får til en finansiering sammen med FHF. 
Å utvikle en ny velferds- og kvalitetsstandard for prosedyrer forbundet med slakt av laks. En optimalisert sederingsprosess i en kommersiell sederingstank med kombinert nedkjøling og kontrollert gasstilførsel vil forbedre kvalitet, forlenge holdbarhet av sluttproduktet og sikre forsvarlig fiskevelferd. En grunnforskningsdel og et mer praktisk rettet arbeid med forsøk og evalueringer i kommersielle fasiliteter hvor fokus blir satt på temperaturtilpasning, vannkvalitet/vannbehandling og kvalitet på sluttproduktet vil bli utført med hensyn på å fremskaffe vitenskapelig dokumentasjon som kan danne grunnlag for fremtidig lovgivning og anbefalinger om beste praksis for næringen.
 
Delmål
• Delmål 1: Å kvantifisere toleranse for variabel vannkvalitet
Fisk vil under kontrollerte betingelser utsettes for ulike vannkvaliteter (med samtidig varierte nivå av CO₂, O₂, NH4+ og pH) for å avdekke fysiologiske og respiratoriske grenseverdier hvor primære og sekundære stress- responser utløses, hormonelt eller genetisk.
• Delmål 2: Reduksjon av stress ved kombinert gass- og temperatursedering
Avdekke i hvilken grad tilsetning av gass (CO₂, O₂ og N₂), fiskens egen utskillelse av CO₂ og konsum av O₂, samt senkning av temperatur innen gitte toleranseområder positivt kan redusere fiskens evne til å respondere mot gitte stressorer som lavt oksygennivå og fysisk-mekanisk belastning. Dette for å kunne bli i stand til å kvantifisere velferdsgevinst i alle ledd fra transport, via pumping, sedering, bedøvelse og avlivning.
• Delmål 3: Optimalisere levendekjøling under transport
Gjennomføre sammenlignbare studier av fisk under lukket vs. åpen kjøletransport og studere betydningen av dette under slakt.
• Delmål 4: Kjøling under slakt – Effekter på kvalitet
Optimaliserte kjøle- og gassbetingelser gitt fra øvrige delmål vil testes ut i kommersiell skala hvor total velferd og kvalitet undersøkes.
Resultatene forventes å kunne gi oppdrettsnæringen svar på utfordringer og fordeler ved å styre temperatur og gassbalansen under ulike faser i transport- og slakteprosessen og derved redusere investeringskostnadene. Oppdrettsnæringen er tjent med god fiskevelferd som medfører god produktkvalitet, som igjen gir god økonomi.
 
Det viktigste innovasjonselementet i prosjektet er, på strengt vitenskapelig grunnlag, å utvikle protokoller for vannbehandling og levendekjøling av fisk i slakte- og transportprosessen iht. gjeldende velferdskriterier, som kan danne grunnlag for fremtidig lovgivning på temaet levendekjøling av fisk.
Prosjektet vil utføres som et samarbeid mellom industri og forskningsinstitusjoner hvor en kombinasjon av kontrollerte småskala-forsøk og forsøk, kartlegging og etterprøving i industriell skala har som hovedmål å fremskaffe vitenskaplig dokumentasjon som kan danne grunnlag for fremtidig lovgivning og beste praksis innen slakting av fisk. Det er planlagt at resultater fra prosjektet skal publiseres i populærvitenskapelige tidsskrifter og vitenskapelige tidsskrifter med referee-ordning.

Prosjektet foreslås oppdelt i fire arbeidspakker som delvis vil overlappe i tid.
Arbeidspakke 1: Toleranse for vannkvalitet
Arbeidspakke 2: Reduksjon av stress
Arbeidspakke 3: Kjøling under transport
Arbeidspakke 4: Kjøling under slakt – effekter på kvalitet
Resultatene fra prosjektet vil bli formidlet til bransjen og skal komme hele næringen til nytte.
keyboard_arrow_up