Til innholdet

Prosjektnummer

900580

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900580
Status: Avsluttet
Startdato: 17.12.2010
Sluttdato: 01.04.2011

Evaluering (review) av faktagrunnlaget om påvirkning mellom oppdretts- og villaks: Genetikk, Nofima

Det er foretatt en kritisk gjennomgang av dagens kunnskap om interaksjoner mellom oppdrettslaks og ville laksepopulasjoner med spesifikk relevans for Norge, samt at man diskuterer dagens kunnskap om effektiv forvaltning av ville bestander av denne arten. Rapporten (på engelsk) beskriver i detalj informasjon om akvakulturproduksjon, livssyklus, utbredelse og populasjonsstruktur, genetiske interaksjoner og bevaring av atlantisk laks. Et eget kapittel drøfter hvilke forskningsområder som trenger spesiell oppmerksomhet i tiden fremover.
FHL har i 2010 utredet ulike problemstillinger knyttet til interaksjonen mellom lakseoppdrett og villaks. Det er produsert 3 rapporter (Lakselus, Rømt oppdrettslaks, Villaks-statistikk), jf FHF-prosjekt 900555. Disse rapportene er en kritisk gjennomgang av en del publikasjoner på de relevante fagområdene. Konklusjonene skal kvalitetssikres av flere FoU-miljø (jf FHF-prosjektene 900578 og 900579). En sluttrapport skal sammenfatte “review”-arbeidet, jf FHF-prosjekt 900555.

Arbeidet er forankret i FHFs handlingsplan innen verdikjede havbruk der målsettingene er å bidra med kunnskap som kan sikre minst mulig negativ interaksjon mellom oppdrettslaks og villaks.
Å foreta en kritisk gjennomgang av faktagrunnlaget og vurderingene beskrevet i forprosjekt/rapport “Prosjekt genetikk” med vekt på forskning som underbygger eller står i motstrid til påstandene i ekspertnotatet.
Måloppnåelse vil gi faglig styrket forvaltning av villaks og bedre kompetanse innen oppdrettsnæringen.
Projektet har følgende faser:

Desember/januar 2011:
Innhenting og vurdering av refererte publikasjoner / rapporter

Desember/februar 2011:
Interne møter, diskusjon og evaluering av faktagrunnlag

Februar 2011:
Utarbeide rapport, kvalitetssikring
Rapporten og en samlet review-rapport vil bli publisert på FHFs nettside.
keyboard_arrow_up