Til innholdet

Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Prosjektnummer

543024

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 543024
Status: Avsluttet
Startdato: 31.12.2006
Sluttdato: 31.12.2007

Utvikling av sikre oppdrettsanlegg

Formål med og resultater i delprosjektene som inngår i programmet
Forankringssystemer (prosjekt A i del I)
Det er behov for bedre kontroll med hensyn på forspenning og holdekraft til bunnfeste. Dette for å hindre havari av anlegg. Det er også sannsynlighet for at deler av konstruksjonen/systemet kan ryke.

Prosjekt I A har følgende formulerte FoU-behov:
• Målesystem for å måle faktisk holdekraft etter montering uten at dette svekker bunnfest.
• System for forspenningskontroll ved utlegg av forankring til stigefortøyning og rammeførtøyning.
• Vurdere nye bunnfesteløsninger for havbruksnæringen.
• Gode, riktige og brukervennlige sekundærsikringssystemer.

Miljøkrefter og effekt på anlegg. Måling av miljøkrefter (prosjekt B 1 i del I)
Det er behov for mer kunnskap om krefter som virker på et oppdrettsanlegg og hvilken innvirkning kreftene har på konstruksjonen.

Prosjekt I B 1 har følgende formulerte FoU-behov:
• Strømreduksjon og defleksjon gjennom store oppdrettsanlegg.
• Deformasjon av notvolum for dype nøter, store nøter, store systemer og i sterk strøm.
• Verifisere alle krefter som virker på et havbruksanlegg.

Miljøkrefter og effekt på anlegg. Strøm (prosjekt B 2 i del I)
Det er behov for metoder som kan gi riktige verdier basert på korte måleserier vedrørende ekstremmålinger av strøm

Prosjekt I B 2 har følgende formulerte FoU-behov:
• Ekstremverdianalyse av strøm basert på korte måleserier

Ising (prosjekt C i del I)
Det er behov for kunnskap vedrørende ising av anlegg, håndtering av ising, hvilken effekt isingen har på anlegg samt en kartlegging av når, hvor og under hvilke forhold ising er et stort problem.

Prosjekt I C har følgende formulerte FoU-behov:
• Kunnskap om omfang av ising.
• Hvilke geografiske områder ising er en aktuell problemstilling i og under hvilke miljøforhold ising av stort omfang skjer.
• Effekt av store mengder is på stivhetsegenskapene til flytende oppdrettsanlegg.
• Effekt av store mengder is på interaksjon mellom hovedkomponenter og innfestingspunkt for not.

Standardisering av brukerhåndbøker (prosjekt A i del II)
Delprosjektet er fullført og rapport foreligger. Rapporten dokumenterer arbeidet som er gjort i utarbeidelsen av maler til brukerhåndbøker for produktgruppene notpose, forankring og flytekrage. I vedlegg til rapporten finnes malene med forslag til utarbeidelse av håndbøkene.

Statistikk viser at feil operasjon av av oppdrettsanlegg er en av årsakene til at rømminger kan oppstå. Korrekte driftsmetoder er helt nødvendig for å sikre oppdrettsnæringen mot rømming. Brukerhåndbøkene er formidlingskanalen fra utstyrsprodusentene til næringen. Arbeidet i dette prosjektet har resultert i forslag til nye håndbøker. Forslaget, formidlet i rapporten, er ment som et bidrag til større brukervennlighet og mer rømmingssikre operasjoenr på norske anlegg.

Konseptutvikling av innfesting mellom not og flyter (prosjekt B i del II)
Delprosjektet er fullført og rapport foreligger (under). Rapporten dokumenterer arbeidet som er utført i utviklingen av standardiserte innfestingsløsninger for sammenkobling av notpose og flytekrage.

I delprosjektet er det sett nærmere på hvordan sammenkoblingen mellom not og flyter kan utføres på en bedre måte. Forslag til utforming av standardiserte løsninger har blitt særlig vektlagt. Utgangspunktet for dette er ønsket om en konkret innfestingsløsning som en kan stole på, både med tanke på garantert styrke, men også ved at mulige brukerfeil kan elimineres.

Håndtering av store mengder død fisk (prosjekt C i del II)
Delprosjektet er fullført og rapport foreligger (under). I rapporten foreslås teknologiløsninger for håndtering av store mengder død fisk med håp om at løsningene kan bidra til å gjøre den type situasjoner mer håndterbare.

I delprosjektet har det vært fokus på løsninger relatert til håndtering av store mengder død fisk i oppdrettsmerder. Det er viktig å fjerne den døde fisken raskt og effektivt, blant annet ved å redusere risikoen for at belastningen på not og andre deler av anlegget blir så stor at skader og rømming kan oppstå.

Med bakgrunn i resultatene fra delprosjektene er det gitt innspill til revidering av NS 9415: 2009 (Norsk standard for flytende oppdrettsanlegg).

Prosjektet blir videreført i FHF-prosjektet “Utvikling av sikre oppdrettsanlegg: Fase 2” (FHF-900192).
Bakgrunnen for programmet var FHFs ønske om å gjennomføre et forskningsprogram der man skulle arbeide med ulike sider av rømmingsproblematikken. Det var spesielt viktig for FHF å se nærmere på de viktigste årsakene til rømming slik de kommer til uttrykk i rømmingsstatistikken. SINTEF Fiskeri og havbruk (SFH) fikk i oppdrag å lede programmet og å stå for vesentlige bidrag i gjennomføringen av prosjektene.
Å få fram nye produkter og rutiner/tjenester for å redusere risikoen for rømming, samt å utvikle planer for videre arbeid med problemstillinger som det ikke er rammer for å prioritere i dette programmet.
Dette prosjektet vil sammen med andre FHF-prosjekter på samme tema bidra til kunnskap for å redusere risikoen for rømming.

Prosjektene i programmet
Delprosjektene i rømmingsprogrammet vedrører følgende områder og tema:

Del I
A. Forankringssystemer
B 1. Miljøkrefter og effekt på anlegg. Måling av miljøkrefter
B 2. Miljøkrefter og effekt på anlegg. Strøm
C. Ising

Del II
A. Standardisering av brukerhåndbøker
B. Konseptutvikling av innfesting mellom not og flyter
C. Håndtering av store mengder død fisk

For øvrig
Arbeidsseminaret BenchTech som ble gjennomført i Hirtshals 13. november 2007 er ikke en del av dette programmet, men er med som en del av helheten som FHF har satt av midler til. Seminaret ble gjennomført for å klarlegge muligheter og begrensninger for et eventuelt system for objektiv uttesting av havbruksteknologi.

De ulike delene av programmet rapporteres fortløpende. Del II av programmet samt seminaret BenchTech vil bli rapportert. Sluttrapporter gjøres tilgjengelig fra FHFs  prosjektside.
keyboard_arrow_up