Til innholdet

Prosjektnummer

900428

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900428
Status: Avsluttet
Startdato: 01.01.2010
Sluttdato: 15.02.2015

Numerical simulation of complex marine systems involving interaction between elements with large and varying stiffness properties (Numsim)

Sammendrag av hovedresultater fra arbeidspakkene i prosjektets resultatrapport
Arbeidspakke 1: Adekvat modell av havmiljø
En simuleringsmodell for havmiljø med bølger og strøm er utviklet for å kunne analysere marine systemer i realistiske omgivelser. To ulike bølgeteorier er implementert i modellen. Disse er Airys bølgeteori, som er mest vanlig innen marin hydrodynamikk, og Gerstners bølgeteori som er basert på en Lagransk formulering. Gerstners bølgeteori gir spissere bølgetopp og flatere bølgebunn enn tradisjonell bølgeteori (Airys teori). Havmiljømodellen kan simulere irregulære sjøtilstander ved bruk av standardiserte bølgespektra som JONSWAP og ISSC. Det er også mulig å benytte egendefinerte bølgespektra. Kortkammet sjø kan simuleres ved bruk av en retningsspredningsfunksjon. For simulering av strøm kan man enten benytte en parametrisert strømmodell hvor retning og dybdeprofil spesifiseres, eller man kan importere datasett i netCDF-format fra beregningsprogrammer for havstrøm.

Arbeidspakke 2: Numerisk simulering av oppdrettsanlegg
For å kunne analysere hvordan fleksible havbruksanlegg oppfører seg under påvirkning fra bølger og strøm, har simuleringsmodeller for ulike komponenter av en oppdrettsmerd blitt utviklet. Dette omfatter modeller for not, flytekrage, bunnring, rammefortøyning med bøyer og koblingsplater. Det har spesielt vært lagt vekt på å utvikle gode hydrodynamiske lastmodeller for not og flytekrage, hvor utfordringer har vært knyttet til fleksibiliteten av disse konstruksjonene og deres interaksjon med omgivelsene. De ulike modellkomponentene har så blitt satt sammen for å simulere en komplett oppdrettsmerd i bølger og strøm. Det er dessuten lagt stor vekt på verifisering av simuleringsmodellene og på validering mot tilgjengelige forsøksdata. Simuleringsmodellene utviklet i denne arbeidspakken danner et viktig fundament i beregningsverktøy for analyse av oppdrettsanlegg.

Arbeidspakke 3: Numerisk simulering av oljelenser
I dette prosjektet er det utviklet en forenklet strukturmodell av en konvensjonell oljelense som kan taues av ett eller flere fartøy og som responderer på bølgekrefter. Hydrodynamikk knyttet til effektivitet og tapsmekanismer av oljelenser ble studert gjennom et post doc-stipend finansiert av prosjektet. I dette arbeidet, som ble utført i samarbeid med prof. Odd M. Faltinsen ved NTNU, ble det utviklet et beregningsprogram basert på lattice-Boltzmann-metoden for simulering av komplekse strømninger av olje og vann (to-fase).

I beregningsmodellen er det tatt hensyn til effekter som relativ tetthet, viskositet og overflatespenning mellom de to fluidene i simuleringen. Et parameterstudium med den utviklede modellen er gjennomført for å utforske hvordan disse parameterne kan påvirke stabiliteten av grenseflaten mellom olje og vann i en skjærstrøm. Dette er et relevant scenario for oljen i en oljelense som taues og har relevans til såkalt medrivningstap, hvor ustabiliteter gjør at oljedråper rives løs fra interfasen og transporteres med vannet. Oppnådde resultater er i samsvar med tilgjengelige publiserte resultater og viser at det utviklede beregningsprogrammet kan brukes som et verktøy for å studere slike fenomener.

Arbeidspakke 4: Stabilitet av fiskefartøy
Under operasjon kan stabiliteten av fiskefartøy påvirkes av effekter knyttet til redskapet, eller hydrodynamiske effekter av selve skroget. Flere modellforsøk har blitt utført ved CNR-INSEAN i Roma for å kartlegge hydrodynamiske egenskaper av et skrog typisk for kystfiskeflåten, med spesielt fokus på hydrodynamisk demping av rullebevegelse og hvordan ulike skrogdetaljer påvirker denne. Resultater fra forsøkene har så blitt brukt til valideringsformål i utviklingen av simuleringsmodeller for rulledemping. Disse er så koblet sammen med en eksisterende simulatormodell for skip, hvor også modeller for fiskeredskap kan kobles til. Prosjektet har sett spesielt på parametrisk rulling, som er karakterisert ved store rullebevegelser og kan oppstå under spesielle bølgeforhold. I praksis er det vanlig å bruke rulledempingstanker for å redusere rullebevegelser. Forsøk ble utført hvor skipsmodellen ble utstyrt med en rulledempingstank og det ble studert hvorvidt en slik innretning kan eliminere parametrisk rulling. Forsøkene viste at rulledempingstanken kunne forhindre parametrisk rulling for det aktuelle skroget.

Phd-stipendet som dette prosjektet finansierer er tilknyttet arbeidspakke 4. I phd-prosjektet har phd-studenten utviklet en beregningsprogram for analyse i frekvensplanet av parametrisk rulling av skipsskrog. Resultater fra dette arbeidet har til nå resultert i en publikasjon med fagfellevurdering. Sluttdato for phd-prosjektet er utsatt til 31.10.2015.
Prosjektet har utviklet numeriske simuleringsmodeller for å studere sammensatte marine systemer og operasjoner hvor fleksible konstruksjoner er en viktig faktor. Hovedvekt har vært lagt på systemer som er relevant for fiskeri- og havbruksnæringen, f.eks. fleksible oppdrettsmerder, fiskebåt som opererer en trål og lignende. Utgangspunktet er at slike simuleringsmodeller var ikke-eksisterende eller ikke tilfredsstillende i forhold til behov. Simuleringsmodellene har blitt implementert i programvaren FhSim, som er et simuleringsrammeverk utviklet ved SINTEF Fiskeri og havbruk.

Resultatene av et slikt forskningsprosjekt er vanskelig å vurdere på kort sikt, men industripartnere i prosjektet har fått tilgang til simuleringsmodellene som har blitt utviklet. Basert på disse modellene har Noomas Sertifisering AS gått i gang med å utvikle et eget analyseprogram for oppdrettsanlegg. Simuleringsmodellene har også blitt brukt av SINTEF Fiskeri og havbruk til å analysere måletidsserier fra merdmodellforsøk i havbassenget hos MARINTEK (Jf FHF-prosjektet “Interaksjon mellom not og utspilingssystem: Modelltankforsøk” (FHF-900813), hvor resultater ble gjort tilgjengelig for næringen. Forskningen på dette feltet er også nødvendig for å utvikle treningssimulatorer for fiskeri- og havbruksnæringen. Dette arbeidet er påbegynt ved at en havbrukssimulator er under utvikling ved sikkerhetssenteret i Rørvik og en fiskerisimulator er under utvikling ved Norsk Maritim Kompetansesenter i Ålesund. Den første offshore-simulatoren ble utviklet i Ålesund (OSC – Offshore Simulator Center) og har vært nyttig for offshorenæringen når det gjelder å trene mannskap på fartøy og rigger i å utføre krevende operasjoner, som f.eks. å forankre en plattform. Tilsvarende vil simulatorer for havbruk og fiskeri komme til nytte ved å tilby kurs i operasjon av fartøy og redskap, samt å utføre virtuell testing av skip, merder og nye fiskeredskaper. Dette prosjektet har vært med på å legge grunnlaget for denne satsingen. Prosjektet har også bidratt i utviklingen av fartøysmodellen som ble anvendt i FHF-prosjektet “Kystfiskefartøyer: Bruk av finner i forskipet for å dempe stampebevegelser” (FHF-900784) for å studere effekten av stampedempende finner i forskipet.
Hovedidéen med prosjektet er å utvikle numeriske simuleringsmodeller for å studere sammensatte marine systemer og operasjoner hvor fleksible konstruksjoner er en viktig faktor. Eksempler på relevante systemer er fleksible oppdrettsmerder, fiskebåt som opererer en trål og lignende. Motivasjonen for dette har vært å hjelpe aktører innen fiskeri- og havbruksnæringene å levere bedre tjenester knyttet til analyse av slike systemer med forbedrede modeller og programvare, som igjen kan bidra til sikrere og mer pålitelige konstruksjoner og systemer. Modeller for å analysere slike sammensatte fleksible systemer er enten ikke-eksisterende eller ikke tilfredsstillende i forhold til behovet.

Dette prosjektet vil konsentrere aktiviteten om å utvikle eller forbedre slike matematiske modeller for relevante generiske komponenter av aktuelle systemer. Alle simuleringsmodeller vil kombineres og integreres i den eksisterende programvaren FhSim, som er et simuleringsrammeverk utviklet ved SINTEF Fiskeri og havbruk AS.

Background
The main idea of the project is to develop simulation models to study complex marine systems and operations, involving dynamic interaction between components having different properties and characteristics. Examples of relevant systems are large flexible fish farm structures, vessels towing an oil boom or fishing vessels in operation with gear. Models for analyzing these integrated marine systems are either inadequate or non-existing and there is a need for more knowledge on the behaviour of these systems in a representative marine environment.

The project will include development of new mathematical models, which involves fundamental research on some defined problems. New models will be combined and integrated into the existing simulation software FhSim, developed at SINTEF Fisheries and Aquaculture over a number of years.
Å utvikle dataverktøy for simulering og analyse av komplekse marine systemer og operasjoner i relevante miljøkondisjoner, med hensikt å forbedre ytelse og pålitelighet av konstruksjoner og sikkerhet for personell innen fiskeri- og havbruksnæringene.

Delmål
• Å utvikle havmiljømodell som omfatter bølger, strøm og vind.
• Å utvikle modeller for analyse av romlig store, men slanke og fleksible, konstruksjoner i et marint miljø.
• Å utvikle modeller for analyse av oljelenser (oppførsel og ytelse) i operasjon.
• Å utarbeide en detaljert studie av strømningseffekter knyttet til tapsmekanismer for oljelenser.
• Å utvikle ny kunnskap om stabilitet av fiskefartøy i operasjon under påvirkning fra bølger og strøm.
• Å utvikle simuleringsmodeller for fiskefartøy i operasjon med utstyr.

Objectives
To develop a tool for simulation and analyses of complex marine systems and operations with realistic environmental conditions, in order to improve performance and reliability of structures and safety for personnel in fisheries and aquaculture.
 
Subgoals
• to develop a spatial (3D) environmental description which includes waves, current and wind;
• to develop a method for analyzing large spatial flexible construction (e.g. large fish farms, oil booms, seismic streamers) in a non-uniform time-dependent marine environment;
• to develop methods for analysing loads, response and performance of oil spill booms in interaction with towing vessels;
• to provide a detailed study of fluid flow effects causing leakage from oil booms;
• to develop new knowledge on stability of fishing vessels during operation in harsh weather conditions with the combined effects of short crested waves and current;
• to develop a simulation tool for fishing vessels in operation with gear in the context of stability and capsizing.
Dette prosjektet vil bidra til fiskeri og havbruksnæringen gjennom å øke forbedre sikkerheten i arbeidsoperasjoner og gjennom sikrere utstyr.

For havbruksnæringen vil prosjektet redusere uønskede hendelser med rømming fra merder gjennom mer presise modeller for å analysere store anlegg på utsatte lokaliteter, slik at mer robuste anlegg kan konstrueres.

For fiskeriene vil bedre forståelse av stabilitet i fiskefartøy og årsaker til havari kunne øke sikkerheten ved arbeidsoperasjoner vesentlig og redusere ulykkesrisikoen. Utvikling av treningssimulatorer for mannskap vil også være et viktig bidrag for bedre trening og sikrere arbeidsmiljø.

Videre forventes prosjektet å ha stor nytteverdi for industripartnerne i prosjektet, ved at deres produkter forbedres og videreutvikles gjennom et slikt treningssimulatorsystem (Poseidon Maritime), programvare for å analysere forankring (NOOMAS Sertifisering and SFA), oljelenseutstyr, programvare for stabilitetsanalyse og generelle maskinverktøy. Slik vil prosjektet kunne gjøre industripartnerne i stand til å forbedre sine eksisterende produkter og utvikle nye.

Dette prosjektet vil også være vesentlig for videre utvikling av FhSim-simuleringssystemet ved SINTEF Fiskeri og havbruk.

Expected project impact
This project will contribute to the Norwegian fishery and aquaculture industry by more secure operations and safer equipment.

For the aquaculture industry results from the project will reduce the probability of fish escapes by providing more accurate models for analyzing large fish farms at exposed locations, such that more reliable fish farm structures can be constructed.

For the fishing industry better understanding of dynamic stability of fish vessels and causes of capsizing will greatly improve the safety of operations and reduce the probability of accidents. Development of training simulators for personnel will also be an important contribution for better training and improved safety of workers.

Further will the results of this project benefit the industrial partners by improving and further develop their products such a simulation trainings system (Poseidon Maritime), mooring analysis software (NOOMAS Sertifisering and SFA), oil boom equipment, software for stability analysis and general engineering tools. Thus the project will enable the industrial partners to improve their existing products and develop new.

This project will also be vital for the further development of the FhSim simulation system of SINTEF Fisheries and Aquaculture.
Prosjektet delt inn i fire ulike arbeidspakker:

Arbeidspakke 1: Adekvat modell av havmiljø
Oppgaven i denne arbeidspakken er å utvikle en simuleringsmodell for havmiljø med bølger og strøm for å kunne analysere marine systemer i realistiske omgivelser.

Arbeidspakke 2: Numerisk simulering av oppdrettsanlegg
Oppgaven her er å utvikle simuleringsmodeller for ulike komponenter av en oppdrettsmerd for å kunne analysere hvordan fleksible havbruksanlegg oppfører seg under påvirkning fra bølger og strøm.

Arbeidspakke 3: Numerisk simulering av oljelenser
I denne arbeidspakken skal det utvikles en forenklet strukturmodell av en konvensjonell oljelense som kan taues av ett eller flere fartøy og som responderer på bølgekrefter.

Arbeidspakke 4: Stabilitet av fiskefartøy
Denne pakken vil innebære forsøk for å kartlegge hvordan stabiliteten av fiskefartøy påvirkes av effekter knyttet til redskapet, eller hydrodynamiske effekter av selve skroget, under operasjon.


Project design and implementation
The project will be divided into four work packages (WP):

WP 1 Realistic environmental description
The task of this WP will be to develop a representative model for the sea environment, including waves and current, to be used for time domain analysis and simulations will be developed.

WP 2 Modelling large flexible structures in a realistic sea environment
Traditional open cage fish farms are normally hinged steel cages or plastic collars onto where the net pens and the anchor lines are attached. These systems consist of a combination of rigid and very flexible elements. Modelling and simulation of large flexible structures will be addressed through two tasks:
1. Mathematical models that handle large differences in stiffness in order to calculate the response of these systems with a time domain analysis will be developed.
2. Simplification of the models by use of model reduction techniques.

WP 3 Performance of oil booms in waves and current
The performance of oil booms in waves and current will be investigated by means of CFD simulations and experiments. Parameters influencing leakage from the oil boom will be addressed.

WP 4 Stability of fishing vessels during operation in a seastate
Stability of fishing vessels during operation in a seastate will be addressed.

Combining results in WP1–WP4
Mathematical and numerical models and methods resulting from the work packages will be combined, simplified using model reduction techniques, and integrated using the FhSim simulation software. These results will further be used to develop three demonstrators to analysis concrete cases and to show the potential of methods developed.

Research approach, methods
This project will involve experimental research, development of new numerical models and numerical analysis with existing and new computer codes.

Project organization and management
The project consortium will involve collaboration between two research institutes, one university and three industry partners.
Alle publikasjoner som utarbeides i prosjektet vil bli distribuert til partnerne i prosjektet ved prosjektslutt. I tillegg vil programvare og simuleringsmodeller som har blitt utviklet i prosjektet gjøres tilgjengelig for partnerne (binærkode).

Prosjektet tar sikte på å publisere 1–2 artikler i tidsskrifter med fagfellevurdering fra hver arbeidspakke i tillegg til 3–4 artikler fra doktorgrads- eller postdoktorarbeid. Resultater vil også presenteres på internasjonal konferanser.

Skrogtegninger til modellen av et fiskefartøy som utvikles i prosjektet, samt forsøksdata, gjøres offentlig tilgjengelig på Internett.

Dissemination of project results
Dissemination of results will be achieved by focusing on publication as the final goal for all activity in the program. All activity should eventually lead to publication through either public, industrial or research interest channels/media. The project aim at 1-2 articles in peer-reviewed journals from each WP in addition to 3-4 articles from the PhD and 2 articles from the Post doc fellows. Presentations at international conferences will extend the results to the broader community.

Effort will also be made to get coverage by the leading popular science shows Schrødingers katt (NRK TV) and Verdt å vite (NRK Radio). Press releases will be issued to national newspapers with good research and science sections (e.g. Aftenposten (Oslo) and Adresseavisen (Trondheim)), and international popular science magazines (e.g. New Scientist (UK) and Scientific American (US)).
keyboard_arrow_up