Til innholdet

Restråstoffanalyser 2020-2022: Tilgjengelighet og anvendelse

FHF lyser ut inntil 2,6 millioner kroner å analysere tilgang på, og anvendelse av, marint restråstoff fra norsk fiskeri- og havbruksnæring.

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901605

Problemstilling 

Marint restråstoff utgjør en viktig verdiskapende ressurs i norsk fiskeri- og havbruksnæring, og det aller meste blir bragt på land og tatt hånd om på en god måte. Likevel er det et stort potensial for å videreutvikle både utnyttelsesgraden (særlig for restråstoff fra hvitfisk), og ikke minst øke verdien på restråstoffet og produkter av dette. Allerede i dag bidrar en del restråstoff betydelig til verdiskapingen i fiskeri- og havbruksnæringen, men potensialet er mye større, noe som også påpekes i flere rapporter.

1 2018 oppstod det ca. 954 000 tonn restråstoff fra en råstoffbase på 3,57 millioner tonn fisk og skalldyr. Omtrent 82 % utnyttes (778 000 tonn) og anvendes som ingredienser (oljer, proteiner, tilskudd/premikser) inn i fôr til fisk, husdyr, pelsdyr og kjæledyr eller som produkter til humant konsum (sjømatprodukter, tran, ekstrakter). I størrelsesorden 170-180 000 tonn, hovedsakelig fra hvitfisksektoren, utnyttes ikke ved at fisken sløyes eller prosesseres om bord uten at biproduktene bringes på land. Mengden tilgjengelig restråstoff var stabil fra 2017 til 2018. Andelen utnyttet restråstoff av totalt beregnet tilgjengelig har aldri vært høyere.

Utfordringen for næringen framover er særlig å ta hånd om det restråstoffet fra hvitfisksektoren som i dag ikke bringes på land og utnyttes. Et viktig hjelpemiddel i arbeidet med å legge gode strategier for å få til å ta hånd om dette råstoffet, er å ha gode oversikter over mengder og hvor dette oppstår, eksempelvis om det oppstår i havfiskeflåten eller i kystflåten, og når på året. Det eksisterer nå en klart økende interesse både fra flåte og industri til å utnytte det økonomiske potensialet som ligger i restråstoffet fra fangst og foredling av råstoffet. 

Målsetting 

Målet med arbeidet er å analysere tilgang på, og anvendelse av, marint restråstoff fra norsk fiskeri- og havbruksnæring. Analysen skal frembringe informasjon om:

  • tilgang på råstoff; råstoffets karakter (f.eks. fra hvilken del av næringen råstoffet genereres og er tilgjengelig, og hvilke type fraksjoner det består av), geografisk og tidsmessig tilgjengelighet; og
  • varestrøm for anvendelse av råstoff, inkludert identifisering av det som ikke anvendes.
  • I tillegg til det arbeid som har vært utført i tidligere års analyser, ønsker vi å inkludere en analyse av hvilke tiltak som kan tilrettelegge for, eller stimulere til, økt anvendelse av det tilgjengelige restråstoffet. Dette mener vi vil gi mulighet for økt næringsnytte av det planlagte arbeidet.
  • Det oppfordres til å komme med nye forslag eller synliggjøre nye muligheter, metodiske eller på annet vis, som gir merverdi utover de tidligere analyser som er gjennomført på området.

 

keyboard_arrow_up