Til innholdet

Prosjektnummer

901885

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901885
Status: Pågår
Startdato: 26.06.2023
Sluttdato: 21.06.2024

Dyrevelferd og hygiene ved merking og levendelagring av kongekrabbe og snøkrabbe (MERKrabBART)

Det lukrative elementet i krabbefiske i Norge har ført til etablering av et parallelt illegalt fiske av kongekrabbe. Dette er svært uheldig av flere årsaker. Et slikt fiske medfører ingen bærekraftig utnyttelse av ressursen, og det resulterer også i en tøffere konkurranse for de aktørene som følger reguleringen. Behov for bedre kontroll er nødvendig, derfor blir det behov for merking og sporing av lovlig fangst av krabber. Med dette også behov for kunnskap hvordan disse merkemetodene kan påvirke velferden til krabbene fra fangst til forbruker.

Det er også stort potensial for eksport av levende snøkrabbe. Da kan individmerking bli et godt hjelpemiddel, og derfor vil dette prosjektet også omfatte snøkrabbe.

Nofima har jobbet med hele verdikjeden av både snø og kongekrabbe, og har allerede mye erfaring med ulike merkemetoder benyttet i tidligere prosjekter og god kunnskap om hvordan man håndterer krabber for best mulig dyrevelferd. I dette prosjektet vil man teste merkemetoder som allerede har blitt vurdert som aktuelle med tanke på sporing og kontroll i innledende studier gjort av PwC og gjennom prosjektet “Merke- og sporingsteknologi for kongekrabbe” (FHF-901791) ledet av Maritech.

Uansett hvilken merkemetode som velges, er det viktig å teste dette ut i praksis med hensyn på funksjonalitet. Mattilsynet har uttrykt bekymring for hvordan disse merkemetodene påvirker dyrevelferd, hygiene og mattrygghet. Utover dette, vurderer Nofima det som avgjørende å vite hvordan merkeordningen påvirker krabbens fysiologiske status (skallskifter, stress, skader, infeksjonsfare og immunrespons) i de ulike trinn i verdikjeden fra merking til krabben slaktes.

Nofima har allerede opparbeidet mye kunnskap på håndtering og levendelagring av krabber. Ut ifra det Nofima allerede kjenner til kan det systematiseres observasjoner og registreringer på velferd for å etablere operasjonelle velferdsindikatorer (OVI) for skalldyr som er aktuelle for levendelagring. Ved å sette disse OVI-ene opp mot aktuelle fysiologiske velferdsindikatorer, vil det være mulig å få god innsikt i merkemetodenes påvirkning på dyrets velferd. Dette bør gjøres både i kommersielle tettheter og varigheter, samt under kontrollerte forhold i laboratorium, hvor en kjenner til alle belastningene dyret utsettes for etter fangst og under lagring, uavhengig av merkemetode.
Hovedmål
Å dokumentere dyrevelferd og hygiene ved bruk av t-bar-merking på levendelagret kongekrabbe og snøkrabbe.

Delmål
• Å fremskaffe kunnskap om hvordan merking med t-bar og strips, påvirker dyrevelferd relatert til atferd og helse (leddtap, skader, melanose, nekrose og blodtap) for snøkrabbe og for kongekrabbe i kommersiell levendelagring (arbeidspakke 1, (AP1)).
• Å dokumentere hvordan små hull i skallet fra merking med t-bar påvirker mikrobielle indikatorer med tanke på hygiene og mattrygghet, samt stressindikatorer som påvirker snøkrabbe og kongekrabbe velferd etter merking i labskalaforsøk (AP2).
• Å dokumentere hvordan små hull i skallet fra t-bar påvirker kvaliteten på sluttproduktet av snøkrabbe, spesielt kvalitet i relasjon til melanose (AP2).
• Å utarbeide forslag til “beste praksis” ved bruk av t-bar for å ivareta akseptabel dyrevelferd (AP3).
​Det overordnende målet for prosjektet er å evaluere hvordan t-bar-merking av kongekrabbe og snøkrabbe i levendelagring påvirker dyrevelferd, hygiene og mattrygghet. Resultatene skal hjelpe myndigheter i å ta beslutninger rundt spørsmål knyttet til sporingssystem i utvikling (jf. prosjektet “Merke- og sporingsteknologi for kongekrabbe” (FHF-901791)) og samtidig vise til dokumentasjon på velferd og mattrygghet som er vesentlig for et premiumprodukt som spesielt kongekrabbe. Sporingsdata som blir tilgjengeliggjort for både mottaks- og konsumentleddet, og ikke minst kunder som er opptatt av bærekraft, må ikke gå på bekostning av dyrevelferd.

Resultatene fra prosjektet skal presenteres i form av “beste praksis” for håndtering, merking og sporing av konge -og snøkrabber som vil komme både myndigheter, fiskere og fiskekjøpere til nytte. Miljøeffekten som følge av et vellykket resultat fra dette prosjektet vil også kunne være betydelig. I konteksten av FN sine bærekraftmål er spesielt nummer 14 Bærekraftig ressursutnyttelse av havet, og nummer 2 Styrket matsikkerhet, relevante. 
Prosjektet er oppdelt i 2 faglige arbeidspakker (AP-er), med ulike delaktiviteter både for kongekrabber og snøkrabber. En del av forsøkene skjer i kommersiell skala i felt i samarbeid med næringsaktør, mens tettere oppfølging av velferd, fysiologi og kvalitetsparametere vil skje i kontrollerte studier på etablert forskningsanlegg. 

AP: Velferd hos levendelagret snøkrabber og kongekrabber
Aktivitet 1.1 Merking og levendelagring av snøkrabbe
Aktivitet 1.2 Oppfølging av levendelagret sjøkrabbe i kommersiell setting
Aktivitet 1.3 Merking og levendelagring av kongekrabber
Aktivitet 1.4 Oppfølging av levendelagret kongekrabber i kommersiell setting

AP2: Hygiene, mattrygghet, misfarging, histologi og datahåndtering
Aktivitet 2.1 Desinfeksjon
Aktivitet 2.2 Mikrobiologi og mattrygghet
Aktivitet 2.3 Misfarging
Aktivitet 2.4 Fysiologiske laboratorie-velferdsindikatorer, histologiske parametere og digital bildeanalyse
Aktivitet 2.5 Datahåndtering, visualisering og statistiske analyser

Prosjektet starter med uttesting av merking på snøkrabbe og kongekrabber i kommersielle tettheter, vurdere helsestatus, tap av gangbein, dødelighet, tap av merker underveis i lagringsperioden. Det vil også gjøres kontrollerte forsøk i mindre skala for begge arter, hvor man ønsker å forbedre merkemetodene med desinfisering av nål og hvor merket festes. Og i denne aktiviteten gjennomføres tettere oppfølging (hemolymfeprøver, histologi, mikrobiologi og melanose) av krabbens fysiologiske status i forbindelse med de ulike merkemetodene som har blitt foreslått.
​Resultater fra projektet vil bli presentert på Nofimas nettside på eget prosjektområde og i Nofimas rapportserie. Resultater og funn vil bli kommunisert til Fiskeridirektoratet og Mattilsynet som også er en del av referansegruppen. Utarbeide faktaark for beste praksis for håndtering og merking av kongekrabbe og snøkrabbe.

I tillegg vil formidling av erfaringer fra prosjektet skje på følgende vis:
i) produsere en vitenskapelig artikkel
ii) bidra på internasjonale konferanser som Arctic Frontiers 2024
iii) foredrag på fangstbasert akvakultur (FBA) konferanse (november 2023)
iv) deltakelse i tverrfaglige møter med forvaltningsorgan, relevante politikere og departement samt direktorat for å diskutere eller bidra til nye relevante regulatoriske rammeverk. 
keyboard_arrow_up