Til innholdet

Prosjektnummer

901791

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901791
Status: Pågår
Startdato: 01.08.2022
Sluttdato: 31.12.2023

Merke- og sporingsteknologi for kongekrabbe

Det er betydelig risiko for omgåelse av gjeldende regulatoriske krav til korrekt registrering av ressursuttaket og andre reguleringer i forbindelse med fangst av kongekrabbe. Den offentlige utredningen NOU 21:19 foreslår en rekke tiltak som baserer seg på digitalisering og digital transformasjon for fremtidens fiskerikontroll, og dette prosjektet baserer seg på en rekke av de anbefalinger utvalget foreslår. Det er viktig å eksekvere på noen av de banebrytende konseptene i NOU 21:19 ved å bygge en første konkret ende-ende prototype i et fiskeridomene for å høste nyttig erfaring, løse de tekniske og logistikkmessige problemene innen domenet samt metodisk evaluere de ulike alternativene til løsning. Målet er at Maritech sine erfaringer og prototypen skal kunne utvikles mot en bred industriell anvendelse fremover.
​Hovedmål
Å utvikle og evaluere en komplett og konfigurerbar ende-til-ende prototype for pålitelig, enkel og sikker merking og sporing av kongekrabbe fra den (1) høstes, (2) leveres landingsanlegg, (3) oppbevares og/eller foredles og (4) transporteres til mottaker/kjøper.

Delmål
1. Å evaluere merke- og sporingsteknologi.
2. Å datahåndtere sporingsinformasjon.
3. Å utvikle programvareløsning for ende-til-ende sporing
Nytteverdien for dette prosjektet er på kort sikt utviklingen av et mer pålitelig og sikkert system for ressurskontroll i kongekrabbedomenet. Lønnsomhet vil man primært måle i samfunnsnytten av et mer korrekt og sikkert ressursmonitorering og kontrollsystem.

Dokumentert produktkvalitet er vesentlig for et premiumprodukt som kongekrabbe. Pålitelig sporingsdata tilgjengeliggjort for mottaks- og konsumentleddet vil derfor være en fordel for kunder opptatt av bærekraft, etikk og dokumenterbar kvalitet.

Mariteck AS sitt mål er å få et mest mulig effektivt og enkelt merkings- og sporingssystem. Dette vil påvirke produksjonskapasiteten ved at denne type tiltak ikke kompliserer eller legger beslag på for mye menneskelige ressurser under fangst, mottak og distribusjon. Industrien vil dermed få en lavere administrativ byrde i form av rapportering. Miljøeffekten som følge av et vellykket resultat fra dette prosjektet vil også kunne være betydelig. I konteksten av FN sine bærekraftmål er spesielt nr 14 bærekraftig ressursutnyttelse av havet, og nr 2 styrket matsikkerhet, relevante.
Prosjektet blir gjennomført av en utførende prosjektgruppe representert ved konsortiets partnere Norway King Crab (NKC), Maritech og Orca Labs. Arbeidet i prosjektgruppen ledes av prosjektleder Christian Strømmen fra Maritech, som har det overordnede oppfølging- og rapporteringsansvar. Deltakere i utførende prosjektgruppe inkluderer de som leder delprosjekt fra de øvrige partnerne. For NKC er det forskningssjef Roman M. Vasilyev og for Orca Labs er det sjefsforsker Dr. Håvard D. Johansen.

Prosjektets ulike faser
1) Utarbeidelse av kravspesifikasjon og utvikling av produksjonsunderlag.
2) Utvikling, prosedyre og testing av ulike merketeknologier. Utvikling og testing av sporingskjeden fra kongekrabbe høstes til mottak. Utvikling og testing av system for datahåndtering.
3) Integrasjon og testing i fullskala holistisk system med evt. korreksjon og justeringer.
4) Produksjon av sluttrapport med erfaringer og anbefalinger.
5) Formidling av erfaringer, dette vil bli utført gjennom hele prosjektets levetid, samt i ettertid.

Metodemessig tar prosjektet utgangspunkt i dokumentgrunnlaget (rapport PwC, FHFs utlysning og NOU 21:19) og vil konkret utvikle og teste i praktiske forsøk de ulike teknologier som er foreslått. Man vil metodisk samle empiriske data (tid for å feste, festeevne, antall mistet under transport, etc.) samt brukserfaring og dokumentasjon fra en kontrollert studie der prototypen er anvendt.
Konsortiet har allerede en sterk formidlingskultur som inkluderer alt fra utadrettet internasjonal salgsvirksomhet i fiskeribransjen til vitenskapelige foredrag i internasjonale akademiske fora. Konsortiet har et sterkt ønske om og engasjement for å bidra til en mer bærekraftig global fiskerikontroll. De vil derfor formidle erfaringer fra denne pilotstudien på følgende vis:
• avisintervju og debattinnlegg
• deltakelse i tverrfaglige møter med forvaltningsorgan, relevante politikere og departement samt direktorat for å diskutere, samordne, modifisere eller bidra til nye relevante regulatoriske rammeverk
• produsere vitenskapelige artikler og foredrag
• bidra på internasjonale konferanser som Arctic Frontiers 2023
• synligjøre resultater som del av produktplassering på sjømatmesser o.l.
• delta på nasjonale fagsamlinger
• bruke erfaringer fra prototypen i relevant undervisningsøyemed på universitetsnivå
keyboard_arrow_up