Til innholdet

Prosjektnummer

901811

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901811
Status: Pågår
Startdato: 01.02.2023
Sluttdato: 15.11.2024

Tilpasning av teknologi og utvikling av software for automatiske veiesystemer ved landing av pelagisk fisk ved norske anlegg

Fiskerikontrollutvalget lanserte gjennom NOU 2019:21, Fremtidens fiskerikontroll, en rekke tiltak som sammen skal føre til et godt kontrollsystem. Som en oppfølging av NOU 2019:21 har Fiskeridirektoratet og Justervesenet foreslått krav om bruk av automatiske vekter og veiesystemer i fiskerinæringen ved landing av viltlevende marine ressurser. Den nye endringen er forslått iverksatt i to trinn, første trinn til 01.01.2024, det er ikke satt dato for andre trinn. 

Dette innebærer at alle veiinger som danner grunnlaget for en landings- eller sluttseddel ikke lengre kan håndteres manuelt. Alt skal overføres elektronisk fra vektene til lagringssystemer, salgssystemer og myndigheter. Dette for å sikre økt sporbarhet og minimerer risikoen for menneskelig feil.

Som største aktør i Norge for mottak av pelagisk fisk, ønsker Pelagia å bidra til en løsning som møter disse kravene på en god og kostnadsbesparende måte. Hovedfokuset er å få på plass en løsning som tilrettelegger for at vekter fra ulike leverandører og av ulike modeller alle kan sende inn data på samme plass og format. Dette vil sikre at løsningen passer til alle anlegg og enklest mulig kan opp- og nedskaleres og implementeres på enklest mulig måte.

Når Pelagia nå på vegne av industrien prosjekterer en løsning sammen med samarbeidspartnere er det kritisk at denne vil fungere på anlegg med vekter fra utvalgte av vektleverandører. Det er også viktig at den kan enkelt tas i bruk og tilpasses ved anskaffelse av nye vekter fra andre leverandører. Det vektlegges også at løsningen bør ha en lav investerings-og driftskostnad for de aktuelle anleggene.

For å møte disse kravene trengs det utvikling av både software og hardware. Vektene må kunne sende rådata på riktig format til en sikret lokal database, dataen fra databasen skal så sendes til Fiskeridirektoratet og en database som distribuerer dataen internt i bedriftene til relevante systemer. Det vil også være behov for HMI-panel (et styrepanel som gir en person muligheten til å interagere med maskinen eller prosessen) knyttet til vektene der hendelser og annen informasjon kan legges inn. Marel har allerede en løsning for dette, mens vi vil trenge HMI-panelet for vekter fra andre leverandører.

Det er kritisk at løsningen har en toveiskommunikasjon med seddelsystemer som sikrer at landinger knyttes til riktig seddel og riktig veiedata. Denne dataen må lagres og kunne tilgjengeliggjøres for ERP-system (programvare som brukes til å administrere og automatisere forretningsprosesser i en organisasjon) og SAS-system (programvareverktøy og løsninger som brukes til å utføre dataanalyse og statistiske beregninger).
Hovedmål
Å tilpasse eksisterende teknologi og utvikle software for automatisk veiesystem ved pelagiske mottaksanlegg i Norge. Løsningen skal være så kostnadseffektiv som mulig, kunne opp- og nedskaleres og kunne benyttes av utvalgte vekt- og systemleverandører som brukes i bransjen.

Delmål
• Å utvikle og teste ut løsninger for datafangst, lagring og overføring av veiedata til Fiskeridirektoratet.
• Å utvikle løsninger for bruk av veiedata ved føring av seddel. Veiedata skal utveksles elektronisk mellom vektsystem og seddelsystem. 
 
I tillegg skal teknologien:
• kunne brukes av både pelagiske mel- og olje, FPC- og konsumanlegg, det vil si at løsningen kan brukes på både transportbåndvekter, pallevekter (for bifangst og utkast) og batchvekter
• kunne brukes for bransjens ulike veiesystemer
• ha en konkurransedyktig pris
• ha vært igjennom tilstrekkelige feilrettinger og storskala testinger for på den måten å sikre at teknologien fungerer optimalt og kommer til nytte for næringen
• ivareta kvaliteten på fisken
• ha kapasitet tilpasset produksjonsprosessen ved aktuelt anlegg
• ha et plasseffektivt og hygienisk design
• være brukervennlig og enkel å betjene
• tilfredsstille kravene satt av Fiskeridirektoratet og Justervesenet
• ivareta gjeldende krav til HMS
1. Hva er kalkulert nytteverdi på kort eller lang sikt, og for hvem?
redusert risiko for menneskelig svikt
økt datakvalitet både for fisker, mottaker, kunder og myndigheter
økt sporbarhet gjennom verdikjeden
mulighet for ubrutt datakjede fra fiskeri til kunde
enklere kontroll av mottaksanlegg grunnet lett tilgjengelig verifiserbar data
løsningen som er foreslått vil enkelt kunne tas i bruk av andre aktører uten for store tilpasninger. Det vil også sikre at det er flere aktører på markedet som tilbyr løsning på de nye kravene som igjen vil drive ned prisen.

2. Økt lønnsomhet gjennom reduserte kostnader, økte inntekter?
mindre feilretting grunnet menneskelig svikt
mindre risiko for feilregistrering som fører til feil råstoffdata ut til kunde
utvidet informasjon om produktene kan tilbys kunder
En løsning som kan brukes av ulike veiesystemer, uavhengig av vektleverandør, kan bidra til å redusere både investeringskostnader og driftskostnader. Gitt at vekten kan overføre data i henhold til krav, vil anleggene kunne beholde sine eksisterende ressursvekter og med dette eliminere behovet for å investere i nye vekter for å oppfylle de nye forskriftene.
Ved at både mel-og oljeanlegg og konsumanlegg kan bruke det samme systemet, oppnår man økt grad av standardisering og rimeligere løpende lisenskostnader.

3. På hvilken måte fremmer resultatene produktkvaliteten?
øker sporbarheten for produktet fra fisker til konsument
bedre kontroll og sporing på råstoff fører til mindre svinn

4. I hvilken grad endres produksjonskapasiteten?
økt kontroll vil gi bedre mulighet for å tilpasse produksjonen til produktet som igjen kan gi økt produksjonskapasitet
økt automatisering kan også bidra til å øke produksjonskapasiteten

5. Hvordan bidrar resultatene til å fremme HMS i bedriften?
økt automatisering kan føre til færre manuelle operasjoner og dermed redusert risiko

6. Bidrar resultatene til økt miljøeffekt?
vil gjøre det vanskeligere for både fiskere og mottak å jukse med veiing. Reduserer risiko for fiske utover tildelt kvote
øke bevisstheten rundt oppfølging av regelverk og viktigheten av korrekt data
tilgjengeliggjøre stor mengde verifiserbar data som kan brukes til kontroll av ulike fiskerier
Prosjektet er delt opp i to deler da forskriften kommer inn i to trinn. Første trinn er relatert til veiedata og trinn to er relatert til hendelsesdata:
Prosjektdel 1: Omfatter tilpasning og utvikling av hardware og software for å implementere automatiske veiesystemer. 
Prosjektdel 2: Omfatter tilpasning og utvikling av software for å knytte veiedata opp mot korrekt hendelsesdata 
 
Aktiviteter, prosjektdel 1
Deltakere: Pelagia, Marel, Ibiz og ECS 
Prosjektdel 1 er delt opp i 4 deler:
 
Display knyttet til vekt
Siden Marel-vekter allerede har display og hardware for dette, vil det ikke være behov for utvikling her fra deres side. ECS vil lage dette for vekter fra andre leverandører enn Marel. Prosjektet legger til grunn at brukergrensesnittet på disse displayene blir så lik som mulig. Displayene må også tåle å stå i et hardt produksjonsmiljø og være enkelt for operatørene og bruke.

Data fra vekt til lokal server
Alle vektene skal sende dataen til en lokal server. Dette er for å sikre buffring ved nettverksbrudd, kommunikasjonsfeil eller lignende. Her vil dataen være lagret til den sendes videre til riktig mottaker, og det vil ligge historiske data. Denne serveren må være sikret på en måte som er godkjent av myndighetene.

Sende data til myndigheter og salgslag
Dataen fra den lokale serveren må sendes videre til riktig mottaker. Dette vil være enten Fiskeridirektoratet, salgslag eller anleggets egne systemer. Dataen skal distribueres enten direkte fra den lokale serveren eller via en skyløsning, med kryptering.

Mottak av data
For å kunne knytte dataen opp mot riktig ID i henhold til dataspesifikasjonen gitt av Fiskeridirektoratet, trengs det løsning for å motta og distribuere data til vektene. Denne dataen må være tilgjengelig på displayet og kunne knyttet til riktig veiedata.
 
Fase 1: Oppstart, design og planlegging
Ansvarlig: Prosjektleder hos Pelagia
Deltakere: Pelagia, Marel, Ibiz og ECS
 
Detaljert prosjektplanlegging sammen med leverandører og utarbeiding av kravspesifikasjoner for utvikling. I slutten av fase 1 skal man ha en klar spesifikasjon avstemt mot lovkrav, etablerte arbeidsflyter og en gjennomførbar prosjektplan godkjent av alle parter. Denne fasen blir utvidet grunnet nytt behov for avklaring og planlegging da Pelagia har inkludert ny samarbeidspartner i prosjektet.
 
Fase 2: Utvikling
Ansvarlig: Prosjektleder hos Marel og prosjektleder hos ECS
Deltakere: Pelagia, Marel, Ibiz og ECS
 
Leverandørene utvikler sin del av leveransen basert på kravspesifikasjoner utarbeidet i fase 1. Denne fasen er forskjøvet grunnet forlengelse i fase 1
 
Fase 3: Testing
Ansvarlig: Prosjektleder hos Pelagia
Deltakere: Pelagia, Marel, Ibiz og ECS
 
Partene tester de ulike delene av leveringen hver for seg og sammen som en helhet. I denne fasen er det viktig med søkelys på sikkerhet, tilgjengelighet, mulig strømbrudd, nettbrudd, plan for feil på software, feil på hardware, sjekke datafangst, lagring og overføring. Testing vil foregå på flere av Pelagia sine fabrikker som viser et representativt bilde av operasjonene. På slutten av fasen skal delene fungere som en helhet og være klar til pilot. Grunnet sesongbasert fiske, må test-fasen være tilpasset sesongene ved de ulike anleggene. Løsningen må bli testet både på Marel-vekter og vekter fra andre leverandører, dette krever en lengre testfase enn først planlagt.
 
Fase 4: Pilot for veiedata
Ansvarlig: Prosjektleder hos Pelagia
Deltakere: Pelagia, Marel, Ibiz og ECS
 
Pilot kjøres først på ett anlegg, når denne er godkjent kjøres det pilot på anlegg med vekter fra andre leverandører. I denne fasen skal man teste hele prosessflyten fra start til slutt, i henhold til kravspesifikasjon fra Fiskeridirektoratet. Nødvendig hardware og software må være installert og klargjort på anlegg og dataflyt og -format må være godkjent av Fiskeridirektoratet. Pilotene vil bli gjennomført avhengig av sesong grunnet tilgang på råstoff til pilotanlegg. Denne fasen inneholder 4 piloter, dette er for å dekke vekter fra alle leverandører. Denne er forlenget grunnet bedre tilpasning til fiske. Når denne fasen er ferdigstilt er løsningen klar for videreformidling og salg.

Fase 5: Utrulling
Ansvarlig: Prosjektleder hos Pelagia
Deltakere: Pelagia, Marel, Ibiz og ECS
 
I denne fasen skal godkjent automatisk veiesystem rulles ut på alle Pelagia sine fabrikker i Norge. Denne er utsatt grunnet forskyvning av tidligere faser.

Aktiviteter, prosjektdel 2
Denne prosjektdelen vil gå parallelt med deler av prosjektdel 1, dette er grunnet sesong og overlapp i de ulike fasene.
 
Fase 0: Oppstart
Ansvarlig: Prosjektleder hos Pelagia
Deltakere: Pelagia, Ibiz og ECS
 
Oppstartsmøte med involverte prosjektpartnere for avklaring og fastsetting av omfang, gjennomgang/oppdatering på gjeldende regelverk.
 
Fase 1: Design og utvikling
Utvikling av software for hendelseslogg, i henhold til kravspesifikasjon fra Fiskeridirektoratet og prosjektplan fra fase 0.
 
Fase 2: Testing
Testing av system for innhenting og sending av hendelseslogg. Logg vil komme både automatisk fra vekt og fra manuell registrering av hendelser. Testing vil foregå på et av Pelagia sine anlegg som viser et representativt bilde av anleggene.
 
Fase 3: Pilot for hendelsesdata
Pilot kjøres på utvalgt anlegg. Denne fasen skal vi teste hele prosessflyten fra start til slutt, ihht kravspesifikasjon fra Fiskeridirektoratet. 
Nødvendig hardware og software må være installert og klargjort på anlegg og dataflyt og -format må være godkjent av Fiskeridirektoratet.

Fase 4: Utrulling
Utrulling av fullstendig løsning for automatiserte vekter som er knyttet opp mot korrekt hendelse. Løsningen skal rulles ut på alle Pelagia sine fabrikker i Norge, og kunne være tilgjengelig for næringen.
Resultatene vil bli formidlet gjennom teknologibedriftenes egne plattformer. Det vil i tillegg blir laget en sak-studie som fordyper seg i løsningen. Det vil også bli produsert en demonstrasjon som forklarer løsningen med bilder og video.
 
De ulike mediene som produseres om prosjektet kan formidles på ulike arenaer, som møter, konferanser eller andre samlingspunkter for næringen.

Deltakerne er også tilgjengelig for å stille på arrangementer sammen med FHF for demonstrasjon av løsningen.
keyboard_arrow_up