Til innholdet

Prosjektnummer

901809

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901809
Status: Pågår
Startdato: 01.01.2023
Sluttdato: 01.05.2025

Tilpasning av teknologi og utvikling av software for automatiske veiesystemer ved landing av hvitfisk ved norske anlegg

Fiskeridirektoratet har foreslått endringer i landingsforskriften for veiesystem som brukes ved landing og førstehåndsomsetning av fisk. En av de sentrale endringene er krav om elektronisk lagring og automatisk overføring av veiedata til Fiskeridirektoratet. Veiesystemet skal også kommunisere samt utveksle elektroniske data med sluttseddelsystemet og andre system som skal bruke veieresultatet.
Marel er markedsledende leverandør av manuelle og automatiske veiesystem brukt ved landing av fisk. Marels portefølje inkluderer løsninger for veiing, veiesystem, programmvare for datafangst, rapportering og sluttseddelføring.

For å sikre at så mange som mulig av eksisterende automatiske veiesystem med tilhørende programvare vil kunne innfri de nye reguleringene ønsker Marel å utvikle og tilpasse eksisterende og nye løsninger i henhold til foreslåtte reguleringskrav. Marel ser også muligheten for på sikt å kunne bidra til at automatiske veiesystem og automatisk rapportering kan bli introdusert på Island, Færøyene og i EU.

Det foreslåtte prosjektet sammenfaller med Marels fremtidsambisjoner hvor digitalisering av utstyr og løsninger for fiskeindustrien står sentralt. Dette innbefatter bl.a. tilpassning av dagens MES (Manufacturing Execution Systems)-løsninger, som er en samling av løsninger som sporer og dokumenterer hele produksjonsprosessen i sanntid, til en hybrid lokal/sky-basert løsning. Utviklingen er også drevet av markedets krav om tilgjengeliggjøring av maskin og produksjonsdata for forbedret prosesskontroll og sporbarhet.

Marel lanserte i 2020 Marel SmartBase, en ny plattform for overvåkning av maskindata, basert på sky- og IoT (tingenes Internett)-teknologi. Denne løsningen er designet for å imøtekomme matvareprodusenters behov for å overvåke og kontrollere produksjon med hensyn til maskindata som temperatur, trykk, gjennomstrømning, vekt og andre parametere. SmartBase tilrettelegger grunnlaget for datadrevet beslutningsstøtte for matvareproduksjon. Marel sky-tjeneste er basert på Microsoft Azur-teknologi og benytter Microsofts sikkerhetsmekanismer for å beskytte data og kontrollere tilgang. Den fremtidige løsningen for automatisk rapportering og sluttseddeloverføring vil bygge på samme struktur.
Hovedmål
Å utvikle eller tilpasse eksisterende teknologi og software for automatisk veiesystem ved en pilotbedrift for mottak av hvitfisk. Med pilotbedrift menes et kommersielt mottaksanlegg som er representativt for norsk konsumindustri.

Delmål
• Å definere krav til løsning sammen med Fiskeridirektoratet og Justervesenet.
• Å utvikle og teste løsning for datafangst, lagring og elektronisk overføring av veiedata fra mottaksstasjoner til fiskeridirektoratet.
• Å utvikle løsning for elektronisk overføring og bruk av veiedata i sluttseddel.

Detaljerte mål for teknologien
• Å ivareta kvalitet på fisken.
• Å ha kapasitet tilpasset produksjonsprosessen ved aktuelle anlegg.
• Å kunne brukes for bransjens ulike veiesystem, uavhengig av vektleverandør.
• Å ha et plasseffektivt hygenisk design.
• Å være brukervennlig og enkel å betjene.
• Å tilfredsstille kravene satt av Fiskeridirektoratet og Justervesenet.
• Å ha en konkurransedyktig pris.
• Å ivareta gjeldende krav til HMA.
• Å ha vært gjennom tilstrekkelig feilretting og storskala testing for på den måten å sikre at teknologien fungerer optimalt og kommer til nytte for næringen.
Nytteverdien til løsningen er todelt:
• tilpasse løsninger for industrien som er i henhold til krav fra Fiskeridirektoratet
• økt ressurskontroll

Videre vil løsningen medføre:
• økt automatisering og redusere menneskelig feil ved rapportering
• økt sikker sporbarhet siden alle data er elektronisk dokumentert og lagret
• økt bærekraft – innføring av systemet vil medføre økt bevisstgjøring til interessentene i fiskerinæringen om å overholde moderne regelverk i fiskeriet
• forbedret oversikt og kontroll gjennom forbedret deling av data fra ulike mottaksstasjoner til felles portal
Løsningen vil bygge på eksisterende programvareløsninger som benyttes i industrien i dag samt ny teknologi for datafangst, IoT og skybasert lagring. Datasikkerhet vil bli ivaretatt gjennom bruk av Microsoft Azure®-plattformen i kombinasjon med Marels teknologi for kryptering og sikker logging (Marel SecurePrint og Marel Alibi memory).

Marel benytter scrum (prosessrammeverk utviklet for å støtte kompleks produktutvikling) og smidig programutvikling i sine utviklingsprosesser. Utviklingen er styrt og kontrollert av program- og produktleder. Løsningen vil bli utviklet med bruk av utviklingsressurser fra Marels utviklingsteam for IoT- og Cloud-løsninger på Island samt utviklere fra Marel Norge.

Prosjektet deles i fem faser:
Fase 1: Konseptdesign
• Overordnet systemdesign
• Oppsett for mottakstasjon 
• “Mare connectivity server”
• Løsning for mottaksrapport

Fase 2: Utvikling av programvareløsning for mottaksstasjon
• Datafangst fra automatisk veiesystem
• Sluttseddel-håndtering
• Mottaksrapport

Fase 3: Utvikling av programvareløsning for Mare Cloud
• Utvikling av web-applikasjon
• Dataoverføring anlegg – sky-tjeneste
• Overføring til Fiskeridirektoratet

Fase 4: Proof of concept (konseptbevis)
On-site testing og feilretting
• Programmering av kryptert overføring til Fiskeridirektoratet gjennom sky-tjeneste og feilretting

Fase 5: Produktlansering og vedlikehold
• Test og feilretting i produksjon

Evalueringsrapport lages to ganger gjennom prosjektperioden:
1. Etter fase 3, før on site-test gjennomføres.
Løsningen evalueres og vurderes om hvorvidt den er klar for on site-testing. Evalueringen dokumenteres i en delrapport.

2. Etter fase 4 vil det evalueres og vurderes om løsningen vil være funksjonell under reelle industrielle betingelser, med minimal manuell justering/inngripelse.

Prosjektets fremdrift overvåkes kontinuerlig internt.
Resultatet av prosjektet, som vil bli en del av Marels digitale produktportefølje for industrien, vil bli markedsført direkte til eksisterende kunder og industrien for øvrig, sammen med Justervesenet, Fiskeridirektoratet og FHF og i ulike markedskanaler (nettsider, Nor-Fishing-messen, FHFs hvitfiskseminar, etc.).

Videre ønsker Marel å promotere løsningen gjennom ulike sjømatarrangementer og konferanser, f.eks. The North Atlantic Seafood Forum, The Seafood Conference Iceland og The International Symposium on Catch Identification technologies in Norway.
keyboard_arrow_up