Til innholdet

Prosjektnummer

901799

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901799
Status: Pågår
Startdato: 01.01.2023
Sluttdato: 15.12.2025

Overlevelse og velferd hos berggylt som startfôres i et miljø som favoriserer K-seleksjon for mikrober (StagnantBergylt)

​Bruken av rensefisk som et preventativt tiltak mot lakselus er utstrakt, og nyttig fordi det ikke stresser laksen, og gir en kontinuerlig nedbeiting av lus. Tilgangen til oppdrettet berggylt av god kvalitet er fortsatt svært begrenset. En økning i produksjonen av berggylt er avhengig av at flaskehalser i yngelproduksjonen løses. En rekke studier har vist hvordan det mikrobielle miljøet påvirker velferd og overlevelse hos flere fiskearter.

Dette forsøket vil vi søke å dokumentere velferd, overlevelse og kvalitet for oppdrettet berggylt, i kommersiell skala, gjennom hele settefiskfasen. Berggylt oppdrettet med bransjestandard vil sammenlignes med berggylt oppdrettet med lavere tetthet, stagnant (stillestående) vann og levende mikroalger gjennom levendefôrfasen. Samtidig vil det mikrobielle miljøet i forsøkstankene undersøkes, for å undersøke om bruken av stagnant vann i den første delen (16 dager) av startfôringen vil kunne gi et mer stabilt mikrobielt miljø for berggylten. Ved å dokumentere velferden, overlevelse og kvalitet gjennom hele settefiskfasen, i den størrelsen oppdrett av berggylt foregår, sørger prosjektet for at resultater blir næringsrelevante. Det gir mulighet til å undersøke om eventuelle forskjeller fra forskjellig behandling i startfôringen vil følge fisken fram til den er klar for sjøen. Ved å undersøke bransjestandard i tillegg (kontroll) vil resultater fra forsøket kunne overføres og sammenlignes med andre forsøk. Prosjektet bygger på tidligere og pågående arbeid hos Landbasert Akvakultur Norge AS.
​Hovedmål
Å bidra til forbedret fiskevelferd og kvalitet for oppdrettet berggylt gjennom å sammenligne velferd, overlevelse og kvalitet hos berggylt oppdrettet med semiintensiv oppvekst (lav tetthet, grøntvann med levende alger og stagnantvann / lav vannutskiftning i levendefôr-fasen av livet) og de som får standard kommersiell behandling (høyere tetthet, vannutskiftning og tilsatt leire i levendefôr-fasen av livet).

Delmål
1. Å dokumentere overlevelse, velferd og kvalitet for berggylten og det mikrobielle miljøet i tankene gjennom levendefôr fasen, under kommersielle betingelser for de to behandlingene.
2. Å undersøke om metoden med stagnant vann og mikroalger gir en større diversitet i det mikrobielle miljøet, som forventet ved en effektiv K-strateg seleksjon.
3. Å dokumentere hvordan de forskjellige behandlingene påvirker overlevelse, velferd og kvalitet gjennom settefiskfasen, under kommersielle betingelser.
​Måloppnåelse i prosjektet vil gi ny informasjon om overlevelse, velferd og kvalitet til oppdrettet berggylt gjennom hele settefiskfasen. Det vil også gi ny informasjon om bruken av stagnant vann de første dagene i levendefôr-fasen vil gi et mer stabilt mikrobielt miljø, sammenlignet med tanker som får lav gjennomstrømning.

Den foreslåtte metoden med bruk av lav tetthet, grøntvann med levende alger og stagnantvann balanserer økte kostnader knyttet til lavere tetthet, med kostnadsreduksjon knyttet til lavere behov for levendefôr og oppvarmet vann.

Resultatene vil kunne tas raskt i bruk av næringen da metoden bygger på utstyr tilgjengelig hos standard settefiskanlegg med gjennomstrømmssystemer.
Prossjektet er organisert i to arbeidspakker (AP-er):

AP1: Semiintensiv oppdrett av berggylt
Arbeidspakken ledes av Trond Rafoss, Landbasert Akvakultur Norge (LAN), med deltakelse fra de øvrige prosjektpartene.
 
Aktivitet 1.1: Overlevelse, kvalitet og velferd under levendefôring
Det gjennomføres et eksperiment på oppdrettet berggylt der man sammenligner overlevelse og velferd for individer som får semiintensiv oppvekst (lav tetthet, grøntvann med levende alger og stagnantvann / lav vannutskiftning i levendefôr-fasen av livet) og de som får standard kommersiell behandling (høyere tetthet, vannutskiftning og tilsatt leire i levendefôr-fasen av livet). Begge behandlingene får levendefôr bestående av kopepoder og så rurlarver. Forsøkene foregår i kommersiell skala (tanker på 20 m3), og fisken følges fra klekking og frem til den er tilvendt tørrfôr. Overlevelse og velferd vil dokumenteres med utvidede velferdsundersøkelser av berggylten i forbindelse med standard helsekontroll.

Aktivitet 1.2: Overlevelse, kvalitet og velferd frem til sjøsetting
Etter å være tilvendt tørrfôr vil fisken behandles likt. For å dokumentere om forskjeller i overlevelse, kvalitet og velferd vedvarer etter levendefôr-fasen skal fisken følges opp frem til den er klar til å sjøsettes (ca. 1 år). Det legges opp til å bruke de samme utvidede velferdsundersøkelsene i forbindelse med standard helsekontroll.

AP2: Mikrobielt miljø
Arbeidspakken ledes av Tove Gabrielsen, Universitetet i Agder (UiA), med deltakelse fra de øvrige prosjektpartene.
 
I løpet av forsøket (AP1) tas det prøver fra de to behandlingene for å sammenligne det mikrobielle miljøet både mellom tanker og mellom behandlinger. Vannprøver filtreres og DNA vil ekstraheres fra filtrene og kvalitetstestes ved bruk av NanoDrop, Qubit og ved PCR. Det vil brukes primere for å amplifisere prokaryoter fra V3–V4-området av 16S rRNA-genet. PCR-produktene vil sendes til IMR-laboratoriet i Halifax, Canada for MiSeq Illumina-sekvensering. Bioinformatiske analyser vil ta utgangspunkt i DADA2-pipelinen og videre statistiske analyser vil gjøres i R med basis i relevante pakker (bl.a. phyloseq). Det tas ut flest prøver i løpet av aktivitet 1.1, men det tas også ut prøver med lengre mellomrom i aktivitet 1.2.

Under aktivitet 1.1 tas det i tillegg ut prøver fra hvert kar på seks tidspunkter, for å estimere kimtall av rasktvoksende og saktevoksende bakterier. Det tas ut 500 ml vann fra hvert kar i sterile flasker som sendes med ekspress for analyse hos Pharmaq AS. 
​Resultatene skal formidles gjennom lunsj-webinarer, populærvitenskapelige rapporter i relevante næringsmagasiner, minst ett konferansebidrag på nasjonale næringskonferanser, slik som FHFs lusekonferanse, havbruk e.l., minst én vitenskapelig artikkel i internasjonalt tidsskrift.   

Nyhetssaker fra prosjektet vil publiseres gjennom nettsiden til Innakva LAB/ Innakva KLYNGE, og på sosiale medier.
keyboard_arrow_up