Til innholdet

Prosjektnummer

901781

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901781
Status: Pågår
Startdato: 01.09.2022
Sluttdato: 01.09.2024

Lumpfish and Akvanest: Impact on welfare and cleaner fish efficiency/ Rognkjeks og AkvaNest: Påvirkning på velferd og effekt av rensefisk

​Rensefisk er en viktig del av lusebekjempelsen, men de fungerer ikke optimalt som lusespisere når de ikke trives. Tare har egenskaper som kanskje kan hjelpe rognkjeks med å trives, men dette er ikke veldokumentert ennå.

Det er påvist i tidligere forskning at vekst på nøter ikke har en negativ påvirkning på lusespising. Dessuten indikerer pilotdata at merder med mye tarevekst på noten har sunnere rognkjeks enn dem med ren not. I tillegg finnes det indikasjoner på at tare har mikrobiologisk effekt på omgivelsene, som muligens kan hjelpe rognkjeks med å motstå infeksjoner i huden eller på finnene. Ettersom rognkjeks er veldig mottakelig for infeksjoner kan den myke taren gjøre stor forskjell for rognkjeksens trivsel. Utover den mulige positive effekten av tare på rognkjeksens trivsel, så holder den seg ren og kan være tiltrekkende for laksen. Dette kan føre til mer interaksjon mellom laks og rognkjeks. Dermed kan tareskjul potensielt ha to positive effekter for rognkjeks som rensefisk: a) øker trivselen så rognkjeksen bedre orker å rense, og b) laksen kommer tettere på rognkjeksen, så den har bedre mulighet til å rense.

Dette prosjektet supplerer andre FHF-prosjekter, som har hatt rensefiskvelferd i fokus, som for eksempel prosjektene “Program rensefisk: Miljø og fôring for optimal helse og overlevelse av rensefisk i merd (OptiRens)” (FHF-901563) og “Effekt og velferd ved bruk av rensefisk og luseskjørt (EFFEKTIV)” (FHF-901652). Denne gangen ser en nærmere på en ny type skjul, med forventning om at det kan bidra til økt velferd for rognkjeks og mer lusespising.
​Hovedmål
Å undersøke effekten av AkvaNest tareskjul på velferd og lusespising hos rognkjeks. 

Delmål
1. Å etablere en pålitelig metode for observasjon av lusespising (arbeidspakke 1 (AP 1)).
2. Å bestemme egnetheten av levende tareskjul for fremmelse av god rognkjeks velferd (AP 2+4).
3. Å fastslå hvorvidt bruken av levende tareskjul øker om lusespising i henhold til både aktivitet og effekt (AP 3+5).
​Et bedre skjul for rognkjeks, og spesielt et som er laget av levende materiale, har mange fordeler for oppdrettsnæringen. Utover at disse skjulene kan øke overlevelsesgraden og renseeffekten av rognkjeks, er de også fordelaktige ved at de reduserer forurensingen av mikroplast, som ellers kommer fra plastikkskjul. Økt lusespising og økt overlevelsesgrad av rognkjeks betyr reduserte kostnader til både avlusing og innkjøp av flere rognkjeks. Om det viser seg at tareskjulene er gode for rognkjeks, er det vinn-vinn situasjon for lakseoppdrettere, fiskevelferd og miljø.
​Gjennomføringen skjer gjennom fem arbeidspakker (AP-er):

AP 1 er et landbasert eksperiment hvor fordøyelsen av lus i rognkjeksmager over tid blir undersøkt ved tre ulike temperaturnivåer og i tre ulike rognkjeks størrelser.

AP 2–3 er feltforsøk hvor AkvaNests levende tareskjul blir undersøkt og sammenlignet med plastikkskjul for:
• AP 2: Effekten av skjul på trivselen til rognkjeks med operasjonelle velferdsindikatorer (OVI) og mikrobiske undersøkelser som basis.
• AP 3: Effekten av tareskjul på fiskeadferd. Rognkjeksens bruk av skjul og interaksjon med laks blir hovedregistreringene, og de blir gjennomført ved bruk av videokamera.

AP 4 omhandler dyrking og bruk av levende tareskjul. Observasjoner av skjul-slitasje, biofouling og angrep av dyr som gresser på tare, blir brukt til å undersøke integriteten av skjul gjennom prøveperioden.

AP 5 ser på effekten av skjul på lusespising. Rognkjeksmager blir undersøkt for tilstedeværelse av lus og disse verdiene blir sammenlignet med antall lus på laksen og resultatene fra AP 1.

Prosjektorganisering
Prosjektet er et samarbeid mellem Fiskaaling, TARI, og Bakkafrost. Fiskaaling har overordnet prosjektledelse med Bakkafrost og TARI som partnere i AP 2–5.
​En eller flere fra prosjektgruppen vil delta i diverse forsamlinger og møter relevante for næringen, som for eksempel Aqua Nor og Rensefiskkonferansen eller Lusekonferansen, for å formidle resultater fra forskningen så raskt som mulig.

Nyhetsbrev vil bli sendt til Norsk Fiskeoppdrett for å rekke vidt innen næringen. For å rekke allmennheten vil man kontakte ung.forskning.no for å spørre dem om de vil formidle resultatene.

Dessuten vil resultatene bli gitt ut i en vitenskapelig artikkel og presentert på en akademisk konferanse, eksempelvis Aquaculture Europe og/eller Sea Lice.
keyboard_arrow_up